اختیارات هیأت مدیره و شرکتهای تعاونی

0 Comments

4) تصویب برنامه و بودجه سالانه که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می شود.
5) رسیدگی و اتخاذتصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأتمدیره پس از اظهارنظر هیأت بازرسی
6) رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی
نکتهای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که، تعداد آراء نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب با اعضای تعاونیها و تعاونیهای عضو اتحادیه و اتاقهای تعاونی، توسط وزارتتعاون تعیین می شود.
2) هیأت مدیره
هیأتمدیره اتاقتعاون متشکل از 3تا7 عضو اصلی و دونفر عضو علیالبدل است که برای مدت 3سال از طرف مجمعنمایندگان از میان اعضای تعاونیها انتخاب می شوند. اعضای هیأتمدیره حتیالامکان از تعاونیهای کشاورزی، روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمرانی شهری و روستایی توزیع خواهندبود.
هیأتمدیره اتاقتعاون هر استان موظف است ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای تعاون شهرستانهای مربوط به خود را ایجاد نماید و اتاقهای شهرستان نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأتمدیره تعاون استان نیز متقابلاً موظف به همکاری می باشد.
وظایف و اختیارات هیأت مدیره اتاقهای تعاون عبارتاند از:
1) فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اتاق تعاون مطابق اساسنامه و آئیننامههای مربوطه
2) ادارهی کلیهی امور مربوط به اتاقتعاون و انجام مکاتبات ارتباطات و عملیات مالی اتاق مطابق آئیننامه های داخلی آن
3) اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان
4) ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمعنمایندگان
5) انتخاب رئیس هیأتمدیره از بین خود
6) انتخاب دبیر در اتاقهای تعاون استان و شهرستان و دبیرکل در اتاق تعاون مرکزی به منظور انجام امور اجرایی
هیأت مدیرهی اتاقهای تعاون می توانند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیرکل اتاق تفویض نمایند.
3) هیأت بازرسی
هیأت بازرسی اتاق تعاون متشکل از 3عضو می باشد که دونفر آنها بوسیلهی مجمع نمایندگان و یکنفر دیگر به وسیلهی وزارتتعاون تعیین میگردند.
وظایف هیأت بازرسی عبارتاند از:
1)نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آئیننامههای اتاقتعاون و قوانین و مقررات مربوط
2)رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارتتعاون
3)رسیدگی شکایات و تخلفات مربوط به اتاقتعاون و گزارش به مراجع ذیربط
4)ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارتتعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهارنظر در مورد گزارشهای هیأتمدیره
هیأتمدیره اتاقهای تعاون مکلفاند اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهند.
مبحث دوم: برنامهریزی در بخش تعاونی
در کشورهای در حال توسعه، قسمتی از آینده شرکتهای تعاونی بستگی به سیاستهای دولت و میزان مؤثر بودن وسائلی دارد که دولت برای اجرا و به کار بستن این سیاستها ایجاد می کند، و قسمتی از آن نیز به استعداد بقا و دوام یافتن و ابتکار خود شرکتهای تعاونی مربوط است.
در کشورهای اروپای غربی و در بعضی دیگر از مناطقی که نهضت تعاونی به مرحله رشد و رونق گام نهاده است، ابتکار رشد آتی این نهضت اساساً در دست خود شرکتهای تعاونی است. حقیقت این است که در این کشورها شرکتهای تعاونی از مدتها پیش، وقت و انرژی فراوانی صرف تدوین برنامههایی کردهاند. این برنامهها به آنها امکان می دهد تا از دولتها انتظار هیچ نوع کمکی را نداشته باشند و یا نیازمندیهای آنها به کمک دولت، کاملاً جنبهی فرعی داشته باشد.
در بسیاری از کشورهای دیگر، به ویژه در آسیا و آفریقا، برنامهریزی تعاونی قبل از همه به عهده دولت گذاشته می شود. علت این امر آن است که در این کشورها نهضت تعاونی از حیث مالی و اداری وابسته به کمک دولت است. امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش شرکتهای تعاونی در برنامهریزیهای این کشورها برای دست یابی به توسعه بخصوص توسعه اقتصادی منظور شده است. آنچه که خط مشی و راهکار این کشورها را در زمینه توسعه اقتصادی تعیین میکند و بر اساس آن قرار است سطح زندگی اهالی ارتقاء یابد، برای توسعه جنبش تعاونی، مقام و موقع متناسبی درنظر گرفته است.