قابلیت یادگیری سازمانی و مدیریت دانش و یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} کاشینگ (2003) در پژوهشی درباره سازمان یادگیرنده دریافت که برای ارضای تقاضاهای متفاوت مشتریان، سازمان باید به سوی سازمانی یادگیرنده گسترش یابد و مدیر آن باید موجبات پیشرفت کارکنان و افزایش تواناییهای یادگیری تیمی را در سازمان فراهم آورد. بهعلاوه باید در سازمان محیطی به

قابلیت یادگیری سازمانی و موانع یادگیری سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} لارس اشتاینر (1998) در پژوهشی به صورت مطالعه موردی که در شرکتهای سوئد و با نظرخواهی از 200 نفر از کارکنان این شرکتها در مورد موانع یادگیری سازمانی انجام داده است، به این نتیجه رسیده است که موانع یادگیری سازمانی از تنگناهایی که بوسیله اشخاص

فرایند یادگیری سازمانی و مدیریت دانش و یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} سوال دوم: عوامل فرهنگ سازمانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟یافته ها نشان میدهد که میانگین شاخص زیر ساختهای فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی بیشتر از میانگین نظری است لذا فرهنگ سازمانی موجود دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی

فرایند یادگیری سازمانی و استقرار مدیریت دانش

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} -محدود کردن تحقیق به یک واحد دانشگاهی به دلیل کنترل زمان وهزینه اجرای تحقیق (دانشگاه علوم پزشکی)-محدود کردن تحقیق به یک شهر (ساری )محدودیت خارج از کنترل محقق - افت آزمودنی ها، از محدودیت های تحقیق می توان به عدم بازگشت تعدادی از پرسشنامه های

فرایند یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در سازمان

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} یافته های حاصل از بررسی سوال اصلی: عوامل زیر ساختی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟در سوال اصلی تحقیق میانگین مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی برابر با 46/122 بیشتر از میانگین مقیاس برابر 117 است همچنین آزمون t تک نمونه تفاوت مشاهده شده

یادگیری سازمانی و انواع یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} - ایجاد ساختارهای سازمانی «خود- نظام» با تأکید کمتر بر سلسله مراتبهر کدام از مفاهیم یاد شده به عنوان عاملی برای پیشبرد مدیریت دانش، مفید و ارزشمند است، از آنجا که این مفاهیم بر آن دسته از امور فرهنگی و رفتاری که به سادگی تغییر

سلسله مراتب دانش و یادگیری سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} فرهنگی که از دانش حمایت می کند، چنین فرهنگی دارای ویژگیهایی نظیر رفتارهای قابل احترام، همکاری و تمرکز روی کار، تشویقِ نوآوری و یادگیری، مشارکت کارکنان، .... می باشد. و نمره ای است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات 9 تا 16 پرسشنامه بدست

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی: در فرهنگ لغت آمریکایی ، یادگیری ،کسب دانش ، فهمیدن یا تسلط یابی از راه تجربه یا مطالعه تعریف شده است .( السون و هرگنهان[1] ، 1389، 38 ) در دهه 1990 موضوع یادگیری سازمانی[2] تنهایکی از موضوعات مطرح در گرایش های مختلف مدیریت بود و از آن تاریخ

انجام اقدامات اصلاحی و ساختار سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} تا حدی، مؤلفههای رهبری تحولگرا چه به لحاظ مفهومسازی و چه به لحاظ اندازهگیری رهبری تحولگرا پالایش، بهسازی و مجزا شدهاند. به لحاظ مفهومی، در رهبری کاریزماتیک، پیروان بهدنبال همانندسازی و یگانگی با رهبر خود هستند. رهبر به پیروان خود الهام میبخشد و آنها را

خلاقیت و نوآوری و ارزشهای سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} به شکل جامعی تکامل پیدا کرده است. مدل کامل رهبری یا مدل رهبری همه جانبه، شامل مؤلفههای رهبری تحولگرا، عملگرا و مؤلفه رهبری عدم مداخله میباشد. اساس مدل کامل رهبری (FRL) مبتنی بر این واقعیت است که هر رهبری مقداری از ویژگیهای هر یک از