آموزش ضمن خدمت کارکنان و کشورهای درحال توسعه

پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، تهران: انتشارات سمت، 1391
پاکدامن، رضا، آشنایی با مقررات شرکتهای تجاری، ناشر: مؤلف، 1385
ثابتسعیدی، ارسلان، حقوق تعاون، تهران: دانشگاه پیامنور، 1380
جعفریلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1367
حسنی، حسن، حقوق تعاونیها، تهران: انتشارات سمت، 1381
خزاعی، حسین، شرکتهای تجارتی، جلداول، تهران: نشرقانون، 1385
ستودهتهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد دوم، نشر دادگستر، 1390
سلیم، غلامرضا، سیرتحول تعاون در ایران و جهان، تهران: مرکز انتشارات پیامنور،1391
شکیبامقدم، محمد، مدیریت تعاونیها، نشر میر، 1392
شیروانی، علیرضا، اقتصادو تعاون، انتشارات سازمان مرکزی تعاون، فروردین 1368
صفایی، سیدحسین؛ قاسمزاده، سیدمرتضی، اشخاص و محجورین، تهران: سمت، 1385
طالب، مهدی، اصول و اندیشههای تعاونی، تهران: دانشگاه تهران، 1386
فتحی، کوروش، آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان،تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، 1373
فروحی، حمید، حقوق تجارت، جلدسوم، شرکتهای تعاونی، تهران: روزبهان،1374
کاتوزیان، ناصر، عقودمعین، جلد1، گنج دانش، 1391
کاتوزیان، ناصر، عقودمعین، جلد2؛ مشارکتها و صلح، گنج دانش، 1391
ب) مقالات
ابراهیمی ، علیرضا، تعاونیها: مبانی و ویژگیها،روزنامه ایران، سال سیزدهم، شماره3623، 1386
اکبری، هادی، عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونیها، روزنامه ایران، سال دوازدهم، شماره3537، 1385
پورسید، سیدبهزاد؛ محمود، مطهرپور، مجله مجلس و راهبرد، سال19، شماره 70، 1391
پویش، احمد، تعاونیها محور توسعه کشورهای جهانسوم( نقش تعاونیها در توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای درحال توسعه)، مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، 1384
جعفرپیشه، جواد، تعاون و بازاندیشی در سیاستها، مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد اول
حسینینیا، غلامحسین، رابطه دولت و تعاونی، روزنامه ایران، فروردین1391
دلانگیزان، سهراب، رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونیهای تولیدی، مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلداول، 1384
دلیر، مالک، بررسی نقش آموزش در تحقق اهداف تعاونیها، پیکنور، سال هفتم، شماره 4، 1387
روزبهانی، ناصر(1387) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری( به انضمام گزارشهای کمیسیون ویژه بررسی و سایر کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی)
سلیمانی سوچلمای، ابوالقاسم، نقش شرکتهای تعاونی در تأمین اشتغال، مجله تعاون،شماره 40، 1373