اختلال اضطراب تعمیم یافته و رشته های علوم انسانی

0 Comments

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران
افضلی (1387) در مطالعه خود به بررسی استفاده افراد متبلا به اختلال وسواس بی اختیاری (30 نفر)، اختلال اضطراب تعمیم یافته (30 نفر)، اختلال هراس اجتماعی (30 نفر) و افراد غیرمبتلا (30 نفر) از مکانیسم های دفاعی پرداخت. نتایج بررسی های آماری نشان داد که گروه های مبتلا نسبت به گروه غیرمبتلا از سبک های دفاعی رشد نایافته و روان آزاد، به صورت معناداری بیشتر استفاده می کنند.
حیدری نسب (1385) در پژوهشی گسترده دریافت که گروه های بالینی به نسبت گروه های بهنجار از سبک دفاعی رشد نایافته تری بهره می برند (افضلی، 1387).
افراد اضطرابی برای جلب حمایت و نزدیکی دیگران به شهرت به ضعف و آسیب پذیری خود تأکید می کنند و سعی در بازسازی خود به طرق مختلف از جمله افراط در جراحی های زیبایی دارند (دیویس و ورنون، 2002، به نقل از مهدیزاده، 1387).
در مطالعه ای ارتباط بین مکانیسم های دفاعی و راهبردهای مقابله ای در اضطراب امتحان دربین 184 زن مشغول به تحصیل در رشته های علوم انسانی، گربوت و گیرا در پانیکس (2006) نشان دادند که بین مقابله حل مسئله و مکانیسم های بالغانه (تصعید و پیش بینی)، بین مقابله اجتنابی و دفاع های نابالغ و نوروتیک، بین مقابله فرار و دفاع نابالغ ارتباط مثبت وجود دارد.
در مورد مقابله و مکانیسم های دفاعی به عنوان عوامل خطر برای سرطان، اولندن و همکارانش (2005) نشان دادند که زنان مبتلا به سرطان سینه بیشتر از مکانیسم های دفاعی، انکار، عقلی سازی، تمرکز و واکنش معکوس در مقایسه با زمانی که مبتلا به بیماری سینه بودند و زنان سالم، استفاده می کنند. به علاوه زنان مبتلا به سرطان سینه کمتر از راهبردهای مقابله ای تحلیل منطقی، همدلی و مکانیسم های دفاعی تصعید و جاشین سازی استفاده می کنند.
باند و پری (2004) در تحقیقی به بررسی تأثیر روان درمان پویشی بر مکانیسم های دفاعی سه گروه از افراد مبتلا به اختلالات افسردگی، اضطراب و شخصیت پرداختند که در نهایت دریافتند که درنتیجه روان درمان پویشی، نشانه های بیماری بهبود یافته و تغییرات طولانی مدت در کسب های دفاعی بیماران در جهت دفاع های انطباقی بوجود آمده است. بنابراین تغییر در سبک های دفاعی، پیش بینی کننده خوبی برای تغییر در نشانه های بیماری می باشد (به نقل از نعمت، 1387).
(ویلسون 2002، به نقل از افضلی 1387)در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری میان دو جنس در زمینه تحول «من» و مکانیسم های دفاعی وجود ندارد. اما در برخی پژوهش ها در جمعیت بالینی مشخص شده است که زمان بیشتر از دفاع های درونی شده و ارتباط محور مانند جسمانی کردن، واکنش سازی، نوع دوستی، و آلایش، آرمانی سازی و دوپاره سازی استفاده می کنند و مردان غالباً از دفاع های برونی شده با ویژگی های تسلط و برتری مانند واپس روانی، آنکار، بازداری، فرافکنی، توجیه عقلانی، بیشتر سود می برند.
آفر و همکاران (2000) در تحقیقی مکانیسم های دفاعی سه گروه از بیماران افسرده، وسواسی، اسکیزوفرنی، و گروهی از افراد سالم را مورد مقایسه قرار دادند. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که میزان استفاده از سبک های دفاعی ناپخته در گروه های بالینی بطور معناداری نسبت به گروه کنترل بیشتر است. همچنین مشخص شد مکانیسم های دفاعی ابطال و واکنش سازی، در گروه بیماران وسواسی، بیشتر از سایر گروه ها مورد استفاده قرار می گیرد (افضلی، 1387).
بررسی سبک های دفاعی افراد مبتلا به سندرم خستگی مزمن توسط کرسول و چالدر (2001) مشخص کرد که افراد مبتلا به این سندرم نسبت به گروه کنترل از دفاع های، درجه اضطراب بالا، بیشتر استفاده می کنند (نعمت، 1387).
