ارتباطات بازاریابی و مدل سلسله مراتب

تقویت کننده رفتار ( چهره های شاخص، تداعی کنندگی، فراوانی پخش، طول زمان پخش )
ویژگی های اطلاع رسانی از ( قیمت، کیفیت، گارانتی، تفاوت ها، جوایز، سودآوری، گواهینامه، پیشینه، حمایت از برنامه ها )
ویژگی های مخاطبان در توجه به ابعاد فرهنگی اجتماعی ( نمادهای سنتی، گویش ها و اصطلاحات متداول، ضرب المثل ها، محتوای خلاف قالبهای فکری )
توجه به ویژگیهای پیام ( اهمیت پیام، تنوع پیام، استفاده از واژه های تخصصی در پیام )
مفهوم نام اصلی و زمان ( 6 الی 13 ، 13 الی 18 ، 18 الی 23 )
شیوه های پخش ( قبل از شروع، در بین برنامه، زیرنویس ) در رسانه های تصویری
2-3-10-2- مدل های مربوط به تبلیغات، اثربخشی تبلیغات :
در راستای شناسایی و تشریح فرآیند ارتباطات بازاریابی و خرید، مدل های گوناگونی جهت ارزیابی اثربخشی تبلیغات توسعه یافته اند. لویس درسال 1900 یکی از مدل های بررسی تاثیر تبلیغات، معروف به مدل آیدا را ارائه داد. این مدل که نامش از حروف ابتدایی چهار کلمه انگلیسی توجه، علاقه، تمایل و عمل تشکیل شده است در اواسط قرن بیستم باتوجه به تنوع مدل های ارتباطاتی فروش دستخوش تغییرات شگرف شد. درسال 1959 با تشکیل کمیته ای ازسوی انجمن ملی مبلغان امریکایی برای بررسی نقش تبلیغات، زمینه انتشار مدل داگمار توسط کولی فراهم شد و درسال 1961 کولی مدل خود را با چهار گام آگاهی، درک و فهم، مجاب شدن و خرید ارائه داد. ( آقازاده و بخشی زاده ، 1389، 129 )
1 – مدل 5M :
تبلیغات به عنوان وجه غالب عناصر ارتباطی سازمان، نقش مهمی را در جهت موفقیت سازمان ایفا می نماید. یکی از رایج ترین الگوهای ساخت تبلیغات، الگوی 5M می باشد، که متشکل از پنج تصمیم اساسی شامل؛ تعیین هدف، اختصاص بودجه، طراحی پیام، انتخاب رسانه و ارزیابی تبلیغ است. در واقع تلاش های سازمان در مراحل مختلف، همگی، در انتخاب رسانه مناسب معنی پیدا می نماید.
2 – مدل سلسله مراتب اثرات :
استینر و لاویج ( 1961 ) در حوزه بررسی چگونگی عملکرد تبلیغات، مدل سلسله مراتب اثرات را پایه ریزی کردند. برمبنای این مدل انتظار می رود تبلیغات منجر به آگاهی، دانش، تمایل، ترجیح، مجاب شدن و خرید شود.
آنچه در مدل سلسله مراتب اثرات مورد توجه ویژه قرار گرفته سلسله گام های مشخصی است که مخاطب بایستی درهنگام برخورد با گونه های مختلف تبلیغات پشت سرگذارد. شش گام موردنظر این مدل در سه مرحله زیر خلاصه شده اند :
مرحله شناختی : محدوده افکاری اندیشه ها ( تبلیغات اطلاعات ارائه می کنند )
مرحله احساسی : محدوده احساسات ( تبلیغات احساسات را تغییر می دهد )
مرحله رفتاری : محدوده انگیزه ها ( تبلیغات سبب تحریک انگیزه ها می شود )
آگاهی
نقطه شروع مدل سلسله مراتب اثرات، آگاه سازی مشتریان است. تنها با مشاهده تبلیغات، آگاهی صورت نمی پذیرد لذا دراین گام برای آگاه سازی مشتریان از محصولات و خدمات، نام تجاری و نام شرکت، بایستی برنامه ریزی ویژه داشت.
دانش
زمانی فراخواهد رسید که مشتریان هدف، آگاهی اولیه را داشته با این حال خواستار اطلاعات بیشتری هستند. دراین گام جهت افزایش آگاهی مشتریان هدف، باید مزایا، ویژگی های خاص محصولات و خدمات و تفاوت های موجود بین محصولات و خدمات شرکت موردنظر با رقبا کاملاً مشخص و صریح بیان شود.
تمایل
آنچه دراین گام مدنظر قرار می گیرد احساسی است که مشتریان هدف از برخورد با تبلیغ نشان می دهند. علی رغم آگاهی کاملی که مشتریان هدف از مرحله قبل پیدا کرده اند ممکن است دراین گام تمایلی از خود نشان نداده و با دید منفی پیش روند. لذا بهتر است که با ارتقای کیفیت، ارزش، نوع ارائه و دیگر ویژگی های خاص تبلیغ درجهت افزایش تمایل و علاقه مشتریان هدف برآید.
ترجیح
هرچه میزان علاقه و تمایل مشتریان هدف، به نوع رسانه ارائه دهنده تبلیغ بیشتر باشد، مشتریان هدف، بیشتر پذیرای آن تبلیغ و پیام خواهند بود.
مجاب شدن
دراین گام، مشتریان هدف بایستی برای خرید از بنگاه کاملاً متقاعد شوند و بازاریاب بایستی تمام تلاش خود را برای کامل شدن فرآیند خرید به نمایش گذارد. گاهی مشتری هدف مجاب به خرید می شود ولی به دلیل شرایط محیطی و گاهی اوقات نظرات دیگران خرید خود را انجام نمی دهد.