.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} سطح معنی داری001/2198/0053/0013/0361/1279/0توضیح: HML شامل تفاوت بین پرتفوهایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پایین است.... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} سطح معنی داری001/2198/0053/0013/0361/1279/0توضیح: HML شامل تفاوت بین پرتفوهایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پایین است.... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در طی سال های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در تبیین و پیش بینی... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در طی سال های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در تبیین و پیش بینی... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ردبین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه وجود ندارد.حساسیت بازده سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان مشابه است.پذیرشحساسیت بازده سهام به کیفیت... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ردبین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه وجود ندارد.حساسیت بازده سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان مشابه است.پذیرشحساسیت بازده سهام به کیفیت... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 0/0020/350 0/0310/046 0/0190/237 0/153 0/009 0/000 0/158 1/159 0/116 0/046 2/279 120/0450/821 0/001 0/885 0/0070/693 0/018 0/303 0/015 0/825 0/000 0/485 0/696 0/997 0/1022/684 متغیرها در ذیل جدول 4-13 توضیح داده شده است.آزمون فرضیه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 0/0020/350 0/0310/046 0/0190/237 0/153 0/009 0/000 0/158 1/159 0/116 0/046 2/279 120/0450/821 0/001 0/885 0/0070/693 0/018 0/303 0/015 0/825 0/000 0/485 0/696 0/997 0/1022/684 متغیرها در ذیل جدول 4-13 توضیح داده شده است.آزمون فرضیه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده سال (ماه) بعد آن شرکت است. AQ بر اساس انحراف معیار باقی مانده های حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبت به جریان... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده سال (ماه) بعد آن شرکت است. AQ بر اساس انحراف معیار باقی مانده های حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبت به جریان... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 559/0ضریب کشیدگی705/0-038/0-582/0-991/0کمترین061/0-089/0-092/0-096/0-بیش ترین122/0097/0127/0121/0a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 559/0ضریب کشیدگی705/0-038/0-582/0-991/0کمترین061/0-089/0-092/0-096/0-بیش ترین122/0097/0127/0121/0a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 1861018/0005/0010/0-093/0722/1057/0405/10113/0414/0-748/0توضیح:Rp-Rfبازده اضافی پرتفوی شرکت‏ها، برابر با بازده ماهانه پرتفویو برابر با بازده بدون خطرپذیری است.میانگین بازده های... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 1861018/0005/0010/0-093/0722/1057/0405/10113/0414/0-748/0توضیح:Rp-Rfبازده اضافی پرتفوی شرکت‏ها، برابر با بازده ماهانه پرتفویو برابر با بازده بدون خطرپذیری است.میانگین بازده های... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} البته برای انجام رگرسیون خطی، مفروضاتی نظیر حداقل فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری، ثابت بودن واریانس خطاها، صفر بودن میانگین خطاها، عدم وجود همبستگی بین... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} البته برای انجام رگرسیون خطی، مفروضاتی نظیر حداقل فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری، ثابت بودن واریانس خطاها، صفر بودن میانگین خطاها، عدم وجود همبستگی بین... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بیش ترین202/8607/0750/28448/159615512/17470/1a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده حاصل از... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بیش ترین202/8607/0750/28448/159615512/17470/1a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده حاصل از... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} -663/0301852/8-622/3بیش ترین139/359615689/17576/1aبا توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.متغیرها در زیر جدول 4-2 توضیح داده شده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} -663/0301852/8-622/3بیش ترین139/359615689/17576/1aبا توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.متغیرها در زیر جدول 4-2 توضیح داده شده... متن کامل