ارزیابی کیفیت خدمات و بازاریابی اجتماعی

جدول 13-4 نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه میانه متغیر وفاداری به نام تجاری با عدد 3 …………………. 73
جدول 14-4 نتایج آزمون کولموگورف – اسمیرنوف برای متغیر آگاهی از نام تجاری …………………………………. 74
جدول 15-4 نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه میانه متغیر آگاهی از نام تجاری با عدد 3 ……………………………….. 75
جدول 16-4 نتایج آزمون کولموگورف – اسمیرنوف برای متغیر شهرت نام تجاری ……………………………………..76
جدول 17-4 نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه میانه متغیر شهرت نام تجاری با عدد 3 ………………………………….. 76
جدول 18-4 نتایج آزمون کولموگورف – اسمیرنوف برای متغیر رضایت از نام تجاری ……………………………… 77
جدول 19-4 نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه میانه متغیر رضایت از نام تجاری با عدد 3 …………………………….. 78
جدول 20-4 نتایج آزمون کولموگورف – اسمیرنوف برای متغیر کیفیت ادراک شده از نام تجاری ………………… 79
جدول 21-4 نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه میانه متغیر کیفیت ادراک شده از نام تجاری با عدد 3 ……………… 79
جدول 22-4-بررسی اهمیت نسبی متغیرها…………………………………………………………………………………………… 80
جدول 23-4-آزمون بن فرونی……………………………………………………………………………………………………………. 81
جدول 24-4-اولویت بندی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………. 82
فهرست اشکال ونمودارها
شکل2-1:ارزش نام تجاری …………………..……………………………………………… 31
نمودار2-1 : ابعاد شخصیت نام تجاری ……………………..…………………………………… 36
نمودار2-2 ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتری ……………………….…………….…………… 37
شکل 2-2-مدل تحقیق ……………….…………………………………………………….. 39
نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………… 63
نمودار 4-2 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ………..….………………………………………….64
نمودار 4-3 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان………………….…………………………. 65
نمودار 4-4 توزیع فراوانی سابقه ی استفاده از خدامت بانک ملی پاسخ دهندگان…… ……..….……….… 66
نمودار4-5-دسته بندی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………. 81
چکیده:
این تحقیق با موضوع” بررسی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر ارزش نام تجاری بانک از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی :شعب بانک ملی خراسان شمالی)انجام شده است.ازآنجایی که در دنیای امروزی با رشد تکنولوژی و فناوری های اطلاعاتی، رفاه عمومی افزایش یافته و بالاتر رفتن سطح زندگی در جوامع مختلف باعث افزایش سطح آگاهی وانتظارات مشتریان گردیده است . در حال حاضر پذیرش رویکرد مشتری گرایی به صورت یک الزام برای سازمان ها تبدیل شده است و سازمانی که خود را با این رویکرد تطبیق ندهد به نابودی و شکست محکوم خواهد شد. تا چندی پیش رقابت بین شرکت ها درتصاحب سهم بیشتر بازار بود ولی امروزه سازمان ها به دنبال افزایش سهم مشتری می باشند.
توجه به رقابت و درک بازار رفتار مورد نظر، رمز موفقیت در استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی است. فهم درست از ایده ها و رفتارهای رقیب و بالابردن میزان منافع رفتار مورد نظر و یا کاستن ازمیزان هزینه ها و موانع دستیابی به آن، بازار رقابت را به نفع محصول یا خدمت تغییر خواهد داد.