Ha فناوری یادگیری (تکنولوژی یادگیری) ۲۹ ضرورت سیر تکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری ۳۰ سیرتکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری در نظام‌های آموزشی ۳۲ لوازم تحقق تکنولوژی... متن کامل

Ha فناوری یادگیری (تکنولوژی یادگیری) ۲۹ ضرورت سیر تکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری ۳۰ سیرتکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری در نظام‌های آموزشی ۳۲ لوازم تحقق تکنولوژی... متن کامل

Ha33 یک- ابزارهای فیزیکی و مکانیکی ۳۳ دو- لازمه‌های دانشی و حمایتی ۳۴ مراحل تلفیق تکنولوژی با یادگیری ۳۴ شکل- الگوی برگشت پذیر تلفیق در تکنولوژی یادگیری ۳۵ الف- خاستگاه فلسفی... متن کامل

Ha33 یک- ابزارهای فیزیکی و مکانیکی ۳۳ دو- لازمه‌های دانشی و حمایتی ۳۴ مراحل تلفیق تکنولوژی با یادگیری ۳۴ شکل- الگوی برگشت پذیر تلفیق در تکنولوژی یادگیری ۳۵ الف- خاستگاه فلسفی... متن کامل

جمله معیارهای فیزیکی مانند کدورت، دما، رنگ و بو، معیارهای شیمیایی مانند کل جامدات محلول و سختی و معیارهای بیولوژیک مانند عوامل بیماری‌زا و شاخص‌های بیماری‌زایی. با توجه به اینکه... متن کامل

جمله معیارهای فیزیکی مانند کدورت، دما، رنگ و بو، معیارهای شیمیایی مانند کل جامدات محلول و سختی و معیارهای بیولوژیک مانند عوامل بیماری‌زا و شاخص‌های بیماری‌زایی. با توجه به اینکه... متن کامل

زیادشدن، نگرانی‌هایی را بوجود می‌آورد. اگر آب زیرزمینی آلوده شود، مشاهده آن مشکل‌تر و لذا نگرانی آن هم بیشتر است. از بین بردن آلودگی یک آبخوان طولانی و مشکل بوده و هرگز نمی‌توان آن... متن کامل

زیادشدن، نگرانی‌هایی را بوجود می‌آورد. اگر آب زیرزمینی آلوده شود، مشاهده آن مشکل‌تر و لذا نگرانی آن هم بیشتر است. از بین بردن آلودگی یک آبخوان طولانی و مشکل بوده و هرگز نمی‌توان آن... متن کامل

و ساقه بیشتر از برگ است. در صورتی که دانه معمولاً محتوی نیترات نیست. شدت اثر سمیت نیترات در حیوانات به عوامل چندی از جمله غلظت نیترات در آب و علوفه، مقدار کل نیترات مصرف شده و سرعت... متن کامل

و ساقه بیشتر از برگ است. در صورتی که دانه معمولاً محتوی نیترات نیست. شدت اثر سمیت نیترات در حیوانات به عوامل چندی از جمله غلظت نیترات در آب و علوفه، مقدار کل نیترات مصرف شده و سرعت... متن کامل

تلفات را افزایش می‌دهد. همچنین کمبود سایر مواد غذایی سبب کاهش عملکرد و در نتیجه آبشویی نیترات در اعماق پایین‌تر از ریشه می‌شود. کوددهی یکباره، که متأسفانه در مناطق خشک و نیمه خشک... متن کامل

تلفات را افزایش می‌دهد. همچنین کمبود سایر مواد غذایی سبب کاهش عملکرد و در نتیجه آبشویی نیترات در اعماق پایین‌تر از ریشه می‌شود. کوددهی یکباره، که متأسفانه در مناطق خشک و نیمه خشک... متن کامل

در مورد مقدار نیتروژنی که بوسیله فرسایش از دست می‌رود در دست نبوده و این مقدار بستگی به میزان فرسایش در نقاط مختلف دارد که خود تابعی از عوامل مختلف می‌باشد. فرسایش در این زمینه حالت... متن کامل

در مورد مقدار نیتروژنی که بوسیله فرسایش از دست می‌رود در دست نبوده و این مقدار بستگی به میزان فرسایش در نقاط مختلف دارد که خود تابعی از عوامل مختلف می‌باشد. فرسایش در این زمینه حالت... متن کامل

نگهداری و قابل جذب نگهداشتن عناصر غذایی خاک می‌باشند. در بیشتر موارد، از گیاهان خانواده بقولات به عنوان کود سبز استفاده می‌شود. معمولاً تا نزدیک به ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن... متن کامل

نگهداری و قابل جذب نگهداشتن عناصر غذایی خاک می‌باشند. در بیشتر موارد، از گیاهان خانواده بقولات به عنوان کود سبز استفاده می‌شود. معمولاً تا نزدیک به ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن... متن کامل

قم ۲۰-۴۰ درصد به گونه ترکیبات پروتئینی (مشتقات اسیدهای آمینه) و ۵-۱۰ درصد به صورت قندهای آمینه و ترکیبات گلوکز آمین بوده و بقیه که هنوز چندان شناخته نشده‌اند، در قالب ترکیبات لیگنینی... متن کامل

قم ۲۰-۴۰ درصد به گونه ترکیبات پروتئینی (مشتقات اسیدهای آمینه) و ۵-۱۰ درصد به صورت قندهای آمینه و ترکیبات گلوکز آمین بوده و بقیه که هنوز چندان شناخته نشده‌اند، در قالب ترکیبات لیگنینی... متن کامل

ردشدگان پسر به دختر کمی بیش از ۵/۱ برابر است. ۷۶% نمونهی مورد مطالعهی ویکمن (۲۰۱۳)، از هر دو جنس نیز، در امتحاننهایی زیستشناسی رد شده بودند. میانگین نمرهی کل آزمودنیها در دروس... متن کامل

ردشدگان پسر به دختر کمی بیش از ۵/۱ برابر است. ۷۶% نمونهی مورد مطالعهی ویکمن (۲۰۱۳)، از هر دو جنس نیز، در امتحاننهایی زیستشناسی رد شده بودند. میانگین نمرهی کل آزمودنیها در دروس... متن کامل