پایان نامه حقوق

2-4-4-1- اشتباه در قانون 50 2-4-4-2- اشتباه در عمل 52 فصل سوم؛ انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی 54 3-1- جهل مرکب 55 3-1-1-اشتباه ناشی از تدلیس غیر (عامل بیرونی) 55 3-1-2-اشتباه ناشی از توهم و گمان... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه حقوق

فهرستچکیده 1 مقدمه: 2 بیان مساله: 2 ضرورت واهمیت تحقیق: 2 اهداف پژوهش: 3 سئوالهای تحقیق: 3 فرضیه های تحقیق: 4 روش تحقیق: 4 ابزار گردآوری اطلاعات: 4 ساختار تحقیق: 4 فصل اول : 5 تعاریف و... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه حقوق

7-3-2 بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها 1167-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات 1178-3 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که : 119فصل 4 121روش های سیاسی حل و فصل اختلافات... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه حقوق

7-3-1 بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها 1167-3-2 بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها 1167-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات 1178-3 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که :... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه حقوق

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران 13بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران 14بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 14بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی 15بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس... متن کامل

By 92, ago
باید ها و نباید ها

زیست کنکور

سوالات بسیار سخت و ترکیبی زیست کنکور سال‌های اخیر، دانش‌آموزان را بسیار سردردگم و ناامید کرده است تا جایی که بسیاری از آن‌ها، قید این درس را می‌زنند و انرژی خود را صرف سایر دروس... متن کامل

By 92, ago