پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان با موضوع دریچه، دهلیز، طریق، می‌شود.

دارای چهار حفره است و همین‌طور چهار دریچه. دهلیز هر سمت از طریق یک منفذ به بطن سمت خود متصل است. این منفذ با یک دریچه دهلیزی-بطنی12 کنترل می‌شود. دهلیز سمت راست از طریق دریچه سه لتی13 به... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

استان گیلان، علف های هرز، تجزیه واریانس، نمونه برداری

آزمایش مزرعه ای اثر منابع و سطوح مختلف گوگرد را بر روی گره زایی، عملکرد و جذب مواد غذایی توسط لوبیا بررسی و مشاهده کردند مصرف 40 کیلو گرم گوگرد تعداد گره ها را به طور معنی داری افزایش... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

آب آبیاری، آب و هوای خشک، دی اکسید کربن، انعطاف پذیری

– دانه درشت: وزن ١٠٠ بیشتر از۴٠ گرم. شکل دانه علاوه بر این که یک صفت مهم در طبقه بندی لوبیا محسوب می شود، عامل مهمی در بازار پسندی بذر لوبیا نیز می باشد. بر اساس تقسیم بندی بین... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله درباره جدایه، بیماری، میکروتیوب، میکرولیتر

میکروسکوپ اندازه گیری شد. 2-12-5-تعیین گروه های آناستوموزی جدایه هادر خصوص تعیین و برقراری پیوند آناستوموزی چهار حالت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، در حقیقت جفت نمودن جدایه های... متن کامل

By mitra2--javid, ago