اسپینهوون و کویمن (1997) تفاوت معناداری میان دو جنس از نظر مکانیسم های مورد استفاده دریافت نکردند. هنریکسون و همکاران (1997) به این نتیجه رسیدند که زنان ظاهراً از سبک های دفاعی روان آزرده وار بیشتری استفاده می کنند. در مطالعه ای دیگر که ارتباط بین تعارض نقش جنسی و مکانیسم های دفاعی را بررسی کرده است، مشخص شد که به مردان با سازمان شخصیتی زنان و همچنین زنان با سازمان شخصیتی مردانه، نسبت به افرادی که نقش جنسی سازگار، با جنسیت خود داشته داشته اند بیشتر از مکانیسم های دفاعی استفاده می کنند (کرامر 2000، به نقل از افضلی 1387).
نعمت (1387)، در پژوهشی به مقایسه ارتباط بین مکانیسم های دفاعی و سبک های مقابله ای استفاده شده با سلامت روانی دانشجویان 18 تا 29 سال پرداخت. گروه نمونه در این طرح شامل 804 دانشجو بودند که با استفاده از سه آزمون SCL-90 ، WCQ و DSQ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین دو گروه دارای سلامت روانی بالا و پائین در استفاده از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته در سطح 001/0 < P و در استفاده از مکانیسم های دفاعی روان آزرده در سطح 001/0 P < تفاوت معنادار مشاهده می شود. یعنی افرادی که از سلامت روانی پائینی برخوردارند نسبت به افرادی که سلامت روانی بالایی دارند، از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته و روان آزرده بیشتر استفاده می کنند.
بشارت و ربیعی (1384) با استفاده از آزمون استاندارد روان شناسی SCL-90-R وضعیت سلامت روان 218 نفر از دانشجویان برآورد شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، شیوع لحظه ای در مجموع برای علائم اختلال روانی 72% برآورد گردید که از این بین 16 نفر (34/7 %) حداقل در یک بعد دچار اختلال شدید (عدد بزرگتر یا مساوی سه) بودند. علائم مربوط به اختلال افکار پارانوئیدی، افسردگی و اختلال وسواسی جبری به ترتیب دارای بالاترین درصدها بودند. از طرفی مشخص شد که اختلال روانی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سطح بالایی قرار دارد.
محمود پوریزدی و همکاران (1388) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی و اضطراب پرداختند، یافته ها نشان داد که بطور معناداری، استفاده از سبک دفاعی پخته در گروه غیر مبتلا بیشتر بود (032/0 P <) و مکانیسم های دفاعی شوخی (048/0 P <)، آنکار (034/ P <)، فرونشانی (035/0 P <)، جسمانی سازی (001/0 P <) در گروه مبتلا بیشتر مورد استفاده قرار گرفته بودند. همبستگی معکوس متوسط و معنی داری بین نمره ی اضطراب حالت- صفت با نمره ی کسب دفاعی پخته وجود داشت. همبستگی بین سبک دفاعی ناپخته و اضطراب حالت اندک بود و بین سبک دفاعی نوروتیک و اضطراب حالت- صفت رابطه ای مشاهده نشد.
همچنین مشخص شد افراد با سطح سلامت عمومی و نمره ی اضطراب حالت- صفت پائین، از سبک دفاعی پخته استفاده می کنند.
فصل سوم
روش پژوهش
فصل سوم ← روش پژوهش
روش پژوهش : روش تحقیق حاضر توصیفی است و از نوع همبستگی می باشد.
تعریف همبستگی. همبستگی عبارت است از رابطه دو متغییر.همبستگی بین متغییرها را می توان با استفاده از نمودار پراکندگی نمایش داد. ارزش مقداری رابطه بین دو متغییر را با ضریب همبستگی نشان می دهند. ضریب همبستگی دارای دامنه ای بین 1- تا 1+ است
جامعه آماری :کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور که در نیم سال تحصیلی 90-1389 در حال تحصیل هستند.
نمونه آماری: کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نورتربت جام که در نیم سال تحصیلی 90-1389 در حال تحصیل هستند.
روش نمونه گیری : در این پژوهش که تعداد 80 دانشجو که (زن – 48) و (مرد – 32) تا می باشند از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند.
ابزار پژوهش :
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل : پرسشنامه اختلالات روانی SCI- 90 – R و پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ- 40 می باشد.
معرفی ابزار پژوهش
پرسشنامه SCL-90-R