ویژگیهای شخصیتی و یژگیهای شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بنابراین مدیران باشگاههای ورزشی باید بستر حضور هواداران و مشارکتشان را در ورزشگاهها فراهم آورند چرا که با توجه به تاثیری که روی شناسهی تیمی میگذارد میتواند یکی از عوامل تاثیرگذار مهم تلقی شود. وجود این رابطه توسط گوینر و اسوانسون (2003)، نیز به اثبات رسیده است.3-3-5)

نگرش مصرف کننده و افزایش مشارکت

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} هر چه مصرفکننده علاقهی بیشتری به تیم مورد نظر داشته باشد، نگرش مثبتتری به حامی پیدا میکند. در نتیجه اگر نگرش مصرف کننده از فعالیتهای حامی نسبت به تیم مثبت باشد، این نگرش مثبت به خود حامی نیز منتقل می شود.بهعبارت دیگر، اگر هوادار احساس کند که

الگویابی معادلات ساختاری و معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ATSمتاهل94.621230.00مجرد202.0377376.001-5) مقدمهدر فصل چهارم فرضیههای تحقیق مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند و وضعیت تأیید و یا رد فرضیهها مشخص شد. در این فصل ابتدا خلاصهای از پژوهش انجام شده ذکر میشود و سپس نتایج حاصل از یافتهها بیان میشود. در ادامه این فصل به محدودیتهای بنیادی

خود پنداره و بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 0/43رد5. بین شناسهی تیم و نگرش نسبت به حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.9/140/74تأیید6. بین شناسهی تیم و حمایت از حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.11/120/80تایید7. بین شناسهی تیم و رضایت از حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.11/160/86تأیید1-3-5) فرضیه اول، بررسی یا تعیین رابطهی بین وجهه و

الگویابی معادلات ساختاری و الگوی معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} الگو در حالت معنیداری نیز نشان میدهد که روابط بین شاخصها و متغیرها معنیدار شده که این امر نشان از روابط معنیدار بین هر سوال و هر متغیر دارد(شکل 2-4). شکل (2-4)؛ الگوی اندازهگیری متغیرهای برونزا تحقیق در حالت معنیداریشکل (2-4)؛ الگوی اندازهگیری متغیرهای برونزا تحقیق در حالت

عوامل موثر بر ادراک و ارتباطات بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} قصد خریدقصد خریدتصویرتصویرشکل (7-2)؛ الگوی کو و همکاران(کو و همکاران، 2008، ص82)شکل (7-2)؛ الگوی کو و همکاران(کو و همکاران، 2008، ص82)5-1-6-2) الگوی سرگی و همکاران (2008)عنوان: بررسی تأثیر تناسب ادراک شده از تصویر رویداد بر وفاداری به شناسهدر این تحقیق سرگی و همکاران (2008) با

آگاهی از نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} اشتیاق به تفریحتعلق به رویداداشتیاق به خیریهتصویر حامیقصد خرید شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635) شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635)2-6-2) داخلیعشقی(1388) در تحقیقی بر بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران بر

ارزیابی اطلاعات و شرکت مخابرات

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر & مومنی, 1383, ص. 5). در این

رفتار مصرفکننده و بازاریابی ورزشی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} آگاهی از شناسه، به توانایی فرد در حفظ و بیادآوری شناسه تحت شرایط معین، اشاره دارد. آگاهی از شناسه، متشکل از تداعی و تشخیص شناسه است. تداعی شناسه عبارت است از توانایی بیادآوری شناسه بدون هیچ کمک خارجی، به هنگام مواجهه با طبقه خاصی از

تحلیل رگرسیون چندگانه و تجزیه و تحلیل رگرسیون

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بهطور مشابه، مینگهان (2001)، بیان کرده است که اگر نگرش مصرفکننده از فعالیتهای حامی نسبت به تیم مثبت باشد، این نگرش مثبت به خود حامی نیز منتقل میشود. بهعنوان مثال راسل و استامینگر (1988) بر اساس مصاحبهای که از 505 نفر از تماشاگران جام دیویس