آموزش و پرورش تهران و روانشناسی اجتماعی

خوشبختی، جعفر.، احسانی، محمد.، اسدی، حسن.، کاظمنژاد، انوشیروان. (1383). « رابطه سبکهای رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان با میزان اثربخشی مدیران دانشکدهها و گروههای آموزشی تربیت بدنی دانشگاههای دولتی کشور ». فصلنامه حرکت، شماره 24، صص 149-129.
دهقان، آیتا.. . (1387). « ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیتبدنی آموزش و پرورش تهران ». پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
رابینز، استیفن، پی. (1384). « رفتار سازمانی » (ترجمه پارسائیان، علی.، اعرابی، محمد). تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رحیمینژاد، عباس. (1382). « استاندارد کردن پرسشنامه شخصیت نوجوانان و بزرگسالان آیزنک در بزرگسالان و نوجوانان آیزنک ». نشریه روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)، شماره 1، صص 54- 29.
زردشتیان، شیرین. (1387). « ارتباط بین سبکهای رهبری تحولگرا و عملگرای مربیان با انگیزش رقابت بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران »، رساله دکتری. (چاپ نشده)، دانشگاه تربیت معلم تهران.
ﺳﻴﺎﺭ، ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ. (1388). « ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ؛ لاﺯﻣﻪ ﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻣﺪﻝ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ( ». نشریه سلامت مدیریت، شماره 127، صص 24-17.
سام، محمد. (1379). « بررسی رابطه خلاقیت با سبکهای رابطه مدار و وظیفه مدار مدیران زن و مرد در دوره متوسط استان کرمان ». پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی کرمان.
سید جوادین، سیدرضا. (1380). « مروری جامع بر نظریههای مدیریت و سازمان ». تهران: دانش.
سید عامری، میرحسن. (1381). « طراحی و تبیین مدل سه بعدی سبک های رهبری، خلاقیت و اثر بخشی مدیران ورزشی دانشگاههای کشور ». رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
شعبانیبهار، غلامرضا. (1383). « ارتباط ویژگیهای شخصیتی با اثربخشی مدیران تربیتبدنی دانشگاههای سراسر کشور ». نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 3، صص 30-12.
شولتز، دوان. (1384). « نظریههای شخصیت » (ترجمه کریمی، یوسف.، جمبری، فرهاد.، گودرزی، بهزاد.، بحرایی، هادی). تهران: ارسباران.
عامری، حسن. (1381). « رابطه سبکهای رهبری و خلاقیت با میزان اثربخشی مدیران تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ». فصلنامه حرکت، شماره 13،صص 125-140.
فراهانی، محمدتقی. (1378). « روانشناسی شخصیت نظریه، تحقیق، کاربرد ». تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
قاسمی، بهروز. (1382). « تئوریهای رفتارسازمانی ». تهران: انتشارات هیات.
قدردان، رعنا. (1385). « بررسی رابطه بین سبک رهبری (تحولگرا و تبادلگرا) با میزان عملکرد کارکنان شعب بانک ملت ». پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
قهرمان تبریزی، کورش. (1384). « ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیات علمی گروههای تربیت بدنی در دانشگاههای کشور ». رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم.
کامکاری، کامبیز؛ کیومرثی، فیروز؛ شکرزاده، شهره. (1387). « روش پژوهش کاربردی ». اسلامشهر: دانشگاه آزاد اسلامی.
کریمی، یوسف. (1381). « روانشناسی شخصیت ». تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
گودرزی، محمد.، کشتیدار، محمد. (1381). « ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل رفتگی مدیران دانشکدههای تربیتبدنی، غیر تربیت بدنی و مدیران دانشگاههای آموزش عالی ». فصلنامه حرکت، شماره 13، صص 53-45.
لطفی، حمید. (1381). « روانشناسی اجتماعی / روانشناسی همرنگی با جماعت[نظریهها و کاربردها] ». تهران: دیدآور.
متقیشهری، محمدحسن. (1384). « بررسی رابطه بین سبکرهبری و ویژگیهای شخصیتی مدیران تربیتبدنی ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی »، پایاننامه کارشناسی ارشد. (چاپ نشده)، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
محرمزاده، مهرداد. (1381). « بررسی تأثیر عاملهای بیوگرافی در اثربخشی سبکهای مدیریتی مدیران دانشکدهها و گروههای تربیتبدنی دانشگاههای ایران ». فصلنامه المپیک، شماره 1و2 پیاپی، 117-105.
مصدق راد، علیمحمد. (1384). « رابطه سبک رهبری مدیران با کارایی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان ». مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 4،صص15-30.
معرفتی، اکبر. (1383). « رابطه فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران دانشکده ها/ گروه های آموزشی با میزان بهره وری اعضاء هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی ». رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.