آگاهی از نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

اشتیاق به تفریح
تعلق به رویداد
اشتیاق به خیریه
تصویر حامی
قصد خرید
شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635)
شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635)
2-6-2) داخلی
عشقی(1388) در تحقیقی بر بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران بر فوتبال در ایران به این نتیجه رسید که حمایتهای مالی ورزشی باعث ارتقای تصویر عمومی شرکت، افزایش قصد خرید، وفاداری هواداران به حامی مالی می شود ولی تاثیر چندانی بر آگاهی از نام ونشان تجاری و علاقه به شرکت و نشان تجاری ندارد.
محمدی(1390) در تحقیقی به بررسی نقش حمایتهای مالی ورزشی در ایجاد تعهد هواداران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی پرداخت که بر اساس نتایج بهدست آمده از این تحقیق، حمایتهای مالی ورزشی باعث ارتقای تصویر شرکت، افزایش تعهد خرید، علاقه به شرکت و وفاداری به حامی مالی میشود ولی تاثیر چندانی بر آگاهی از نام و نشان تجاری ندارد.
عبدوی در سال 1391 در تحقیقی تحت عنوان “رابطهی تعلق هواداران به تیمهای ورزشی، تصویر شناسه، قصد خرید و تبلیغات توصیهای محصولات حامی” به بررسی پیشآیندها و پسآیندهای حامیگری را روی تیم ورزشی بسکتبال مهرام پرداخت. بدین منظور پرسشنامهای در بین 385نفر از هواداران تیم بسکتبال مهرام در ورزشگاه توزیع گردید. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که جذابیت ورزش رابطه معنیداری با تعلق به تیم دارد ولی جایگاه ورزش در زندگی افراد نقشی در تعلق به تیم ندارد. همچنین تصویر حامی و تعلق به تیم رابطه معنیداری با قصد خرید و تبلیغات توصیهای محصولات حامی دارد. و در نهایت اینکه تعلق به تیم تاثیر مثبتی بر قصد مشارکت افراد و تصویر شناسهی حامی در آینده دارد.
1-3) مقدمه
روشهای تحقیق بیانگر ابزارهای دسترسی به واقعیت هستند. هر تحقیق از حیث روش تحقیق است که اعتبار مییابد نه موضوع تحقیق. بنابراین نتایج حاصل از یک پژوهش علمی هنگامی دارای روایی و پایایی لازم است که از روشهای درستی بدست آمده باشد (عظیمی, 1388, ص. 107).
هدف این پژوهش ارائهی مدلی از شناسهی هواداری و پیامدهای حامیگری در باشگاه تراکتورسازی تبریز است. جهت پاسخگویی به سؤالهای تحقیق و نتیجهگیری در خصوص فرضیهها، محقق یک تیم فوتبال و حامیان آن را به عنوان نمونه موردی انتخاب کرده و جامعه آماری و نمونه آماری موردنیاز خود را از آن استخراج نمود. جامعه آماری این تحقیق، کلیه طرفداران تیم تراکتورسازی تبریز است. با انتخاب نمونه آماری با استفاده از روش ساده و راحت، و با توزیع پرسشنامههای تهیه شده، دادههای خام آماری مورد نیاز محقق جمع آوری شد.
2-3) طرح تحقیق
بدیهی است که برای موضوعی خاص، تنها یک روش تحقیق خاص وجود ندارد و محقق باید با توجه به موضوع مورد مطالعه، روش یا روشهای تحقیق متناسب با آن را بهکار گیرد و چه بسا در بسیاری از مطالعات، استفاده از چندین روش تحقیق مختلف مناسب باشد (سرمد, بازرگان, & حجازی, 1387, ص. 82).
بهطورکلی، روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه گردآوری دادهها تقسیمبندی کرد. تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم میشوند: بنیادی، کاربردی، و تحقیق و توسعه.
تحقیق حاضر به دلیل کاربرد ویژه آن در حوزه بازاریابی ورزشی و هواداران ورزشی، جزء تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است (سرمد, بازرگان, & حجازی, 1387, ص. 79).
تحقیق حاضر، الگویی کاربردی در اختیار مدیران بازاریابی ورزشی و باشگاههای ورزشی قرار میدهد تا با آگاهی از پیشآیندها و پسآیندهای حاصل از حامیگری، بتوانند برنامههای حامیگری خود را مورد ارزیابی قرار داده و یا تصمیمات لازم برای ورود به حوزه حامیگری ورزشی را اتخاذ نمایند.
این تحقیق از نظر نحوه گردآوری دادهها، تحقیقی توصیفی است زیرا تنها به توصیف و تشریح شرایط و وضعیت موجود پرداخته و به شناخت بیشتر آن کمک میکند. اما در مورد نوع تحقیق توصیفی، این تحقیق، یک تحقیق پیمایشی مقطعی و از نوع همبستگی است. زیرا در این تحقیق، محقق بر آن است که الگوی خاصی از روابط میان متغیرها را مورد آزمون قرار دهد؛ که برای این امر دادههایی که به بررسی صفات و ویژگیهای جامعه آماری میپردازند در یک مقطع زمانی خاص گردآوری شده است.
1-2-3) قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق، فاصله زمانی بین اردیبهشت ماه 1392 تا اواخر تیر ماه 1393 بوده است که البته گردآوری دادههای مورد نیاز، در مقطع زمانی بین اواسط اردیبهشت ماه 1393 تا اواسط خرداد ماه 1393 انجام گرفته است. قلمرو مکانی تحقیق نیز مجموعه ورزشی یادگار امام شهر تبریز است. در خصوص قلمرو موضوعی این تحقیق نیز میتوان عنوان کرد که این تحقیق در حوزه بازاریابی ورزشی و رفتار هواداران ورزشی قرار دارد.
3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری
1-3-3) جامعه آماری