ارزش ویژه نام و نشان تجاری و بازاریابی اجتماعی

در بازاریابی مسائل و موضوعات بکر ودست نخورده زیادی وجود دارد از جمله موضوع نام تجاری در حوزه بانکها می باشد که در این خصوص در کشورمان تاکنون کار زیادی انجام نشده است، لذا محقق موضوعات زیر را برای تحقیقات آتی پیشنهاد م ینماید:
1- دو رویکرد اصلی برای ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری وجود دارد که این تحقیق بر مبنای رویکرد رفتاری (واکنش مشتریان) صورت گرفته است. لازم است که این تحقیق از لحاظ رویکرد مالی مثل ارزیابی سهام، ارزش فعلی و … انجام شود.
2-اعتبار سنجی سایر مدلهای ارزش ویژه نام و نشان تجاری مثل مدل کاپفرر و کلر.
3-استفاده وتاثیر بازاریابی اجتماعی در سایر حوزه های خدماتی مانند بیمه وبیمارستان.
5-3-محدودیت های تحقیق
1-عدم وجود تحقیق مشابه در خصوص موضوع تحقیق.
2-ابزار جمع آوری اطلاات در این تحقیق پرسشنامه بوده است و پرسشنامه خود دارای محدودیت ذاتی است.
3-کمبود وقت مراجعه کنندگان به بانک ودر نتیجه امکان بی دقتی آنان در ارائه برخی پاسخ ها.
منابع ماخذ
الف.فارسی
1. آسایش، نعمت اله؛ شفیع خانی ،محمد ؛(1389) ،توسعه نام تجاری بعنوان استراتژی رقابتی، فصلنامه پارک فناوری پردیس ،سال هفتم – شماره- 21 .
2.آکر، دیوید ؛)1386(،مدیریت استراتژیک بازار، ترجمه صفرزاده، حسین ودیگران؛، پویش، تهران، چاپ سوم.
3.ابراهیمی، عبدالحمید؛ خیری، بهرام ؛یادگاری نیارکی، سمیه؛ (1387) ، ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برندمبتنی بر نظر مصرف کننده(شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران)، مجله مدیریت بازاریابی، 159.
4.نوربخش، کامران ارغوانی، علی ؛)1387(،بررسی تاثیر نام تجاری بر روی نگرش فصلنامه بصیرت ،سال 15، شماره 40.
5.اندریسن، آلن؛(1934) ، بازاریابی تغییرات اجتماعی (تغییر رفتار برای ارتقای بهداشت توسعه اجتماعی ومحیط زیست)، مترجم بلیغ، ناصر؛ جوادی یگانه، محمدرضا؛ عباسی لاخانی، مهدی ؛1384 ،انتشارات طرح آینده.
6.اکرامی، محمد؛ (1380) ،ارتباط بین کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان با قابلیت خدمت رسانی آنها به مشتری (پایان نامه کارشناسی ارشد)، تهران، علامه طباطبایی.
7.امیرشاهی ،میراحمد عباسیان، فرزانه ؛(1386) ،بررسی تأثیر برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن ها(مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران)، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی، سال هفتم،شماره ی بیست و پنجم.
8.الوانی، سید مهدی؛ حیدرزاده، کامبیز؛ قلندری، کمال؛(1389) ، بررسی تأثیر ابعاد قدرت اجتماعی نام تجاری بر اساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم به خرید مجله پژوهش های مدیریت ، سال بیست و یکم، شماره 86 .
9.الهیاری ،اشکان ؛باقری، تینا ؛ حقیقی ،محمد؛ دیواندری، علی؛(1388) ، بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصوراز مزیت های کارکردی و غیرکارکردی( مطالعه موردی: بانک ملّت)علی دیواندری محمد حقیقی چشم انداز مدیریت شماره 30
10.بهرامی، مجید؛ میرک زاده،علی اصغر؛(1390) ، بازاریابی اجتماعی فصلی نوین در سیاست های بازاریابی کشور،رشدوآموزش علوم اجتماعی،دوره14،شماره4.
11.تمپورال، پل؛(1382) ، علائم تجاری در آسیا، ایجاد، توسعه و مدیریت علائم تجاری آسیایی برای بازار جهانی، گوهریان، محمد ابراهیم، نشرامیرکبیر.
12.جینز،جولیان؛ (1386)،خاستگاه اگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی،ترجمه پارسا،خسرو ،رهنما،هوشنگ ،نیلی‏پور،رضا،محیط،احمد،چاپ‏ اول،تهران،نشر آگاه،1386
13.چیرانی، ابراهیم طالقانی، محمد فردصبوری، متین؛ (1387) ،توانمندی های نام تجاری ،مجله مدیران، آذر.
14.حسینی، میزا حسن احمدی نژاد ،مصطفی؛ (1387) ،بررسی تاثیر رضایت مندی مشتری اعتماد مشتری به نام تجاری وارزش ویژه نام تجاری در وفاداری رفتاری ونگرشی مشتری(مطالعه موردی بانک رفاه) ،بررسی های بازرگانی ،شماره 33 .15.حسینی، محمود؛ ابوالفضلی ،ابولفضل؛ رحیمی هلری ،محمد؛ (1388)بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصر ف کننده (مطالعه موردی: نام و نشان تجاری ایرانول )، چشم انداز مدیریت، شماره 32.
16.حسینی، میرزا حسن قادری ،سمیه؛(1389) ،مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی، چشم انداز مدیریت بازرگانی،شماره 3.