ابعاد رضایت شغلی و همبستگی پیرسون

تعهد سازمانی (کل) 39/74 14/8 94 – 54 120 – 24 13/73 65/75
بر اساس جدول شاخص های آماری نمرات کسب شده از پرسشنامه تعهد سازمانی ، میانگین تعهد عاطفی 83/23 ، تعهد مستمر 79/24 ، تعهد هنجاری 77/25 و تعهد سازمانی کل 39/74 می باشد و با فاصله اطمینان 95 درصد حد پایین میانگین تعهد سازمانی کل 13/73 و حد بالای آن 65/75 به دست آمد که نمره کسب شده در این محدوده قرار دارد .
جدول 4-14 شاخص های آماری نمرات کسب شده از پرسشنامه رضایت شغلی
شاخص های آماری رضایت میانگین انحراف معیار دامنه واقعی دامنه محتمل فاصله اطمینان 95 درصد برای میانگین
حد پایین حد بالا
ماهیت کار 96/20 69/4 29 – 10 30 – 6 24/20 69/21
سرپرست 50/19 55/4 30 – 9 30 – 6 79/18 20/20
همکاران 82/21 11/4 30 – 12 30 – 6 18/21 45/22
فرصت های رشد 63/15 09/4 28 – 8 30 – 6 99/14 26/16
پرداخت ها 23/11 87/3 22 – 6 30 – 6 63/10 83/11
رضایت شغلی (کل) 13/89 68/13 124 – 62 150 – 30 01/87 25/91
بر اساس جدول شاخص های آماری نمرات کسب شده از پرسشنامه رضایت شغلی ، میانگین ابعاد ماهیت کار 96/20 ، سرپرست 50/19 ، همکاران 82/21 ، فرصت های رشد 63/15 ، پرداخت ها 23/11 و میانگین رضایت شغلی کل 13/89 بود و با فاصله اطمینان 95 درصد ، حد پایین میانگین رضایت شغلی 01/87 و حد بالای آن 25/91 به دست آمد که نمره میانگین کسب شده رضایت شغلی کل در این محدوده قرار دارد .
4-3- یافته های توصیفی :
4-3-1- پرسش اول : وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه است ؟
برای بررسی این پرسش از نتایج آماری رضایت شغلی پرستاران ارائه شده در جدول 4-10 و جدول 4-14 استفاده می گردد . میزان رضایت شغلی بالا و خیلی بالا در سطح مناسب و میزان رضایت شغلی پایین و خیلی پایین در سطح پایین معیار ارزیابی می باشد . از این رو رضایت شغلی پرستاران مرکز فوق در سطح مناسبی قرار دارد . به عبارت بهتر وضعیت رضایت مندی پرستاران در محدوده متوسط و بالا می باشد .
4-3-2- پرسش دوم : وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه است ؟
برای بررسی این پرسش از نتایج آماری تعهد سازمانی پرستاران ارائه شده در جدول4-9 و 4-13 استفاده می گردد . میزان تعهد سازمانی بالا و خیلی بالا در سطح مناسب و میزان تعهد سازمانی پایین و خیلی پایین در سطح پایین معیار ارزیابی می باشد . از این رو تعهد سازمانی پرستاران مرکز فوق در سطح مناسبی قرار دارد . به عبارت دیگر وضعیت تعهد سازمانی در محدوده متوسط رو به بالا است .
4-4- یافته های استنباطی :
4-4-1- فرضیه اول : بین تعهد مستمر و رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد .
برای بررسی رابطه بین تعهد مستمر و رضایت شغلی(فرضیه اول) از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول 4-15 ارائه شده است .
جدول 4-15 رابطه بین تعهد مستمر و رضایت شغلی
تعهد مستمر ماهیت کار سرپرست همکاران فرصت های رشد (ارتقا) پرداخت ها
ضریب همبستگی پیرسون .490** .148 .178* .214** .004
P= مقدار .000 .059 .023 .006 .961
نتایج به دست آمده از انجام آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون بیانگر آن است کهP– مقدار ابعاد ماهیت کار و فرصت های رشد کوچکتر از 05/0 (01/0 ) است. پس بین تعهد مستمر و این ابعاد رضایت شغلی با اطمینان 95 درصد (با اطمینان 99 درصد ) رابطه معنی داری وجود دارد . ولی بین تعهد مستمر و ابعاد پرداخت ها و سرپرست رابطه معنی داری وجود ندارد و همچنین بین تعهد مستمر و بعد همکاران رضایت شغلی با سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری وجود دارد . اما با سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنی دار وجود ندارد .
4-4-2- فرضیه دوم : بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول 4-16 ارائه شده است .