آموزش نیروی انسانی و ساختار سازمانی

– محتوا وعمل در برنامه درسی درراستای هم وتکمیل کننده هم باشند.
– به آموزش نیروی انسانی برای ورود به میدان عمل اهمیت داده شود.
– آموزش در خدمت پرورش باشد نه مقولهای جدای از آن.
موفق باشید.
متن مصاحبه ع.خیاطیان لیسانس علوم تربیتی با 24 سال سابقه کار در آموزش و پرورش و سازمان ملی جوانان
وقتی به اهداف نگاه میکنیم اولین چیزی که به ذهن میرسد باید نقشهای داشته باشیم برای رسیدن به این اهداف و به نظر من برنامهریزی، مناسبترین جاده ای است که مارا به اهداف میرساند.
من هم در سازمان ملی جوانان کرج و هم سازمان دانش آموزی استان قم کار کرده ام وبه خصوص در اردوها همکاری داشته ام یکی از برنامه های سازمان دانش آموزی برگزاری اردوهاست.این اردوها برابر بااهداف باید منجر به تعلیم وتربیت اسلامی در ابعاد فردی واجتماعی وهمچنین استفاده صحیح از اوقات فراغت باشد اما متاسفانه اینگونه نیست. اکثر مواقع دانش آموزان در اردوها به حال خود رها می شوند بدون هیچ هدف وبرنامه مشخص وچه بسا این اردوها برعکس اهداف در نظر گرفته شده نتیجه عکس می دهدو دانش آموزان دربرگشت علاوه بر این که به اهداف نرسیده از نظر اخلاقی واجتماعی هم به دلیل تعامل با دانش آموزان دیگر افت کرده است.
علت آن هم میتواند عدم رعایت اصول اردو که شامل احساس مسؤولیت نمودن ، اعتقاد به سلسله مراتب اداری، مشارکت و همکاری، استفاده از مربیان کم تجربه و غیره باشد.
شما اگر به خاطرات اردو ها پس از اتمام اردو توجه داشته باشید میبینید متاسفانه اکثرا مطالبی نوشته میشود که هیچ تاثیر تربیتی برای دانش آموزان ندارد وعلت ان نیز عدم برنامه ریزی مناسب در راستای اهداف برای دانش آموزان توسط مربیان می باشد. البته مربیان نیز گناهی نکردهاند چون آن ها نیز آموزش لازم را ندیدهاند دورههای لازم را نگذراندهاند ویا اگر گذراندهاند از کیفیت لازم برخوردار نبوده پس باید به سراغ سیستم تعلیم وتربیت رفت وافرادی که در راس نشسته اند وبرنامه ریزی میکنندآنها میبایست برابر اساسنامه نیروهای لازم را گزینش کنند و صلاحیت آنان در تخصص حرفهای مورد تایید قرار گیرد. متاسفانه در حال حاضر حداقل در تشکل های دانش آموزی که من اطلاع دارم چنین روندی طی نمیشود .اهداف سازمان دانشآموزی به صورت کلی بیان شده اند وبا توجه به اختیاراتی که به استانها وشهرستانها داده شده است آنها میتوانند با توجه به وضعیت فرهنگی وجغرافیایی مناطق خود برنامهریزی داشته باشند اما در استانها وشهرستانها هم تا انجا که من اطلاع دارم چنین اقدامی انجام نمیگیرد ویا در سطح بسیار پایین انجام میگیرد.
4-5- تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این فصل با توجه به روشهای جمعآوری دادهها در تحقیقات کیفی(مارشال و راسمن1381) در پژوهش حاضر با توجه به موضوع مورد مطالعه، دو روش اسنادی و مصاحبه مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش، علاوه براسناد مورد تحقیق که آیینامهها و دستورالعملهای مرتبط با موضوع پژوهش میباشد، به دلیل محدودیت منابع اسنادی مرتبط، اسناد نزدیک به موضوع نیز به صورت هدفمند مورد بررسی قرار گرفته و مقولههای مربوطه استخراج گردیده است. برای انجام مصاحبه نیز با تعدادی از متخصصین و کارشناسان( حوزههای صفی و ستادی سازمان دانشآموزی، پیشاهنگی و …) به تعداد 12 نفر مصاحبه انجام گرفته و مقولههای مربوطه از متن مصاحبهها نیز استخراج و سپس همراه با مقولههای استخراجی حاصل ازبررسی اسناد مورد مقایسه مستمر قرار گرفته و مقولههای اصلی (کلی) ، مرتبط و مقولههای فرعی استخراج گردیده است.
جدول 4-1- مقولههای اصلی ، مقولههای مرتبط و مقولههای فرعی
ردیف مقولههای اصلی مقولههای مرتبط مقولههای فرعی
1
اهداف سازمان اهداف اخلاقی اوقات فراغت
اهداف فرهنگی هویت
اهداف اجتماعی امکانات
اهداف سیاسی
اهداف دینی
اهداف عاطفی
2 ساختار سازمانی
3 برنامههای سازمان تربیت نیروی انسانی
موازیکاری در برنامهها
4 فرصتها
5