No category

منابع پایان نامه درباره روانسنجی، ادبیات فارسی، استاندارد، آموزش و پرورش

ل توانستهاند به نحو مناسبی بین آزمودنیهای قوی و ضعیف تمیز قائل شوند و از این حیث عملکرد قابل قبولی داشتهاند. به بیانی دیگر؛ سوالات این دروس با توجه به شاخصهای مذکور، بر طبق نظریه... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، زیست شناسی، اندازه گیری، دانشجویان

ز بودند. در سوالات بررسی شدهی ریاضیات در مطالعهی گزیلر و همکاران (۲۰۱۲) نیز وضعیت به همین شکل بود. بیش از ۹۰ درصد سوالات، در مطالعهی آزار (۲۰۰۵) و همچنین در مطالعهی کارا مصطفی اوقل... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، زیست شناسی، استاندارد، سطح معنادار

نرمال(۳) است میتوان گفت که توزیع دارای کشیدگی منفی است. در آزمون زیست شناسی نیز با تقسیم آمارهی کجی و کشیدگی بر خطای استاندارد، به ترتیب مقادیر(۷/۱) و (۲۱/۶-) بدست آمد. با توجه به اینکه... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره استاندارد، ادبیات فارسی، زیست شناسی، توزیع فراوانی

میکند برابر ۱۷/۰ میباشد و برای آزمودنیهایی است که توانایی آنها، در دامنهی ۴۰/۱ تا ۸۰/۱ قرار دارد. مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در جدول زیر به... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، استاندارد، اندازه گیری، زیست شناسی

مدل دو پارامتری با مشاهده نمودار بالا میتوان دریافت که در مدل دو پارامتری، ۵۰ درصد سوالات دارای قدرت تشخیص خیلی بالا هستند و بیش از نیمی از سوالات در دامنه دشواری متوسط قرار دارند. ... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، سطح معنادار، روانسنجی، توزیع فراوانی

اصلی است که در مدل های IRT به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است و به این معناست که تنها یک توانایی بوسیله مجموعه سوالاتی که آزمون را میسازند، اندازهگیری شود. این مفروضه... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، توزیع فراوانی، اندازه گیری، استاندارد

پذیری مطلق ۵۳/۰ نتایج مطالعهی G ارائه شده در جدول ۴-۱۶ نشان میدهد، هر دو واریانس خطای نسبی و مطلق در مجموع، ۸۷/۶۰% از واریانس کل را به خود اختصاص دادهاند. همچنین، ضرایب تعمیمپذیری به... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره استاندارد، تعمیم پذیری، اندازه گیری، دانش آموزان

۴-۱۱ ظاهر شدهاند که عبارتند از: دانش آموزان، تعاملات مصححان با سوالات و دانشآموزان. رویهی دانش آموزان با ۵/۷۸ درصد، بزرگترین بخش آن را تشکیل میدهد. تعامل مصححان با سوالات با سهم ۴/۱۵... متن کامل

By admin2, ago