آموزش و پرورش و ساختمان سازی

این درس به آموزش چند اتصال پرداخته است.آموزش اتصالات و نحوه ی آن مناسب می باشد. البته در این درس نیز از نوک سمت راست قلم نام برده شده است که مشخص نیست کدام سمت قلم می باشد. بهتر این بود که از نوک بلندتر و کوتاه تر استفاده شود. در کتاب تعلیم خط، با اشاره به استفاده از کلمات چپ و راست برای نوک قلم دو کلمه ی وحشی و انسی را جایگزین نموده و گفته است: “ما وقتی که از میدان قلم (عرض قلم ) بنگریم نیش راست انسی و نیش چپ وحشی می شود و هر گاه از پشت قلم نظر افکنیم نیش راست وحشی و نیش چپ انسی خواهد بود ” (همان: 63)
در تمرین منزل سطری از دروس سال اوّل آمده که برای مرور تمرینات توسط دانش آموز مناسب است اما باید دید که آیا مرور تمرینات سال گذشته تأثیری برانجام تمرینات جدید نخواهد گذاشت. هم چنین بهتر بود که این تمرینات با خط نستعلیق درشت نوشته می شد تا یادآوری به صورت کامل انجام شود. در صفحه ی 77 تصویر یکی از آثار نقاشی خط جلیل رسولی هنرمند معاصر چاپ شده است. در درس هیچ توضیحی در مورد نقاشی خط داده نشده است و نمونه ی آورده شده نیز معرف خوبی برای این هنر نمی باشد. توضیح اینکه نقاشی خط هم اکنون یکی از هنرهای شناخته شدهی مرتبط با خوشنویسی می باشد که هنرمندان زیادی با نوآوری های خود در این زمینه آثار هنری ازرشمندی پدید می آورند که معرفی این هنر می تواند برای دانش آموزان مفید واقع شود.
درس پنجم
معرفی: در این درس خوشنویسی جملهی « آنکه جاوید بماند شهید است » آموزش داده شده است.
در این درس که آخرین درس بخش خوشنویسی می باشد اتصالات موجود در سرمشق نیز آموزش داده شده اند. در این درس خط تحریری نوشته نشده است؛ که بهتر بود تمام درسها برای تمرین دانش آموزان آموزش خط تحریری نیز همراه داشتند.
نتیجه:
آشنایی دانش آموزان با خطوط اسلامی در کتاب هنر، به خاطر کاربردشان در هنرهای مختلف سنتی، بسیار مناسب می باشد.
نمونه ی آورده شده از نقاشیخط می توانست نمونهی بهتری باشد، تا این هنر و کاربرد جدید خوشنویسی را بهتر به دانش آموزان معرفی کند.

4 – 2 : بررسی وضعیت مباحث صنایع دستی در کتاب درسی حرفه و فن پایه دوّم راهنمایی
کتاب دوّم حرفه و فن شامل 205 صفحه می باشد که در 8 واحد (بخش) توسط گروه مولفین در دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درس وزارت آموزش و پرورش نوشته شده است. واحد 1فناوری و سیستم ؛ واحد2 کار با برق؛ واحد3 بهداشت؛ واحد 4 کار با چوب؛ واحد 5 کار با فلز؛ واحد6 ساختمان سازی؛ واحد7 خوراک و پوشاک؛ واحد8 باغبانی، دامپروری و صنایع غذایی است. مطالب آورده شده در این کتاب دنبالهی مطالب کتاب سال اوّل می باشد.
بخش 1 : فناوری و سیستم
در این بخش آموزهی صنایع دستی وجود ندارد.
بخش 2 : کار با برق
در این بخش آموزهی صنایع دستی وجود ندارد.
بخش 3 : بهداشت
در این بخش آموزهی صنایع دستی وجود ندارد.
بخش 4 : کار با چوب
مربوط به کار با چوب است. در جدول صفحهی 63 در قسمت معرفی چوبها به استفادهی چوب گردو و افرا برای تهیه مبل و خراطی اشاره شده است. اما در مورد خراطی توضیحی داده نشده است. در صفحهی 75 ساخت یک مُهر چوبی آموزش داده شده است.
در این روش، یک شکل را روی چوب رسم کرده و سپس با استفاده از مغارهای منبّت کاری اطراف خطوط کنده کاری شده تا نقش به صورت برجسته باقی بماند. این روش در ساخت مهرهای چاپ قلمکار استفاده می شود. البته در قالبهای چاپ قلمکار طرحها پیچیده تر و از چند قالب برای ایجاد یک نقش استفاده می شود. تصویری که در کتاب آورده شده بسیار ساده است که بهتر بود از یک تصویر سنتی استفاده می شد.
بخش 5 : کار با فلز
در این بخش آموزهی صنایع دستی وجود ندارد.
بخش 6 : ساختمان سازی