آموزش مهارت های زندگی و آموزش مهارتهای زندگی

به نظر می رسد که پژوهشگران علاقمند تأثیر آموزش مهارت های زندگی را در سایر حوزه ها مانند پیشگیری و درمان افسردگی، اضطراب، ارتقای بهداشت روانی، سازگاری، مقابله با تنش در مادران سندرم داون و دیگر گروه های استثنایی مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.
با توجه به اینکه اثر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران کودکان سندرم داون مورد تایید قرار گرفته است، به نظر می رسد بسته های آموزشی و کارگاه هایی به منظور مهارت آموزی برای معلمان، روانشناسان و مددکاران که با جامعه مادران و کودکان سندرم داون سر و کار دارند، طراحی و برگزار شود تا گام های هدف دار و مثبت در راستای خدمت افراد کم توان و استثنائی برداشته شود.
پیشنهادات پژوهشی:
به نظر می رسد تحقیقات گسترده تر با تعداد نمونه بیشتر و دامنه سنی مختلف برای افزایش قابلیت تعمیم پذیری نتایج صورت بگیرد.
پیگیری طولانی مدت اثربخشی مداخله در برنامه های مشابه به نظر می رسد.
انجام پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی پدران کودک سندرم داون و مقایسه آن با مادران پیشنهاد می گردد.
استفاده از ابزاری برای سنجش مهارت های زندگی مادران و سنجش تاثیرآن.
فهرست منابع فارسی و انگلیسی:
ادیب سرشکی، نرگس. (1390). کودکان با نیازهای ویژه و مشاوره با خانواده، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ادیب، یوسف. (1382). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارتهای زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی؛ رساله دوره دکتری برنامه ریزی درسی؛ دانشگاه تربیت مدرس.
اسفنجاری کناری،موسی. (1388). تعیین رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی در کارکنان کلانتری های تهران بزرگ . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
افروز، غلامعلی (1389). مقدمه ای بر روان شناسی و توانبخشی کودکان با سندرم داون. چاپ 27، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
افروز، غلامعلی. (1388). مقدمه ای بر روانشناسی و توانبخشی کودکان با نشانگان داون، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران.
افروز، غلامعلی؛ فرامرزی، سالار؛ منصور، محمود؛ ملک پور، مختار. (1387). تاثیر مداخلات به هنگام روانشناختی و آموزش خانواده محور، بر سلامت روانی مادران فرزند با نشانگان داون 1387، مجله روان شناسی و علوم تربیتی سال سی وهشتم، شماره 2، 1387، ص 24-1.
آقاجانی، مریم (1385). تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان؛ تهران؛ انتشارات: جهاد دانشگاهی؛ چاپ اول.
بخشنده، شهریار. (1382) . بررسی تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه تخصص شهر سنندج سال 1382. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.
بخشی، رحمان(1387). بررسی تاثیر مشاوره پرستاری بر کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان تحت درمان با رادیو تراپی در انستیتو کانسر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران.
بوند، جاند؛ کورنر، لین. (1389). کیفیت زندگی و سالمندان، ترجمه حسین محققی کمال، چاپ اول، تهران، انتشارات دانژه .
به پژوه، احمد؛ رمضانی، فریدون. (1384). بررسی رضایت زناشویی والدین کم توان ذهنی و کودکان عادی، مجله علوم رفتاری و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم، (پیاپیی45).
بهرامی، علی. (1384). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان فشار روانی مادران کودکان کم توانی هوشی و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.
بیاتیانی، عبدالرضا؛ پور محمدرضای تجریشی، معصومه؛ گنجعلی وند، ناهید؛ میر زمانی، محمود؛ صالحی، مسعود. (1390). ارتباط شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در والدین دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر، پایان نامه کارشناسی ارش دانشگاه علوم بهزیستی تهران.
پروینیان نسب، علی محمد؛ کرمانشاهی، سیما؛ ساجدی، فیروزه. (1391). بررسی تاثیر برنامه حمایتی سلامت محور بر کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی، مجله توانبخشی،دوره سیزدهم، شماره دوم، شماره مسلسل 52 .