– دانه درشت: وزن ١٠٠ بیشتر از۴٠ گرم. شکل دانه علاوه بر این که یک صفت مهم در طبقه بندی لوبیا محسوب می شود، عامل مهمی در بازار پسندی بذر لوبیا نیز می باشد. بر اساس تقسیم بندی بین... متن کامل

– دانه درشت: وزن ١٠٠ بیشتر از۴٠ گرم. شکل دانه علاوه بر این که یک صفت مهم در طبقه بندی لوبیا محسوب می شود، عامل مهمی در بازار پسندی بذر لوبیا نیز می باشد. بر اساس تقسیم بندی بین... متن کامل

خواهد شد که طرح‌ها با اشکالات فنی به اجرا می‌روند و در نهایت منجر به تغییرات طرح در حین اجرا می‌شود .3- تعجیل در افتتاح پروژه‌ها به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و نتایج معکوس آن4- ... متن کامل

خواهد شد که طرح‌ها با اشکالات فنی به اجرا می‌روند و در نهایت منجر به تغییرات طرح در حین اجرا می‌شود .3- تعجیل در افتتاح پروژه‌ها به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و نتایج معکوس آن4- ... متن کامل

مالی اعتبارات عمرانی دستگاه در بانک عامل 762-16 الزامات اجرایی تحقق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی 772-16-1 اخذ مجوزهای قانونی لازم جهت انتقال اعتبار عمرانی... متن کامل

مالی اعتبارات عمرانی دستگاه در بانک عامل 762-16 الزامات اجرایی تحقق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی 772-16-1 اخذ مجوزهای قانونی لازم جهت انتقال اعتبار عمرانی... متن کامل

مارکوارت در مسائل تشخیص الگو بسیار ضعیف میباشد. الگوریتم تطبیقی پس انتشار سریعترین الگوریتم در مسائل تشخیص الگو میباشد؛ اگرچه در مسائل تقریب تابع به خوبی عمل نمینماید. عملکرد این... متن کامل

مارکوارت در مسائل تشخیص الگو بسیار ضعیف میباشد. الگوریتم تطبیقی پس انتشار سریعترین الگوریتم در مسائل تشخیص الگو میباشد؛ اگرچه در مسائل تقریب تابع به خوبی عمل نمینماید. عملکرد این... متن کامل

اقلیدسی زیر 5/0 نسبت به مشاهدات رنگ کلونی، جدایه های مذکور به سه گروه متفاوت تفکیک شدند که با نتایج مقایسه دانکن از نظر تقسیم بندی گروه ها ارتباط نزدیک دارد (شکل 3-2).جدایه های سمیرم 4،... متن کامل

اقلیدسی زیر 5/0 نسبت به مشاهدات رنگ کلونی، جدایه های مذکور به سه گروه متفاوت تفکیک شدند که با نتایج مقایسه دانکن از نظر تقسیم بندی گروه ها ارتباط نزدیک دارد (شکل 3-2).جدایه های سمیرم 4،... متن کامل

میکروسکوپ اندازه گیری شد. 2-12-5-تعیین گروه های آناستوموزی جدایه هادر خصوص تعیین و برقراری پیوند آناستوموزی چهار حالت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، در حقیقت جفت نمودن جدایه های... متن کامل

میکروسکوپ اندازه گیری شد. 2-12-5-تعیین گروه های آناستوموزی جدایه هادر خصوص تعیین و برقراری پیوند آناستوموزی چهار حالت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، در حقیقت جفت نمودن جدایه های... متن کامل

ز شوره سیاه ( Rhizoctonia or Black scurf) یکی از مهمترین بیماری های سیب زمینی بوده که انتشار جهانی دارد. عامل بیماری در مرحله ی غیر جنسی قارچ Rhizoctonia solani Kuehn است و در مرحله ی جنسی DonkThanatephorus cucumeris (Frank)... متن کامل

ز شوره سیاه ( Rhizoctonia or Black scurf) یکی از مهمترین بیماری های سیب زمینی بوده که انتشار جهانی دارد. عامل بیماری در مرحله ی غیر جنسی قارچ Rhizoctonia solani Kuehn است و در مرحله ی جنسی DonkThanatephorus cucumeris (Frank)... متن کامل

است. تئوری مبادله رهبر- عضو برای اولین بار، سی سال قبل، در آثار و کارهای دانزرو، گرائن و هاگا 24 (1973)وهمین طور گرائن و کاشمن (1975)25 توضیح داده شد.(افجه،1385 )تئوری مبادله رهبر-عضو که تئوری... متن کامل

است. تئوری مبادله رهبر- عضو برای اولین بار، سی سال قبل، در آثار و کارهای دانزرو، گرائن و هاگا 24 (1973)وهمین طور گرائن و کاشمن (1975)25 توضیح داده شد.(افجه،1385 )تئوری مبادله رهبر-عضو که تئوری... متن کامل

امروزه از این روش در شناسایی پاتوژنها، اسکرین جنسیت، آنالیز Linkage، مطالعات جرم شناسی، بررسی کیفیت و کمیت نمونه ها و تشخیص بیماریهای ژنتیکی استفاده میگردد. بطورکلی در شناسائی... متن کامل

امروزه از این روش در شناسایی پاتوژنها، اسکرین جنسیت، آنالیز Linkage، مطالعات جرم شناسی، بررسی کیفیت و کمیت نمونه ها و تشخیص بیماریهای ژنتیکی استفاده میگردد. بطورکلی در شناسائی... متن کامل

ی سنی که در پژوهش حاضر مورد ارزیابی قرار گرفتند. 80شکل ‏4-7: نتایج مربوط به گروه های سنی نمونه های انتروکوکس فکالیس 81شکل ‏4-8: نتایج حاصل از وضعیت گروههای سنی در ارتباط با نمونههای... متن کامل

ی سنی که در پژوهش حاضر مورد ارزیابی قرار گرفتند. 80شکل ‏4-7: نتایج مربوط به گروه های سنی نمونه های انتروکوکس فکالیس 81شکل ‏4-8: نتایج حاصل از وضعیت گروههای سنی در ارتباط با نمونههای... متن کامل