باید ها و نباید ها

انواع تعارض

انواع تعارض طبقه بندی تعارض ها معمولا بر اساس شرایطی که تعارض به وجود می آید صورت می گیرد. در زیر به خلاصه ای از این طبقه بندی اشاره می شود: تعارض موثر یا محرک این نوع تعارض زمانی اتفاق... متن کامل

By 92, ago