پایان نامه ها

تحقیق درمورد توانمندسازی، اجتماع محلی، مدیریت شهری، مدیریت محلی

و ارائه پروژهها، هماهنگی با دستگاه های مدیریت شهری در بخشهای مختلف، مدیریت بین بخشی طرح و تهیه آن با همکاری مدیریت محلی در کل فرایند، داشتن نگاه اجتماعی و توجه به گروههای اجتماعی... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

تحقیق درمورد توسعه شهری، توسعه شهر، مدیریت شهری، اقشار کم درآمد

همهگیر ساختن الگوی مصرف خاص سرمایهداری غربی، شهر مرکزی در دستور کار قرا ر گرفته، رابطهی سنتی سه نظام معیشتی (عشایری، روستایی، شهری) گسیخته و ایل و روستا به ساختارهای مجزا ودر حال... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

تحقیق درمورد اسکان غیررسمی، بخش کشاورزی، شبکه شهری، اصلاحات ارضی

جنوب بطور مثال در ایران، با اینکه در دوره 70ـ1338 سطح زمینهای کشاورزی 8/1 برابر و ارزش تولیدات آن (به قیمت ثابت) 9/4 برابر شده اما تعداد شاغلان این بخش در حد 2/3 میلیون نفر ثابت مانده است. در... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

تحقیق درمورد بندر انزلی، اسکان غیررسمی، توانمندسازی، نظام اقتصادی

2-6-1: سطح کلان 28 2-6-2: سطح میانی 29 2-6-3: سطح خرد 292-7: علل بروز حاشیهنشینی 32 2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها 322-8: اسکان غیررسمی در ایران 32 2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد ابراز وجود، اضطراب اجتماعی، کمالگرایی، بهداشت روان

مخیجا و سینگ141(2010)، در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامههای آموزش جرأتورزی بروی عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان پرداختهاند. این مطالعه از نوع پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد عزت نفس، هراس اجتماعی، افراد مبتلا، یشرفت تحصیلی

اجتماعی بالا از ارزیابی منفی دیگران نسبت به خود و یا انجام عملی که باعث شرمندگی شود، بیمناکاند. تحقیقات حاکی از آن هستند که اضطراب اجتماعی با گرایش به اختصاص توجه به اطلاعات تهدید... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد اضطراب اجتماعی، پردازش اطلاعات، یادگیری اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی

ارتباط اجتماعی میباشد، اما برقراری این ارتباط برای همه به راحتی ممکن نیست و عواملی مانند: کمبود اعتماد به نفس، ارزیابی دیگران در مورد فرد، ترس از طرد شدن و انتقاد یا عوامل دیگر سبب... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مهارتهای زندگی، خودآگاهی، تفکر نقادانه، روابط بین فردی

توانایی تعیین اهداف نیز بخشی از مجموعه مهارتهای مدیریت خویشتن هستند. خشم، سوگ و اضطراب همگی باید مدیریت شده و فرد باید یاد بگیرد که چگونه با سوگ، فقدان یا ضربههای روحی مقابله نماید.... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مهارتهای زندگی، مهارتهای ارتباطی، آموزش مهارت، خودآگاهی

نظریه به روش‌های آموزش مهارتهای زندگی مربوط میشود. روشهایی که در آنها تأکید بر مشاهده عینی است و در آن فراگیران در جریان یادگیری و آموزش فعالانه شرکت میکنند، می‌تواند در یادگیری... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، اضطراب اجتماعی، ابراز وجود، پیشرفت تحصیلی

دانشآموزان کم جرأت در گروه آزمایشی به طور معناداری افزایش یافته است. این یافتهها، احتمالاً بیانگر این است که اجرای برنامه آموزش مهارتهای جرأتورزی به دانشآموزان گروه آزمایشی کمک... متن کامل

By mitra3--javid, ago