آموزش مهارتهای زندگی و ناسازگاری اجتماعی

36- پژوهش های مختلفی که پس از اجرای برنامه های آموزش مهارت های زندگی در مدارس صورت گرفت ، پیشرفت های معناداری را به ابعاد مختلف سلامت روان بدست می دهد. مثلاً تصور از خود (کروتر و همکاران ، 1991)؛ عزت نفس (اینت و همکاران ، 1994)؛ خودکار آمدی (الیاس و همکاران ، 1991)؛ ناسازگاری اجتماعی و هیجانی (کاپلان و همکاران ، 1992) و کاهش معنادار اضطراب اجتماعی (بوتوین و اینگ ، 1982 به نقل از نوری و محمدخانی ، 1379).
37- تحقیقات نشان داده است که نوجوانانی که مهارت رد کردن (قاطعیت در نه گفتن) بالاتری دارند ، آسیب پذیری کمتری در مقابل فشار همسالان دارند. بنابراین ، آسیب پذیری در برابر فشار همسالان زمانی پایین تر است که توانایی و مهارت رد کردن یا قاطعیت بیشتر ، منبع کنترل درونی تر و آگاهی بیشتر در مورد سوء مصرف مواد مخدر داشته باشند. زمانی که منبع کنترل درونی باشد ، عزت نفس هم بالاتر خواهد بود. برنامه های آموزشی مهارت رد کردن و مقاومت در برابر نفوذ و فشار همسالان بین دانش آموزان نوجوان موجب کاهش آسیب پذیری نسبت به فشار همسالان ، افزایش و حفظ منبع کنترل سلامتی درونی و عزت نفس آنان می شود و در نتیجه تأثیر مثبتی دارند (شاپ و کوپلند ، 1993 به نقل از آقاجانی ، 1381).
38- حل مسأله یک مهارت مقابله ای عملی (کاربردی) است که از لحاظ روان شناختی هم مؤثر و مفید است. این مهارت موجب افزایش اعتماد به نفس و احساس شایستگی و کفایت می شود. بنابراین مهارت های مؤثر حل مسأله با سازگاری شخصی خوب ارتباط دارند که پژوهشگران متعدد به این امر اشاره داشته اند (هپنیر و هیلربراند ، 1991 به نقل از آقاجانی ، 1381).
فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
پژوهش در آموزش و پرورش مجموعه فعالیت هایی است که از طریق آن و با عنایت به اصول و روشهای علمی پدیده آموزشی و تربیتی را مورد تحقیق قرار می دهد و هدف از آن کسب اصول کلی یا تغییر رفتاری است که برای تبیین ، کنترل و پیش بینی رویدادهای آموزشی استفاده می شود (دلاور ، 1378 ، ص 46).
این فصل به روش تحقیق اختصاص دارد که در آن پیرامون جامعه آماری ، روش های جمع آوری اطلاعات ، و ویژگی های جامعه آماری مورد تحقیق توضیحاتی داده شد.
روش تحقیق
روش تحقیق نیمه تجربی است و این تحقیق از جمله طرح های آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است.
پس آزمون مداخله ( آزمایش مهارتهای زندگی) پیش آزمون انتخاب تصادفی
گروه آزمایش (R)
پس آزمون ……………………………………… پیش آزمون انتخاب تصادفی
گروه کنترل (R)
جامعه آماری ، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
جامعه آماری این تحقیق شامل 5927 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در شهرستان پاکدشت است. نمونه آماری با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد به این صورت که ابتدا شهرستان پاکدشت به دو منطقه تقسیم شده (پاکدشت- شریف آباد) و یک منطقه به صورت تصادفی انتخاب شد سپس از منطقه انتخاب شده چند مدرسه متوسطه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شد و در مرحله بعد از مدارس انتخاب شده به صورت تصادفی دو مدرسه انتخاب شد- و بعد به صورت تصادفی یک مدرسه گروه آزمایش و یک مدرسه گروه گواه انتخاب شد و گروه آزمایش تحت تاثیر آموزش مهارتهای زندگی قرارگرفت.
انتخاب منطقه آموزشی ← انتخاب مدرسه ← انتخاب کلاس
روش آموزش مهارت زندگی:
آموزش مهارتهای زندگی در هشت جلسه ی دوساعته برگزار شد.جلسات به صورت کارگاهی اداره شد.در مورد مهارتهای دهگانه و اجزای آن تدریس شد.
ابزارهای جمع آوری داده ها
به منظور دست یابی به اطلاعات جهت تأیید یا رد فرضهای پژوهشی دو نوع پرسشنامه تهیه شده یکی پرسشنامه استاندارد نگرش سنج به مواد مخدر و یکی پرسشنامه محقق ساخته مجموعه آموزشهای مهارت های زندگی تنظیم گردید که اطلاعات مفیدی در زمینه تحقیق فراهم می آورد.
برای بررسی همگنی دو گروه آزمایش و کنترل قبل از دآوری اطلاعات از پرسشنامه نگرش سنج به مواد مخدر استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون استاندارد نگرش سنج به مواد مخدر است که این آزمون در تحقیق نگرش سنج ، دلاور و همکاران در سال 1383 برای بررسی از دانش آموزان هنجاریابی و به صورت استاندارد در آمده است. این ابزار استاندارد در سه بخش اثرات استفاده از مواد مخدر ، تمایل به مصرف مواد مخدر و خطرات استفاده از مواد مخدر را در بر می گیرد.
پرسشنامه محقق ساخته مجموعه ی آموزشهای مهارتهای زندگی است که برای بررسی پایایی پرسشنامه 25 سئوال از روش آلفای کرنباخ استفاده شد. مقدار آلفاهای بدست آمده 85/0بود که بیانگر پایایی معقول و مناسب پرسشنامه پژوهشگر ساخته می باشد.
Reliability coefficients