آرشیو پایان نامه مدیریت – افسانه های مربوط به فشار روانی امور اجرایی

۲-۱۰-      افسانه های مربوط به فشار روانی امور اجرایی برای آن که کژ فهمی ها و استفاده نادرست از مفهوم فشار روانی در چند دهه …

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد دسته بندی مشتریان بانکی

۲-۳-       دسته بندی مشتریان بانکی هرم مشتری یکی از مدلهای مفهومی دسته بندی مشتریان است که دارای چهار سطح می باشد. ردیف پلاتینیومی: مشتریان این …

پایان نامه مدیریت در مورد تعریف ارزش ادراک شده

تعریف ارزش ادراک شده بازاریابی مدرن بازاریابی اجتماعی است. بازاریابی اجتماعی از آن جهت در خدمت بازارگرایی است که جامعه و نیازهای آن را مدنظر …