ل توانستهاند به نحو مناسبی بین آزمودنیهای قوی و ضعیف تمیز قائل شوند و از این حیث عملکرد قابل قبولی داشتهاند. به بیانی دیگر؛ سوالات این دروس با توجه به شاخصهای مذکور، بر طبق نظریه... متن کامل

ل توانستهاند به نحو مناسبی بین آزمودنیهای قوی و ضعیف تمیز قائل شوند و از این حیث عملکرد قابل قبولی داشتهاند. به بیانی دیگر؛ سوالات این دروس با توجه به شاخصهای مذکور، بر طبق نظریه... متن کامل

ز بودند. در سوالات بررسی شدهی ریاضیات در مطالعهی گزیلر و همکاران (۲۰۱۲) نیز وضعیت به همین شکل بود. بیش از ۹۰ درصد سوالات، در مطالعهی آزار (۲۰۰۵) و همچنین در مطالعهی کارا مصطفی اوقل... متن کامل

ز بودند. در سوالات بررسی شدهی ریاضیات در مطالعهی گزیلر و همکاران (۲۰۱۲) نیز وضعیت به همین شکل بود. بیش از ۹۰ درصد سوالات، در مطالعهی آزار (۲۰۰۵) و همچنین در مطالعهی کارا مصطفی اوقل... متن کامل

نرمال(۳) است میتوان گفت که توزیع دارای کشیدگی منفی است. در آزمون زیست شناسی نیز با تقسیم آمارهی کجی و کشیدگی بر خطای استاندارد، به ترتیب مقادیر(۷/۱) و (۲۱/۶-) بدست آمد. با توجه به اینکه... متن کامل

نرمال(۳) است میتوان گفت که توزیع دارای کشیدگی منفی است. در آزمون زیست شناسی نیز با تقسیم آمارهی کجی و کشیدگی بر خطای استاندارد، به ترتیب مقادیر(۷/۱) و (۲۱/۶-) بدست آمد. با توجه به اینکه... متن کامل

میکند برابر ۱۷/۰ میباشد و برای آزمودنیهایی است که توانایی آنها، در دامنهی ۴۰/۱ تا ۸۰/۱ قرار دارد. مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در جدول زیر به... متن کامل

میکند برابر ۱۷/۰ میباشد و برای آزمودنیهایی است که توانایی آنها، در دامنهی ۴۰/۱ تا ۸۰/۱ قرار دارد. مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در جدول زیر به... متن کامل

... متن کامل

... متن کامل

مدل دو پارامتری با مشاهده نمودار بالا میتوان دریافت که در مدل دو پارامتری، ۵۰ درصد سوالات دارای قدرت تشخیص خیلی بالا هستند و بیش از نیمی از سوالات در دامنه دشواری متوسط قرار دارند. ... متن کامل

مدل دو پارامتری با مشاهده نمودار بالا میتوان دریافت که در مدل دو پارامتری، ۵۰ درصد سوالات دارای قدرت تشخیص خیلی بالا هستند و بیش از نیمی از سوالات در دامنه دشواری متوسط قرار دارند. ... متن کامل

اصلی است که در مدل های IRT به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است و به این معناست که تنها یک توانایی بوسیله مجموعه سوالاتی که آزمون را میسازند، اندازهگیری شود. این مفروضه... متن کامل

اصلی است که در مدل های IRT به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است و به این معناست که تنها یک توانایی بوسیله مجموعه سوالاتی که آزمون را میسازند، اندازهگیری شود. این مفروضه... متن کامل

۲/۰ – – – بین ۲/۰ تا ۳/۰ – – ۱ ( ۶۴/۱% ) بیشتر از ۳/۰ – ۳۵ (۳۸/۵۷ %) ۲۵ (۹۸/۴۰ %) تحلیل آزمون ادبیات فارسی بر اساس دادههای خام و کدگذاری شده نشان داد که آزمون مذکور،... متن کامل

۲/۰ – – – بین ۲/۰ تا ۳/۰ – – ۱ ( ۶۴/۱% ) بیشتر از ۳/۰ – ۳۵ (۳۸/۵۷ %) ۲۵ (۹۸/۴۰ %) تحلیل آزمون ادبیات فارسی بر اساس دادههای خام و کدگذاری شده نشان داد که آزمون مذکور،... متن کامل

پذیری مطلق ۵۳/۰ نتایج مطالعهی G ارائه شده در جدول ۴-۱۶ نشان میدهد، هر دو واریانس خطای نسبی و مطلق در مجموع، ۸۷/۶۰% از واریانس کل را به خود اختصاص دادهاند. همچنین، ضرایب تعمیمپذیری به... متن کامل

پذیری مطلق ۵۳/۰ نتایج مطالعهی G ارائه شده در جدول ۴-۱۶ نشان میدهد، هر دو واریانس خطای نسبی و مطلق در مجموع، ۸۷/۶۰% از واریانس کل را به خود اختصاص دادهاند. همچنین، ضرایب تعمیمپذیری به... متن کامل

۴-۱۱ ظاهر شدهاند که عبارتند از: دانش آموزان، تعاملات مصححان با سوالات و دانشآموزان. رویهی دانش آموزان با ۵/۷۸ درصد، بزرگترین بخش آن را تشکیل میدهد. تعامل مصححان با سوالات با سهم ۴/۱۵... متن کامل

۴-۱۱ ظاهر شدهاند که عبارتند از: دانش آموزان، تعاملات مصححان با سوالات و دانشآموزان. رویهی دانش آموزان با ۵/۷۸ درصد، بزرگترین بخش آن را تشکیل میدهد. تعامل مصححان با سوالات با سهم ۴/۱۵... متن کامل