اردشیر بابکان

شخصیت اساطیری فریدون در متون پهلوی را می توان در بخش های زیر تقسیم و بررسی نمود.
1-نسب فریدون 2- فریدون و ضحاک ودیوان مازندران
3- فریدون و فرزندانش 4- دین
5- میرا شدن فریدون 6- پادشاهی فریدون
7- افسونگری فریدون 8- طبابت
3-2- نسب فریدون
با توجه به بررسی هایی که در مورد نسب فریدون در متون پهلوی شده است ، می توان نتیجه گرفت که نسب وی با واژه ی گاو آورده می شده و نوعی ارتباط با کشاورزی را نشان میدهد.
چنان که دیده می شود نام پدر فریدون در متون پهلوی «اسفیان»(4) (صورت مکتوب آن: اسپیدان، اسپیکان) است(تفضلی، 1370 :73).
یار شاطر چنین استدلال کرده است که در متون فارسی میانه نیز مانند منابع اسلامی فریدون نسل دهم از نوادگان جمشید به شمار می رود که در جلوی نام هایشان واژه ی «گاو» آمده است(یارشاطر،593:1368 ).
برای مشخص شدن این موضوع از کتابهای مختلف پهلوی استفاده شده که در مطالب زیر مورد بررسی قرار می گیرند.
بندهشن
بندهشن به معنی بنیاد یا آغاز آفرینش می باشد و عنوان کتابی است به زبان پهلوی که شامل دانشهای پیش از اسلام از قبیل داستان آفرینش ،پیش بینی وقایع و اتفاقاتی که خواهد آمد،سرانجام جهان،رستاخیز و نیز مطالبی درباره ستاره شناسی، جانورشناسی،گیاه شناسی وجغرافیاو …. می باشد.
بند(229) “فریدون پسر اسفیان پرگاو، پسر اسفیان سوک گاو، پسر اسفیان پورگاو، پسر اسفیان سیاه گاو، پسر اسفیان سپیدگاو و پسر اسفیان دفرگاو، و پسر رمه گاو، پسر اسفیان ون فروغ گاو، پسر افسیان، پسر جم، پسر ویونگهان. چنان که ایشان، به جز اسفیان پر گاو، ده پیونداند. هر یک یکصد سال بزیستند که هزار سال است. آن یک هزار سال پادشاهی بد ضحاک بود. از اسفیان پر گاو فریدون زاد که کین جم خواست. فرزندان دیگر (او) برمایون (5)و کتایون اند(6). فریدون از ایشان پر فره تر بود”(بهار،1378: 149-150)
  
229.frēdōn ī aswiyān, sōg gāw aswiyān, bōr gāw aswiyān, syā gāw aswiyān, spēd gāw aswiyān, dabr gāw aswiyān, ramag gāw <ī> aswiyān, vanfrγəšni gayōmart aswiyān, jam ī wiwanghān. čiyōn awēšān jud az aswiyān ī purr-gāw, dah 
paywand būd hēnd, har ēk sad sāl be zīst hēnd ī bawēd hazār sāl. ān hazār sāl 
dahāg duš-pādixšāyīh būd. az aswiyān <ī> purr-gāw frēdōn zād, kē kēn <ī> jam 
xwāst; any-iz frazand būd hēnd: barmāyōn, katāyōn; frēdōn kē awēšān purr-frayādtar bawēd.
فریدون دو برادر داشت به نام برمایون و کتایون که از او بزرگتر بودند، و او را درجنگ با ضحاک کمک می کردند. بنابر داستانی ، این دو برادر تلاش کردند تا با رها کردن تخته سنگی از کوه فریدون را که در خواب بود بکشند،اما فریدون با نیروی خود توانست جلو کار آنها را بگیرد(خالقی مطلق،374:1388).
دینکرد
نام کتابی است شامل آداب ورسوم ، ادب و تاریخ سنت و خلاصه آنچه مفهوم کلی فرهنگ می دهد در آن آمده و آن را در حکم دایره المعارفی در امور مزدیستی گفته اند. بنا به روایت زردتشتی، اصل این کتاب در زمان گشتاسب شاه کیانی توسط یکی از شاگردان زردتشت به رشته نگارش درآمده و نسخه ای از آن ، تا زمان اسکندر موجود بوده که پس از آن نابود می شود. در زمان اردشیر بابکان به کوشش موبدان قطعات پراکنده جمع آوری شده، کتابی بدین نام بوجود آمده است.
این مجموعه در ابتدا شامل نه جلد کتاب بوده که دو جلد نخست ان از میان رفته و هم اکنون بیش از هفت کتاب آن در دست نیست وروی هم رفته حاوی 169000 کلمه پهلوی است” (راشد محصل،1389: 22).
دینکرد هفتم
در آنجا که از نسب زردشت یاد می شود، نسبت او نیز با فریدون چنین ذکر شده است:
سطر 70: ” ایرج فریدون، خونیره خدای (=فرمانروای خونیره)، پسر اسفیان پر گاوِ، اسفیان نیک گاوِ اسفیان سوی گاوِ اسفیان بور گاوِ اسفیان کردار گاوِ اسفیان سیاه گاوِ اسفیان سپید گاوِ اسفیان دبر گاوِ اسفیان رمه گاوِ اسفیان وَن فرَوَشن اَسفیانِ جَمِ، هفت کشور خدای (=فرمانروای هفت کشور) پسر ویوَنگهانِ اینگهَتِ اننگهَتِ هوشنگِ پیشداد، هفت کشور خدای، پسر فرواگِ سیامکِ (9) مشیِ(10) کیومرث(11) ، نخستین مرد (=انسان)” (راشد محصل،1389: 218).