اختلال اضطراب تعمیم یافته و اختلال اضطراب منتشر

2. Andrews, G., Sigh, M., Bond, M. (1993). The defense style question naive Journal of nervous and mental disorder,18 (1), 246-256.
-علی بخشی (1385). رابطه مکانیسم های دفاعی با اختلال شخصیت خود- دوستدار. پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی.
-قربانی نیا (1382). روان درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت، مبادی و فنون. تهران، انتشارات سپهری.
-مهدیزاده، مهرنوش (1387). مقایسه کسب دلبستگی و سبک دفاعی در دختران نوجوان دارای سرپرست و بدون سرپرست شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
-بشارت، محمدعلی (1384)، بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و مکانیزم های دفاعی، مجله پژوهش های روانشناختی دانشگاه تهران، دوره 8، شماره 1 و2.
-فیست، جس و فیت، گریگوری جی (2002). نظریه های شخصیت ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر روان، (1384).
-نعمت، ویدا (1387). بررسی ارتباط بین مکانیسم های دفاعی و سبک های مقابله ای باسلامت روانی دانشجویان 18 تا 29 سال. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
9. Gerbort E, Paty B, Giraddephainx N. (2006). Relationships between defense mechanisms and copying strategies facing exam anxiety performance. www.proquest.com
-افضلی، کامران (1387). بررسی سبک ها و مکانیزم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال وسواس- بی اختیاری، اختلال اضطراب تعمیم یافته و اختلال هراس اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
-حیدری نسب، (1385).
-کیو سوزان (2002). طبقه بندی و تشخیص اختللاات روان شناختی. ترجمه خدیاری فرد. محمد و جعفری کندوان، غلامرضا (1386).چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران.
-ساراسون، اروین جی و ساراسون، باربار. آر (1987). روانشناسی مرضی. ترجمه ی نجاریان، بهمن، اصغری، مقدم، محمدعلی و دهقانی، محسن (1383). چاپ ششم، انتشارات رشد.
-هالجین، سوزان. بی و ویتبورن، سوزان کراس (2003). آسیب شناسی روانی (ویراست چهارم). دیدگاه های بالینی درباره اختلالات روانی براساس DSM-IV-TR ج 1 و 2. ترجمه سید محمدی، یحیی (1385).تهران، انتشارات ویرایش.
-بشارت، سیما و ربیعی، محمد رضا (1384). توزیع فراوانی علائم اختلال روانی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان براساس پرسشنامه SCL-90-R . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. دوره هفتم شماره 1/ بهار و تابستان 1384. صفحات 72-74.
-محمدپور یزدی، احمدرضا. بیرشک، بهروز. فتی، لادن و دژکام، محمود (1388). مطالعه موردی شاهدی سبک های دفاعی و اضطراب حالت- صفت در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب منتشره مجله علمی پژوهشی اصول بهداشتی روانی. سال یازدهم، شماره 1 (پیاپی 41). صفحه 14-7.
-مجله علوم رفتاری دوره 2 شماره 3 پاییز 1387 صفحات 252-245 ( محمد حسن افضلی ، دکتر علی فتحی آشتیانی ، دکتر پرویز آزاد فلاح)
-مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز دوره هیجدهم ، شماره دوم پاییز 1381 ( فریده یوسفی ، مسعود حسین چاری)
-شولتز ، دوان پی ، سیدنی آلن (1998). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید مهدی. تهران، نشر ویرایش ، 1381
20. Brad –B.psychological Defense mechanisms A NEW perspective.
American journal of psychoanalysis 2004 – 1-26 22.vaillant. G. E. Mental heaith . Americam journal of psychiatry 2003
-مجله ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. بهار 1388 ، سال یازدهم (صفحه 14-7). احمد رضا محمدپور یزدی، دکتر بهروز بیرشک ، دکتر لادن فتی، دکتر محمود دژکام
فهرست مطالب
چکیده:
فصل اول : مقدمه
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله