0 Comments

مزیت رقابتی پایدار و ارتباطات بازاریابی

جدول 16-4………………………………………………………………………………………………………………………………..124جدول 17-4………………………………………………………………………………………………………………………………124جدول (1-5)؛ خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق……………………………………………………………….1291-1) مقدمهحامیگری یکی از روشهای سرمایهگذاری در ورزش است که از طریق آن تیمها و رویدادهای ورزشی مورد حمایت قرار میگیرند و حامی نیز میتوانند از طریق آن مشتریان جدید را برای شرکت جذب و حفظ نماید. شرکتها با تقویت ارتباطات خویش در رویدادها و وقایع ورزشی […]

0 Comments

مزیت رقابتی پایدار و عوامل کلیدی موفقیت

اطلاع از موجودیاطلاع گردش حسابانتقال وجه دریافت گردش حساب به صورت فکسمسدود کردن روزانهآگاهی از وضعیت چکهای صادرشدهمسدود کردن یک برگ چکتغییر رمز (الهیاریفرد، 1382 )2-2-6 عوامل کلیدی موفقیت(csf)صنعت بانکداریکاربرد عوامل حیاتی موفقیت (csf) رویکردی است که فاکتورهای مناسب و واقعی را در صنعت بانکداری مشخص مینماید. در شرایط رقابتی، مدیران باید بر نقاط قوتی […]

0 Comments

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات و مزیت رقابتی پایدار

سرمایه انسانی سبب شده که سازمان ها تا حد زیادی به دانش و مهارت های کارکنان شان برای ایجاد درآمد و رشد و همچنین ، بهبود کارایی و بهره وری متکی شوند.سرمایه ساختاری/ سازمانی: شاخصی بر مبنای سرمایه ساختاری است. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاه […]

0 Comments

کشورهای توسعه یافته و مزیت رقابتی پایدار

امروزه در جامعه فراصنعتی دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد تبدیل گردیده که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار بکار گرفت زیرا تقلید آن بسیار مشکل است. در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد روشهای […]

0 Comments

مفهوم مزیت رقابتی پایدار و انواع استراتژی رقابتی

وفاداری مشتری به نام و نشاننسبت زمان تحویل رقابتی به تحویل (lead Time)ثبات سنی سودآوری صنعتموانع فنی ورود به بازارنسبت توان چانه زنی مشتری به تولید کنندهتوان چانه زنی تامین کنندهتاثیر مقررات دولتیاستفاده از ظرفیت صنعتقابلیت جانشینی محصولایجاد کسب و کار پس از فروشظرفیت صنعت در پاسخگوئی به تقاضای جدیدتصویر ذهنی صنعتشکل2-6 : متغیرهای ارزیابی […]

0 Comments

مزیت رقابتی پایدار و تئوری سازمان صنعتی

تئوری سازمان صنعتی تئوری سازمان صنعتی، دیدگاه خارج مداری است که در آن ساختار صنعت حائز اهمیت است. ویژگی های ساختاری صنعت عبارتند از: وجود و ارتفاع موانع برای ورود، تعداد بنگاه ها و اندازه نسبی آنها، وجود و درجه تمایز محصول در صنعت توسط پورترارائه شد(Porter, 1980) . تاکید اولیه این تئوری بر تجزیه […]

0 Comments

کسب مزیت رقابتی

فرضیه های تحقیقفرضیه یک قضیه شرطی یا فرضی است که تأیید یا رد آن باید براساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش، آزمایش شود. به عبارت ساده تر فرضیه جمله ای است که انتظارات محقق را در زمینه رابطه بین متغیرها بیان می کند. بر این اساس فرضیه های این تحقیق […]

0 Comments

مزیت‌های رقابتی قلمرو محیطی

یکی دیگر از منابع رقابتی پایدار در سازمانها، یادگیری سازمانی است. سازمان هایی که اساس شان بر مبنای یادگیری است سعی دارند کارشان را بهتر انجام دهند. از دید آنها یادگیری بهترین راه بهبود عملکرد در درازمدت است. کالهن ویک از شرکت «ویک و دیوید» از دانشکده مدیریت میشیگان تحقیقی پیرامون یادگیری سازمانی انجام دادند […]

0 Comments

مزیت های بازاریابی سبز و وفاداری مشتری

–  چرخه سبز : داشتن یک نگرش واکنشی بوسیله استفاده روابط عمومی برای تکذیب یا بی اعتباری یا انتقاد عمومی از فعالیت های سبز شرکت–  فروش سبز : داشتن یک نگرش فرصت طلبانه با اضافه کردن برخی ادعاهای سبز برای محصولات موجود با تمایل به فروش بالاتر–  محصول سبز : علاقه مندی مناسب به اینکه سبز سازی […]

0 Comments

مزیت متجانس در مقابل نامتجانس

الف) قابلیت های کارآفرینی: این نوع قابلیت ها بیانگر توانایی شرکت در شناسایی و جذب مشتریان با ارزش و بهره برداری از فرصت های موجود بازار و ایجاد فرصت های جدید است. ب) قابلیت های فنی: این نوع قابلیت ها باعث توسعه و ارتقای خلاقیت، کارایی، انعطاف پذیری، سرعت یا کیفیت فرآیندهای شرکت و نیز […]