چن و همکاران2013الگوی پیشبینی بحران مالی میتواند به عنوان یک مشکل یا مسأله طبقهبندی شده برای کمک به حل بحران مالی استفاده شود.13لوپزگوتیرز و همکاران2014بحران مالی تأثیر منفی بر... متن کامل

چن و همکاران2013الگوی پیشبینی بحران مالی میتواند به عنوان یک مشکل یا مسأله طبقهبندی شده برای کمک به حل بحران مالی استفاده شود.13لوپزگوتیرز و همکاران2014بحران مالی تأثیر منفی بر... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} محتوای اطلاعاتی سود مربوط ترین مسأله حرفه حسابداری است زیرا نتایج آن مستقیما مطلوبیت فعالیت حسابداری را منعکس می نماید.... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} محتوای اطلاعاتی سود مربوط ترین مسأله حرفه حسابداری است زیرا نتایج آن مستقیما مطلوبیت فعالیت حسابداری را منعکس می نماید.... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} الف- منابع فارسیآزاد م.1382. محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} الف- منابع فارسیآزاد م.1382. محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ج. افراد خنثی نسبت به ریسکسومین گروه افرادی هستند که به اصطلاح آنها را ریسک خنثی می نامند.این افراد ارزش پولی را مقدار ارزش... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ج. افراد خنثی نسبت به ریسکسومین گروه افرادی هستند که به اصطلاح آنها را ریسک خنثی می نامند.این افراد ارزش پولی را مقدار ارزش... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} فلاح شمس و عزیزی (1384)، تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} فلاح شمس و عزیزی (1384)، تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در جریان کار لازم است ترتیباتی رعایت شود. عمده ترین این ترتیبات اولویت بندی و روند اصلاحی است. روال متعارف این است که نقطه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در جریان کار لازم است ترتیباتی رعایت شود. عمده ترین این ترتیبات اولویت بندی و روند اصلاحی است. روال متعارف این است که نقطه... متن کامل

1392نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی شرکت اصلی بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است.11کردستانی و تاتلی1393بین کیفیت سود و وضعیت شرکت اختلاف معناداری وجود دارد.2-3-2-2- جریانهای... متن کامل

1392نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی شرکت اصلی بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است.11کردستانی و تاتلی1393بین کیفیت سود و وضعیت شرکت اختلاف معناداری وجود دارد.2-3-2-2- جریانهای... متن کامل

ضعف الگوی مذکور این است که چنانچه سود از طریق درآمدهای اختیاری مدیریت شود، بخشی از سود مدیریت شده حذف میشود (رحمانی و بشیریمنش، 1392: 59).2. الگوی جونز تعدیلشده (دیچو، اسلوان و سوئنی، 1995):... متن کامل

ضعف الگوی مذکور این است که چنانچه سود از طریق درآمدهای اختیاری مدیریت شود، بخشی از سود مدیریت شده حذف میشود (رحمانی و بشیریمنش، 1392: 59).2. الگوی جونز تعدیلشده (دیچو، اسلوان و سوئنی، 1995):... متن کامل

3. نسبتهای مالی سایر شرکتها در همان صنعت.4. نسبتهای مالی صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند. تجزیه و تحلیل نسبت ابزاری است برای بررسی وضعیت و عملکرد شرکت. هریک از نسبتهای مالی به تنهایی... متن کامل

3. نسبتهای مالی سایر شرکتها در همان صنعت.4. نسبتهای مالی صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند. تجزیه و تحلیل نسبت ابزاری است برای بررسی وضعیت و عملکرد شرکت. هریک از نسبتهای مالی به تنهایی... متن کامل

……………………………………………………………….34 د-تعریف فساد... متن کامل

……………………………………………………………….34 د-تعریف فساد... متن کامل