استانداردها

جدول(4-23): وضعیت پساب خروجی شرکت فلز پوشان از نظر فلزات سنگین (1380)……………………………………..70
جدول(4-24): وضعیت پساب خروجی کارخانه همایون از نظر فلزات سنگین (1379)………………………………………..70
جدول(4-25): وضعیت پساب خروجی کارخانه همایون از نظر فلزات سنگین (1380)………………………………………..71
جدول(4-26): نتایج آزمایش فاضلاب واحدهای صنعتی در حوزه نفوذ شهر شیراز………………………………………………………..72
جدول(4-27): نتایج آزمایش کیفی فاضلاب کارخانجات مختلف شهر شیراز………………………………………………………………….74
جدول(4-28): نتایج نمونه گیری های انجام شده از کارخانجات زیمنس……………………………………………………………………….79
جدول(4-29): نتایج نمونه گیری های انجام شده از کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز…………………………………………………80
جدول(4-30): نتایج نمونه گیری های انجام شده از پشم شیشه ایران…………………………………………………………………………..81
جدول(4-31): تعداد هر یک از انواع منابع آلاینده کشاورزی در محدوده مورد مطالعه………………………………………………….83
فهرست جداول
عنوان و شماره صفحه
جدول(4-32): تعداد هر یک از انواع منابع آلاینده شهری در محدوده مورد مطالعه………………………………………………………..85
جدول(4-33): لیست گرمابههای شهر شیراز و میزان فاضلاب تولیدی آنها……………………………………………………………………88
جدول(4-34): لیست بیمارستانهای شهر شیراز و میزان فاضلاب تولیدی آنها……………………………………………………………..90
جدول(4-35): محدوده تغییرات فلزات سنگین و درصد جذب آن به مواد معلق…………………………………………………………….100
جدول(4-36): محدوده تغییرات دما، pH، غلظت کل مواد معلق و محلول در سیلابهای شهری شیراز………………………..101
جدول(4-37): مشخصات زهکشهای اجرا شده در دشت شیراز……………………………………………………………………………………..103
جدول(4-38): استاندارد خروجی فاضلابها………………………………………………………………………………………………………………………107
جدول(4-39): مشخصات چاههای مشاهدهای شهر شیراز………………………………………………………………………………………………..110
جدول(4-40): نتایج آزمایش کیفی آب در نقاط مختلف شهر شیراز……………………………………………………………………………….112
جدول(4-41): نتایج بررسی آلودگی منابع مختلف آب از نظر کشاورزی در مقایسه با
استانداردهای آب کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113