ارزش ویژه نام و نشان تجاری و پایگاه اقتصادی اجتماعی

[57].Keng C, Liu C, (2014). Can avatar and self-referencing really increase the effects of online 2-D and 3-D advertising?. computers in human behavior, 29, 791-802
[58].Kim J, Kim W, Cheol Park S, (2010). Consumer perceptions on web advertisements and motivation factors to purchase in the online shopping. computers in human behavior, 26, 1208-1222
[59].Tariq M, Rafay Nawaz M, Musarrat nawaz M, Butt H, (2013). Customer perception about branding and purchase intention: A study of FMCG in an emerging market. journal of basic and applied scientific research, 3(2), 340-347
[60].Teng L, (2009). A comparison of two types of price discounts in shifting consumers’ attitudes and purchase intentions. journal of business research, 62, 14-21
[61].Voorveld H, (2011). Media multitasking and the effectiveness of combining online and radio advertising. computers in human behavior, 27, 2200-2206
[62].Yusof J, Singh G, Razak R, (2013). Purchase intention of environment-friendly automobile. procedia-social and behavioral sciences, 85, 400-410
[63].Zarantonello L, Jedidi K, H.Schmitt B, (2013). Functional and experiential routes persuasion: An analysis of advertising in emerging versus developed markets. intern.j. of research in marketing, 30, 46-56
(پیوست 1)
جدول پیشینه ها :
نام مقاله
نویسنده
نتایج
بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی
رضوانی ، 1392
یافته های این پژوهش نشان می دهد که گرایش کارآفرینانه ، فرآیند توسعه محصول جدید و پیش بینی پذیری تقاضای مشتری تاثیر مستقیم معنی دار و پویایی تکنولوژی ، پویایی بازار و شدت رقابت تاثیر تعدیل کننده معنی داری بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی دارند. اما معنی داری تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد محصول جدید به اثبات نرسید. بررسی تاثیر غیرمستقیم یادگیری سازمانی بر عملکرد محصول جدید نشان داد که در صنایع غذایی یادگیری سازمانی زمانی به افزایش عملکرد محصول جدید منجر میشود که فرآیند توسعه محصول جدید به عنوان متغیر واسطه ای عمل کند.
تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان ازطریق ارزش ویژه برند مبتنی برمشتری درمبان دانشجویان ( مطالعه موردی : محصولات لپ تاپ شرکت Dell )
جلیلیان ، 1391
تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی برابعاد ارزش ویژه برند؛ ابعاد ارزش ویژه برند به جزء بعد آگاهی از برند بر قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ازطریق ارزش ویژه برند بر قصد خرید اثر می گذارد.
بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای و غیررسانه ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ( مطالعه موردی برند پارس خزر )
میرا ، 1391
تاثیر آگاهی از برند در صنعت یادشده رد شد. پیشبرد فروش بدون قیمت انتقالی، پیشبرد فروش با قیمت انتقالی و تبلیغات تجاری به ترتیب بیشترین تاثیر را برارزش ویژه برند دارند. تبلیغات تجاری بیشترین تاثیر را بر وفاداری به برند و تبلیغات غیررسانه ای پیشبرد فروش با قیمت انتقالی بدون قیمت انتقالی هر دو بیشترین تاثیر را بر کیفیت ادراک شده از برند دارند.
بررسی جامعه شناختی علل تاثیر تبلیغات بر میزان و نوع مصرف زنان و دختران ( مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال )
خادمیان ، 1391
بین میل به زیبایی، سرمایه فرهنگی، پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده، چگونگی استفاده از رسانه های عمومی و میزان سلامت با تبلیغات همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. متغیرهای مستقل حدود 71 درصد تغییرات تبلیغات را تبیین نموده و نقش سرمایه فرهنگی و رسانه های عمومی در مقایسه یا سایر متغیرها بیشتر است.
ارائه ی مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه شناختی
قلی پور ، 1391