باید ها و نباید ها

انواع تعارض

انواع تعارض طبقه بندی تعارض ها معمولا بر اساس شرایطی که تعارض به وجود می آید صورت می گیرد. در زیر به خلاصه ای از این طبقه بندی اشاره می شود: تعارض موثر یا محرک این نوع تعارض زمانی اتفاق... متن کامل

By 92, ago
باید ها و نباید ها

انواع دیدگاه‌های مختلف در مورد رهبری تحول گرا

دیدگاه‌های مختلف رهبری تحولگرا در این قسمت تلاش شده است تا از میان تمامی تظریاتی که در مورد رهبری تحول آفرین ارائه گردیده است، هفت نظریه مهم و برجسته با توجه به ویژگی های هر یک مورد... متن کامل

By 92, ago
باید ها و نباید ها

مفهوم استرس

مفهوم استرس با توجه به گستردگی و پراکندگی معنای استرس، بویژه استرس شغلی، تعاریف گوناگونی نیز از آن بعمل آمده است. ابتدا نگاهی به تعاریف بعمل آمده از این کلمه در دورانهای مختلف... متن کامل

By 92, ago