0 Comments

انجام اقدامات اصلاحی و ساختار سازمانی

تا حدی، مؤلفههای رهبری تحولگرا چه به لحاظ مفهومسازی و چه به لحاظ اندازهگیری رهبری تحولگرا پالایش، بهسازی و مجزا شدهاند. به لحاظ مفهومی، در رهبری کاریزماتیک، پیروان بهدنبال همانندسازی و یگانگی با رهبر خود هستند. رهبر به پیروان خود الهام میبخشد و آنها را ترغیب و مجاب میسازد که دنبال معنا و مفهوم باشند. […]

0 Comments

آموزش نیروی انسانی و ساختار سازمانی

– محتوا وعمل در برنامه درسی درراستای هم وتکمیل کننده هم باشند.– به آموزش نیروی انسانی برای ورود به میدان عمل اهمیت داده شود.– آموزش در خدمت پرورش باشد نه مقولهای جدای از آن.موفق باشید.متن مصاحبه ع.خیاطیان لیسانس علوم تربیتی با 24 سال سابقه کار در آموزش و پرورش و سازمان ملی جوانانوقتی به اهداف […]

0 Comments

طبقه‌بندی اطلاعات و ساختار سازمانی

مدیر باید دریابد در صورت داشتن ارتباط رودررو ، هرگونه اختلالی ممکن است در فرآیند آن ایجاد گردد و باید از مزاحمت های تلفنی ، مهمان ناخوانده و یا قدم زدن پرسنل و پرداختن به مسائل دیگر ممانعت کرد.ساختار سازمانی ساختار سازمانی به گونه ای باید باشد که زنجیره فرماندهی و کانال های ارتباطی دقیقاً […]

0 Comments

ساختار سازمانی

A) خدمات مراقبت های بهداشت دهان و دندان در وضعیتی که هیچ هزینه ای برای بیمار نداشته باشد: در این شرایط دولت بودجه ای که برای این منظور تعیین کرده را از طریق افزایش مالیات های عمومی تامین می شود (Daly et al., 2002b). خدمات اولیه مراقبت بهداشت دهان و دندان به وسیله دندانپزشکان حقوق […]

0 Comments

ابعاد ساختار سازمانی

3.بین تخصص و نوآوری خدمات در بانکها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با 28/1 بوده و از آنجا که داخل از بازه (96/1 & 96/1-) است. لذا فرضیه سوم تائید نمی شود.4.بین نوآوری خدمات […]

0 Comments

طراحی ساختار سازمانی

هرچه دستورات و آیین نامهها از بالا به پایین باشد و سلایق شخصی اعمال شود قوه ابتکار و نوآوری کارشناسان سازمان و افراد زیر دست آنها تضعیف میشود. دراین صورت وجود اتاق فکر در سازمان برای برخورداری از نظرات آزادانه عموم افراد و اعمال نظرات فردی سازمان به یک ضرورت تبدیل میشود.مدیران و سرپرستان واحدها […]

0 Comments

طراحی ساختار سازمانی

اختیارات قانونی و یا حکومت عقلی: که مدار آن بر مذهب، اصالت، عقل و منطق بنیانگذاری گردیده است و سلسله احکامی که از استنباطات منطقی و عقلانی حاصل میگردد، توسط افراد جامعه به منزله قانون پذیرفته میشود. در حقیقت این نوع اختیار، اختیاری است که سازمان بوروکراسی را پایه ریزی نموده است(ایراننژادپاریزی- ساسانگهر ،154:1385).توجه ماکس […]

0 Comments

طراحی نوین ساختار سازمانی

البته برای ساختار ماتریسی محدودیت هایی نیز ذکر شده است که برخی از آنها عبارتند از(رضائیان، 1383، 319):استفاده از این ساختار موجب کاهش ثبات کارکنان در محل کار می شود، به گونه ای که گاهی تبعیت کامل از دستورات مافوق دشوار خواهد شد.ممکن است به دلیل بروز تمایلات متفاوت میان مدیران پروژه ها و مدیران […]

0 Comments

تکامل ساختار سازمانی

ماهیت موقتی بودن: سازمانهای مجازی، سازمان های موقتی هستند. این سازمانها تا زمانی فعال باقی می مانند که استمرار تقاضای مشتری وجود داشته باشد و یا همکاری برای شرکا سودمند باشد. از جمله اهداف عمده سازمانهای مجازی بهره برداری به موقع از انواع منابع موجود در بازار به منظور ارتقاء کیفیت و افزایش ارزش محصول، […]

0 Comments

عوامل موثر بر ساختار سازمانی

پیچیدگی درجهای از تخصصی کردن افراد برحسب متخصصین شغلی در داخل سازمان است و ممکن است بوسیلهی تعداد مکانهایی که کار در آنجا انجام میشود، تعداد مشاغلی که انجام میشود و تعداد سلسله مراتبی که وظایف مختلف را انجام میدهند، تعریف و اندازهگیری شود(Hall et al, 2010).پیچیدگی، مشکلات کنترل و هماهنگی را افزایش میدهد و […]