جلسه آزمودنیها به گروههای چند نفری تقسیم و در مورد موضوعات اجتماعی به بحث و گفتگو میپرداختند و سپس جمع بندی و نتیجهگیری توسط مربی و همه گروهها انجام میشد. همچنین فرمهایی حاوی سوالات... متن کامل

جلسه آزمودنیها به گروههای چند نفری تقسیم و در مورد موضوعات اجتماعی به بحث و گفتگو میپرداختند و سپس جمع بندی و نتیجهگیری توسط مربی و همه گروهها انجام میشد. همچنین فرمهایی حاوی سوالات... متن کامل

درمان منجر به کاهش افسردگی و پایداری اثر درمان درطول زمان ‌شد. همچنین، منجر به افزایش رضایت زناشویی در گروه آزمایش نسبت به کنترل (پس آزمون) شد. حبیبی (1392) در بررسی اثر بخشی درمان ذهن... متن کامل

درمان منجر به کاهش افسردگی و پایداری اثر درمان درطول زمان ‌شد. همچنین، منجر به افزایش رضایت زناشویی در گروه آزمایش نسبت به کنترل (پس آزمون) شد. حبیبی (1392) در بررسی اثر بخشی درمان ذهن... متن کامل

به واسطۀ الگوی پیچیدۀ ایدههای خود آگاه و ناخودآگاه، باورها، ترجیحات، ارزشها، اهداف و گرایشات رفتاری و مهارتهای مرتبط با این محیط، تعریف میکند». هویت مکانی به عنوان ادراک فرد از خود... متن کامل

به واسطۀ الگوی پیچیدۀ ایدههای خود آگاه و ناخودآگاه، باورها، ترجیحات، ارزشها، اهداف و گرایشات رفتاری و مهارتهای مرتبط با این محیط، تعریف میکند». هویت مکانی به عنوان ادراک فرد از خود... متن کامل

وقت شناسی333 وانجام دادن امور فراتر از آن چه که تحت عنوان وظایف رسمی سازمانی برای فرد مشخص شده است. 2- رفتارهای اجتناب334 از خسارت یا زیان رسانی به سازمان به همراه عدم ایجاد مزاحمت برای... متن کامل

وقت شناسی333 وانجام دادن امور فراتر از آن چه که تحت عنوان وظایف رسمی سازمانی برای فرد مشخص شده است. 2- رفتارهای اجتناب334 از خسارت یا زیان رسانی به سازمان به همراه عدم ایجاد مزاحمت برای... متن کامل

تفکر در باره آن . این خوب است به دلیل اینکه انرژی روانی که باید برای بازخورد تفکرتان می گذاشتید می توانید به جای آن به وظیفه اصلی اختصاص (تعمیق فعالیت ذهن آگاهی شما) داده شود. ازجهت... متن کامل

تفکر در باره آن . این خوب است به دلیل اینکه انرژی روانی که باید برای بازخورد تفکرتان می گذاشتید می توانید به جای آن به وظیفه اصلی اختصاص (تعمیق فعالیت ذهن آگاهی شما) داده شود. ازجهت... متن کامل

و ارائه پروژهها، هماهنگی با دستگاه های مدیریت شهری در بخشهای مختلف، مدیریت بین بخشی طرح و تهیه آن با همکاری مدیریت محلی در کل فرایند، داشتن نگاه اجتماعی و توجه به گروههای اجتماعی... متن کامل

و ارائه پروژهها، هماهنگی با دستگاه های مدیریت شهری در بخشهای مختلف، مدیریت بین بخشی طرح و تهیه آن با همکاری مدیریت محلی در کل فرایند، داشتن نگاه اجتماعی و توجه به گروههای اجتماعی... متن کامل

همهگیر ساختن الگوی مصرف خاص سرمایهداری غربی، شهر مرکزی در دستور کار قرا ر گرفته، رابطهی سنتی سه نظام معیشتی (عشایری، روستایی، شهری) گسیخته و ایل و روستا به ساختارهای مجزا ودر حال... متن کامل

همهگیر ساختن الگوی مصرف خاص سرمایهداری غربی، شهر مرکزی در دستور کار قرا ر گرفته، رابطهی سنتی سه نظام معیشتی (عشایری، روستایی، شهری) گسیخته و ایل و روستا به ساختارهای مجزا ودر حال... متن کامل

جنوب بطور مثال در ایران، با اینکه در دوره 70ـ1338 سطح زمینهای کشاورزی 8/1 برابر و ارزش تولیدات آن (به قیمت ثابت) 9/4 برابر شده اما تعداد شاغلان این بخش در حد 2/3 میلیون نفر ثابت مانده است. در... متن کامل

جنوب بطور مثال در ایران، با اینکه در دوره 70ـ1338 سطح زمینهای کشاورزی 8/1 برابر و ارزش تولیدات آن (به قیمت ثابت) 9/4 برابر شده اما تعداد شاغلان این بخش در حد 2/3 میلیون نفر ثابت مانده است. در... متن کامل

2-6-1: سطح کلان 28 2-6-2: سطح میانی 29 2-6-3: سطح خرد 292-7: علل بروز حاشیهنشینی 32 2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها 322-8: اسکان غیررسمی در ایران 32 2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در... متن کامل

2-6-1: سطح کلان 28 2-6-2: سطح میانی 29 2-6-3: سطح خرد 292-7: علل بروز حاشیهنشینی 32 2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها 322-8: اسکان غیررسمی در ایران 32 2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در... متن کامل

مخیجا و سینگ141(2010)، در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامههای آموزش جرأتورزی بروی عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان پرداختهاند. این مطالعه از نوع پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و... متن کامل

مخیجا و سینگ141(2010)، در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامههای آموزش جرأتورزی بروی عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان پرداختهاند. این مطالعه از نوع پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و... متن کامل