ارزش ویژه نام و نشان تجاری و رویکرد بازاریابی اجتماعی

17.حسینی، میرزا حسن رضائی، مهدی ؛(1390) ،بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند در بازار فرآوردههای لبنی، چشم انداز مدیریت بازرگانی،شماره 5.
18..خورشیدی، غلامحسین؛ مقدمی ،صابر؛(1382) ،تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ٢٨.
19.خیلا، نسرین بازاریابی وبازاریابی اجتماعی(1387) ،فصلنامه راز بهزیستی ،سال هفدهم، شماره 35،
20.رحیمی، علی؛(1389) ، نگاه اجمالی به الگوی بازاریابی اجتماعی ،کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 30.
21.سلیمانی بشلی، علی؛(1388) ، بازاریابی اجتماعی و نقش آن در تقویت برند در بانکها،سایت گروه مدیریت دانشگاه گیلان.
22.سعادت ،محمدرضا خواجه زاده، سامان اشکان نژاد ،مهرسیما (1386) ، تفاسیرمختلف نام تجاری، بررسی های بازرگانی شماره 25 .
23.شمس، محسن؛ رشیدیان، آرش؛(1385) ،بازاریابی اجتماعی کاربردومزیت استفاده ازآن در آموزش مداوم پزشکی، دوره سوم .
24.فهیمی، کامل؛ (1387) ،مشتری؛ سرمایه ارزشمند، بانک و اقتصاد، شماره 91 .
25.عزیزی، شهریار درویشی، زهرا نمامیان، فرشید؛ (1390) ،بررسی عوامل تعیین کننده ارزش برند با رویکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چشمانداز مدیریت بازرگانی،شماره6.
26.عسکری، احمد؛1386 ،بازاریابی خدمات ،مجله مدیریت شماره 119 .
27.کرباسی ور، علیرضا ؛یاردل،سعیده ؛ (1390) ،ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده (ارائه الگوی تحلیلی) ، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره 21.
28. کاپفر، ژان؛ (1385) ، مدیریت راهبردی نام تجاری،ترجمه قربانلو، سینا ،نشر مبلغان .
29.کردنائیج، اسدالله؛(1381) ، مشتری داری :رمزموفقیت سازمان های متعالی ،مجله مطالعات مدیریت ،شماره 43-44
30.کیاسمی، مسعود مقیمی، سیدمحمد؛1390 ،بازاریابی خدمات بانکی، انتشارات دانشگاه تهران .
31.محمدی ،ناصر؛ رفیعی فر، شهرام ؛(1384) ،برنامه جامع درسی آموزش سلامت، 183
32.محمودی، سیمین؛ مدیریت اهداکننده : بازاریابی اجتماعی، نگهداری اهداکنندگان و اطمینان سازی پایگاه انتقال خون استان تهران، بولتن انتقال خون ،منطقه شمال مرکزی، شماره ۵
33.معینی، بابک ؛(1386) ،بررسی تاثیرآموزش شیوه های مدیریت استرس برسلامت روان نوجوانان شهر تهران برمبنای مدل اعتقادبهداشتی بارویکرد بازاریابی اجتماعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم پزشکی ،
34.ونوس،داور صفائیان، میترا؛ (1381) ،بازاریابی خدمات بانکی،تهران،نگاه دانش.
35.وظیفه دوست، خیری، بهرام؛ روحانی، مریم ؛ (1389) ،ریسک گریزی و وفاداری به برند، فصلنامه برند،شماره4 .
36.هاوکینز،دل.بست،راجر.کانی ،کنث؛(1385) ،رفتار مصر کننده ، ترجمه روستا، احمد، بطحایی، عطیه، نشرسارگل.
یامینی، اعظم (1385)؛ ،مشتری مداری و راهکارهای کسب رضایت مشتریان ، مجله بانک و اقتصاد ، شماره 76 .
37.یزدانی دهنوی، محسن ؛(1384) ،مولفه های موثر برموفقیت بانک ها وموسسات مالی در تجهیز منابع پولی مجله مدیرساز، سال هشتم، شماره 17.
38.علامه ، سید محسن نکته دان ، ایمانه؛ (1389) ،بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی هتل های چهار و پنج ستاره اصفهان، مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 5، از صفحه 109 تا 124.
39.زیتامل وپاراسورامان ؛ (1387) ،کیفیت خدمات، ترجمه کامبیز حیدر زاده و علی حاجیها، انتشارات کساکاوش.
ب.انگلیسی