آستان قدس رضوی و علامه حلی

8-بحرانی، یوسف، الحدایق الناظره، قم، موسسه نشر اسلامی، 1363 ش، جلد 21، ص 83.
9-بهوتی،منصور بن یونس،کشاف القناع،دار الکتب العلمیه،بی تا،چاپ 3.
10-جبران ، مسعود ، فرهنگ الرائد ، ترجمه رضا انزابی نژاد ، ، چاپ دوم ، آستان قدس رضوی ، ج 1 .
11-حماد،نزیه،عقد صلح،دارالعلم،بی چاپ،دمشق 1416ق.
12-زاهد بخاری ، محمدبن عبدالرحمن ، محاسن الاسلام ، دارالکتب العلمیه ، بیروت،بی تا .
13-زحیلی، وهبه، الوصایا و الوقف فی الاسلامی ، دارالفکر المعاصر، بیروت،1419،چاپ دوم.
14-زحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی و ادلته ، دارالفکر المعاصر ، چاپ دوم ، دمشق ، 1418 ق. 1997م.
15-سنهوری ، عبدالرزاق احمد ، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید در 10 جلد،دارالاحیا التراث العربی ،لبنان.
16-شربینی،محمد ابن احمد،مغنی المحتاج،شرکه مصطفی البابی،بی تا،ج2.
17-شرتونی ،سعید،اقرب الموارد،مکتبه لبنان،بیروت1992،چاپ دوم ج61.
18-شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، موسسه المعارف الاسلامیه ، قم ، ، انتشارات حافظ، چاپ اول 1414 ق.
19-ــــــ ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، انتشارات اسلامی ، قم 1410 ق.
20-طوسی ، محمد بن حسن ، المبسوط ، چاپ اول ، المکتبه المرتضویه ، قم ، 1387 ق.
21-علامه حلی ، حسن بن یوسف ، تحریر الاحکام ، موسسه الامام الصادق ، قم ، 1422 ق.
22-فاضل مقداد ، مقداد بن عبدالله ، نضدالقواعد الفقهیه علی مذهب الامیه ،بی چا ، مکتبه آیه الله المرعشی ، قم ، 1403 ق .
23-فیروز ابادی،محمد بن یعقوب،القاموس المحیط،دار احیا التراث العربی،بیروت،چاپ اول،1412.
24-قرطبی ، ابن رشد ، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، دارالکتب العلمیه ، چاپ دهم ، بیروت ،1988 م.
25-میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسین ، جامع الشتات ، تصحیح مرتضی رضوی ، انتشارات کیهان ،
تهران،1371.
26-نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، بیروت ، داراحیا التراث العربی ودارالکتب الاسلامیه ، چاپ ششم. ،
تهران ، 1394 ق.
27-نووی، محیی الدین بن شرف، تحریر التنبیه، دارالفکر، بیروت، 1410، چاپ اول.
2)کتاب های فارسی:
28-اشرفی،احمد،مالکیت زمانی،چاپ اول ، تهران ،انتشارات گنج دانش،1386ش.
29-امامی، سیدحسن،حقوق مدنی،تهران،انتشارات اسلامیه،چاپ20، 1378 شمسی،جلد اول.
30-بروجردی عبده ، محمد ، حقوق مدنی ، تهران،کتابخانه گنج دانش ،چ 1،.1380.
31-بهجت،محمد تقی،جامع المسائل ،فقه استدلالی،دفتر معظم له،چاپ 2،جلد3،1426ه ق.