ارزیابی عملکرد کارکنان و خلاقیت و نوآوری

مشارکت: منظور از مشارکت دخالت و شرکت کارکنان در فعالیتها و تصمیمگیریهای سازمان است. مشارکت کارکنان در جلسات تصمیمگیری و به کارگیری نظرات آن در عمل باعث افزایش حس مسؤلیت پذیری و تعهد در قبال تصمیمات متخذه میشود بنابراین مدیران باید کارکنان را در پیشبرد امور سازمانی با توجه به صلاحیت و تخصصشان سهیم ساخته و به نظرات آنها در خصوص مسائل سازماین احترام قائل شوند و از این طریق تعلق کارکنان را به سازمان افزایش دهند.
حمایت مدیریت: حیمایت مدیریت به میزان ارتباط مدیران با زیردستان و حمیات کارکنان اشاره دارد، مدیران باید به مسائل و مشکلات کارکنان توجه نموده و نسبت به آماده سازی تسهیلات و امکانات برای آنان همت گمارند همچنین کارکنان را در پیشبرد اهداف شخصی و سازمانی حمایت نموده تا با آسودگی خاطر به فعالیت خود ادامه دهند و در عملکرد خود صادق باشند، البته ارتباط و حمیات مدیریت از کارکنان باید با رعایت اصل عدالت و پرهیز از روابط ناعادلانه باشد بدین معنی که روابط خود را با عده خاس از پرسنل سازمان محدود نسازد بلکه تمامی اعضای سازمان از این حق برخودار باشند که با مدیریت در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به حوزه کاری خودشان رایزنی و مشاوره نمایند.
وضوح اهداف سازمان: وضوح اهداف عبارت است از میزانی که سازمان اهداف و انتظارات عملکردرا به صورت واضح و روشن بیان میدارد.
در سازمان باید اهداف فردی و سازمانی واضح و روشن باشد به نحوی که کارکنان هیچگونه ابهامی در این خصوص نداشته باشند و همسویی تقریباً نزدیکی بین اهداف سازمانی و کارکنان وجود داشته باشد. همچنین باید شرح وظایف کارکنان و اینکه هر کس چه کاری باید انجام دهد را صریحاً مشخص نمود تا با درک درست و به موقع آن در جهت تحقق اهداف و رسالتهای سازمان تلاش و جدین نمایند.
سایر راهکارهای مهمی که میتوانند برای افزایش تعهد سازمانی نقش اساسی ایفا نمایند به شرح زیر میباشد با این امید که شرکتها و سازمانها با به کار بستن این راهکارها زمینه را برای رشد و توسعه همه جانبه خود فراهم نمایند.
بهبود شبکه ارتباط اجتماعی در کار؛
تأکید بر جنبههایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان میشوند؛
فراهم نمودن زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان؛
امنیت شغلی؛ میزان امنیت شغلی موجود برای کارکنان و درجه قبول داشتن فرد از جانب مدیر یعنی میزان باوری که مدیریت در افراد از این بابت به وجود میآورد که وجود کارکنان لازم بوده و مدیریت و سازمان به آن نیاز دارند؛
غنی سازی شغلی؛
حذف موانع کاری؛
ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری؛
ایجاد سیستم مناب تشویق و تنبیه؛
تأکید بر ارزشها و فرهنگ سازمانی؛
ایجاد حس یگانگی؛
انتخاب مدیران مناسب؛
ایجاد حس جمعی و تأکید بر همکاریهای جمعی
استقبال نسبی برای انجام وظایف؛ (معتمدی ، 1388 ،69-67)
بخش سوم :مروری بر پیشینه تحقیق
2-3-1-پیشینه تحقیق
هدف از گنجاندن پیشینه تحقیق در پژوهش عبارتند از :