.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ویژگیهای تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی یعنی ترس مشخص و پایدار از موقعیت ها یا عملکرد اجتماعی با بزرگسالان و همسالان که آن... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ویژگیهای تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی یعنی ترس مشخص و پایدار از موقعیت ها یا عملکرد اجتماعی با بزرگسالان و همسالان که آن... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ویژگیهای تشخیصی نگرانی در حد اندک به عنوان بخشی از رشد، بهنجار تلقی می شود. کودکان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، همواره... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ویژگیهای تشخیصی نگرانی در حد اندک به عنوان بخشی از رشد، بهنجار تلقی می شود. کودکان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، همواره... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} جدول ‏418: آزمون اثر بین آزمودنی در مورد متغیر کمال گرایی والدین 97جدول ‏419: آزمون اثر بین آزمودنی خود کارامدی والدینی 98فصل... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} جدول ‏418: آزمون اثر بین آزمودنی در مورد متغیر کمال گرایی والدین 97جدول ‏419: آزمون اثر بین آزمودنی خود کارامدی والدینی 98فصل... متن کامل

خصیصه های مختلف رفتار افسردگی خصیصه های هیجانیملال آور، ناامید، از لحاظ اجتماعی کناره گیر، و حساس.خصیصه های شناختیکندی جریان های فکری، نگرانی وسواسی، ناتوانی در اخذ تصمیم، تصویر... متن کامل

خصیصه های مختلف رفتار افسردگی خصیصه های هیجانیملال آور، ناامید، از لحاظ اجتماعی کناره گیر، و حساس.خصیصه های شناختیکندی جریان های فکری، نگرانی وسواسی، ناتوانی در اخذ تصمیم، تصویر... متن کامل

خصیصه های مختلف رفتار افسردگی خصیصه های هیجانیملال آور، ناامید، از لحاظ اجتماعی کناره گیر، و حساس.خصیصه های شناختیکندی جریان های فکری، نگرانی وسواسی، ناتوانی در اخذ تصمیم، تصویر... متن کامل

خصیصه های مختلف رفتار افسردگی خصیصه های هیجانیملال آور، ناامید، از لحاظ اجتماعی کناره گیر، و حساس.خصیصه های شناختیکندی جریان های فکری، نگرانی وسواسی، ناتوانی در اخذ تصمیم، تصویر... متن کامل

در چند دهه ی گذشته، پژوهش روی نگرانی رشد قابل توجهی داشته است. بخشی از آن به ایندلیل است که امروزه نگرانی به عنوان خصیصه ی اصلی اختلال اضطراب فراگیر درنظر گرفته می شود (دیوی و ولز، ... متن کامل

در چند دهه ی گذشته، پژوهش روی نگرانی رشد قابل توجهی داشته است. بخشی از آن به ایندلیل است که امروزه نگرانی به عنوان خصیصه ی اصلی اختلال اضطراب فراگیر درنظر گرفته می شود (دیوی و ولز، ... متن کامل

ج)علایم مذبور ناشی از اثرات مستقیم جسمی یک ماده (مثل مواد مورد سو مصرف یا داروها) یا یک بیماری طبی عمومی (مثل پرکاری تیرویید) نباشد و صرفا در حین یک اختلال خلقی یک اختلال روانی و یا یک... متن کامل

ج)علایم مذبور ناشی از اثرات مستقیم جسمی یک ماده (مثل مواد مورد سو مصرف یا داروها) یا یک بیماری طبی عمومی (مثل پرکاری تیرویید) نباشد و صرفا در حین یک اختلال خلقی یک اختلال روانی و یا یک... متن کامل

مخیجا و سینگ141(2010)، در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامههای آموزش جرأتورزی بروی عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان پرداختهاند. این مطالعه از نوع پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و... متن کامل

مخیجا و سینگ141(2010)، در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامههای آموزش جرأتورزی بروی عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان پرداختهاند. این مطالعه از نوع پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و... متن کامل

ارتباط اجتماعی میباشد، اما برقراری این ارتباط برای همه به راحتی ممکن نیست و عواملی مانند: کمبود اعتماد به نفس، ارزیابی دیگران در مورد فرد، ترس از طرد شدن و انتقاد یا عوامل دیگر سبب... متن کامل

ارتباط اجتماعی میباشد، اما برقراری این ارتباط برای همه به راحتی ممکن نیست و عواملی مانند: کمبود اعتماد به نفس، ارزیابی دیگران در مورد فرد، ترس از طرد شدن و انتقاد یا عوامل دیگر سبب... متن کامل

دانشآموزان کم جرأت در گروه آزمایشی به طور معناداری افزایش یافته است. این یافتهها، احتمالاً بیانگر این است که اجرای برنامه آموزش مهارتهای جرأتورزی به دانشآموزان گروه آزمایشی کمک... متن کامل

دانشآموزان کم جرأت در گروه آزمایشی به طور معناداری افزایش یافته است. این یافتهها، احتمالاً بیانگر این است که اجرای برنامه آموزش مهارتهای جرأتورزی به دانشآموزان گروه آزمایشی کمک... متن کامل