ارزیابی اطلاعات و شرکت مخابرات

جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر & مومنی, 1383, ص. 5).
در این تحقیق، محقق پس از بررسی رشتههای مختلف ورزشی و تیمهای حاضر در آنها، و همچنین پس از جمعآوری اطلاعات درباره حامیان این تیمها، ورزش فوتبال و شرکت و تیم ورزشی تراکتورسازی تبریز را به منظور پیاده کردن مدل تحقیق انتخاب نمود. یکی از اصلیترین دلایل این انتخاب این بود که با توجه به اینکه تحقیق حاضر روی شناسهی هواداری کار میکند و تیم تراکتورسازی تبریز که بعد از چند سال دوباره وارد لیگ برتر شده است به خاطر شور و شوق هواداران ورزشی که در چند سال اخیر در تمامی رسانهها به عنوان با تعصب ترین و مشتاقترین هواداران لیگ برتر انخاب شدهاند؛ سایر رشتههای ورزشی و تیمهای حاضر در آنها بدلیل اینکه از تعداد هواداران کمی برخوردارند و یا شور و اشتیاق لازم را به عنوان هوادار واقعی نداشتند، شرایط لازم برای انجام این تحقیق را نداشتند.
با توجه به اینکه نمونه موردی تحقیق باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز و نیز شرکت مخابرات ایران و مجتمع اداری-تجاری-تفریحی آیسان تبریز (بهعنوان حامیان این تیم) است، جامعه آماری تحقیق نیز کلیه هواداران تیم تراکتورسازی تبریز انتخاب شد.
2-3-3) نمونه آماری
پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله، یکی از تصمیمیات مهمی که در پیش روی هر محققی قرار دارد انتخاب نمونه آماری است؛ نمونه باید نماینده جامعهای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافتههای تحقیق خود به آن جامعه را دارد.
در تحقیق حاضر، نمونه آماری از بین هوادارانی انتخاب شدهاند که برای تماشای بازیهای تیمشان در ورزشگاه حضور مییابند. یکی از دلایل این انتخاب، سهولت دسترسی به هواداران بوده است. دلیل دیگر این است که با توجه به اینکه افرادی که در ورزشگاه حضور مییابند از اشتیاق بالایی برخوردارند و هوادار، به معنی اصلی کلمه هستند، لذا محقق با انتخاب این نمونه سعی دارد تا نتایج معتبرتری بدست آورد.
3-3-3) حجم نمونه
تعیین حجم نمونه یکی از اساسیترین و مشکلترین گامهای هر تحقیق میدانی بوده و دقت در تعیین حجم نمونه متضمن تعمیم نتایج تحقیق است. هر چه حجم یا اندازه نمونه بزرگتر باشد میزان اشتباهات در نتیجهگیری کمتر میشود و بر عکس هر چه تعداد نمونه محدود باشد مقدار اشتباهات زیادتر است. بنابراین زمانی که محقق سطح بالاتری از اطمینان یا معنیداری را ملاک ارزیابی اطلاعات تحقیق خود قرار میدهد، لازم است حجم نمونه او بزرگتر انتخاب شود.
در این تحقیق حجم نمونه 385 نفر در نظر گرفته شده است که برای تعیین آن از فرمول کوکران استفاده شده است:
در فرمول فوق، N حجم جامعه مورد مطالعه است که در اینجا جامعه آماری نامحدود در نظر گرفته شده است. t = z، اندازه متغیر در توزیع طبیعی است که از جدول مربوط در سطح احتمال مورد نظر استخراج میشود که برای فاصله اطمینان 95% ، مقدار t برابر 96/1 است.
P، درصد توزیع صفت در جامعه است؛ یعنی درصد افرادی که دارای صفت مورد مطالعه هستند و q، درصد افرادی است که فاقد آن صفت در جامعه هستند. از آنجا که در این تحقیق این نسبتها در دسترس نبودند، هرکدام 5/. انتخاب شدند. سرانجام d، تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا 06/0 است و دقت نمونه گیری نیز به آن بستگی دارد.
4-3-3) روش نمونهگیری
انتخاب یک روش نمونهگیری مناسب مبتنی بر شاخصهایی از قبیل ساختار جامعه ، نوع اطلاع مورد جستجو و امکانات لازم برای اجرای آن است.
در این تحقیق با توجه به نمونه آماری انتخاب شده و نیز بخاطر سهولت دسترسی به هواداران، از روش نمونهگیری ساده و راحت استفاده شده است. در این روش، افرادی که در زمان مناسب و در مکان مناسب قرار دارند بهعنوان اعضای نمونه انتخاب میشوند.
4-3) ابزار گردآوری دادهها
در این تحقیق، برای جمعآوری دادهها جهت آزمون فرضیات تحقیق، از پرسشنامه ساختاریافته استفاده شده است. پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق، پرسشنامهای است که در سال 2004 توسط گوینر و اسوانسون طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است؛ با این تفاوت که در بخشهایی از آن تغییراتی صورت گرفته است. گوینر و اسوانسون نیز برای بررسی هریک از متغیرها از مقیاس استانداری استفاده نموده که قبلاً توسط سایر محققین مانند راش و جیمز (2002) و مادریگال (2001)، طراحی شده است.
در پرسشنامه حاضر از مقیاس 5 طیفی لیکرت استفاده شده که در طیفی بین “کاملاً موافق” تا “کاملاً مخالف”، تعریف شده است. همانطور که در جدول (1-3) مشاهده میشود، عدد (1) نشان دهنده کمترین ارزش و عدد (5) نشان دهنده بالاترین ارزش است.
جدول (1-3)؛ مقیاس لیکرت 5 طیفی
جدول (1-3)؛ مقیاس لیکرت 5 طیفی
گزینه ها
کاملاً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم