پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق ذهن آگاهی، پیش آزمون، تحلیل واریانس، گروه کنترل

جلسه آزمودنیها به گروههای چند نفری تقسیم و در مورد موضوعات اجتماعی به بحث و گفتگو میپرداختند و سپس جمع بندی و نتیجهگیری توسط مربی و همه گروهها انجام میشد. همچنین فرمهایی حاوی سوالات... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق ذهن آگاهی، فراشناختی، محیط زیست، راهبردهای فراشناختی

درمان منجر به کاهش افسردگی و پایداری اثر درمان درطول زمان ‌شد. همچنین، منجر به افزایش رضایت زناشویی در گروه آزمایش نسبت به کنترل (پس آزمون) شد. حبیبی (1392) در بررسی اثر بخشی درمان ذهن... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق ذهن آگاهی، زیست محیطی، محیط زیست، گروه کنترل

به واسطۀ الگوی پیچیدۀ ایدههای خود آگاه و ناخودآگاه، باورها، ترجیحات، ارزشها، اهداف و گرایشات رفتاری و مهارتهای مرتبط با این محیط، تعریف میکند». هویت مکانی به عنوان ادراک فرد از خود... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، وجدان کاری، نوع دوستی

وقت شناسی333 وانجام دادن امور فراتر از آن چه که تحت عنوان وظایف رسمی سازمانی برای فرد مشخص شده است. 2- رفتارهای اجتناب334 از خسارت یا زیان رسانی به سازمان به همراه عدم ایجاد مزاحمت برای... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق سلامت روان، سلامت روانی، گروههای اجتماعی، پرخاشگری

تفکر در باره آن . این خوب است به دلیل اینکه انرژی روانی که باید برای بازخورد تفکرتان می گذاشتید می توانید به جای آن به وظیفه اصلی اختصاص (تعمیق فعالیت ذهن آگاهی شما) داده شود. ازجهت... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

تحقیق درمورد توانمندسازی، اجتماع محلی، مدیریت شهری، مدیریت محلی

و ارائه پروژهها، هماهنگی با دستگاه های مدیریت شهری در بخشهای مختلف، مدیریت بین بخشی طرح و تهیه آن با همکاری مدیریت محلی در کل فرایند، داشتن نگاه اجتماعی و توجه به گروههای اجتماعی... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

تحقیق درمورد توسعه شهری، توسعه شهر، مدیریت شهری، اقشار کم درآمد

همهگیر ساختن الگوی مصرف خاص سرمایهداری غربی، شهر مرکزی در دستور کار قرا ر گرفته، رابطهی سنتی سه نظام معیشتی (عشایری، روستایی، شهری) گسیخته و ایل و روستا به ساختارهای مجزا ودر حال... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

تحقیق درمورد اسکان غیررسمی، بخش کشاورزی، شبکه شهری، اصلاحات ارضی

جنوب بطور مثال در ایران، با اینکه در دوره 70ـ1338 سطح زمینهای کشاورزی 8/1 برابر و ارزش تولیدات آن (به قیمت ثابت) 9/4 برابر شده اما تعداد شاغلان این بخش در حد 2/3 میلیون نفر ثابت مانده است. در... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

تحقیق درمورد بندر انزلی، اسکان غیررسمی، توانمندسازی، نظام اقتصادی

2-6-1: سطح کلان 28 2-6-2: سطح میانی 29 2-6-3: سطح خرد 292-7: علل بروز حاشیهنشینی 32 2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها 322-8: اسکان غیررسمی در ایران 32 2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد ابراز وجود، اضطراب اجتماعی، کمالگرایی، بهداشت روان

مخیجا و سینگ141(2010)، در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامههای آموزش جرأتورزی بروی عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان پرداختهاند. این مطالعه از نوع پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و... متن کامل

By mitra3--javid, ago