.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده سال (ماه) بعد آن شرکت است. AQ بر اساس انحراف معیار باقی مانده های حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبت به جریان... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده سال (ماه) بعد آن شرکت است. AQ بر اساس انحراف معیار باقی مانده های حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبت به جریان... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 559/0ضریب کشیدگی705/0-038/0-582/0-991/0کمترین061/0-089/0-092/0-096/0-بیش ترین122/0097/0127/0121/0a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 559/0ضریب کشیدگی705/0-038/0-582/0-991/0کمترین061/0-089/0-092/0-096/0-بیش ترین122/0097/0127/0121/0a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 1861018/0005/0010/0-093/0722/1057/0405/10113/0414/0-748/0توضیح:Rp-Rfبازده اضافی پرتفوی شرکت‏ها، برابر با بازده ماهانه پرتفویو برابر با بازده بدون خطرپذیری است.میانگین بازده های... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 1861018/0005/0010/0-093/0722/1057/0405/10113/0414/0-748/0توضیح:Rp-Rfبازده اضافی پرتفوی شرکت‏ها، برابر با بازده ماهانه پرتفویو برابر با بازده بدون خطرپذیری است.میانگین بازده های... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} البته برای انجام رگرسیون خطی، مفروضاتی نظیر حداقل فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری، ثابت بودن واریانس خطاها، صفر بودن میانگین خطاها، عدم وجود همبستگی بین... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} البته برای انجام رگرسیون خطی، مفروضاتی نظیر حداقل فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری، ثابت بودن واریانس خطاها، صفر بودن میانگین خطاها، عدم وجود همبستگی بین... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} -663/0301852/8-622/3بیش ترین139/359615689/17576/1aبا توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.متغیرها در زیر جدول 4-2 توضیح داده شده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} -663/0301852/8-622/3بیش ترین139/359615689/17576/1aبا توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.متغیرها در زیر جدول 4-2 توضیح داده شده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بیش ترین202/8607/0750/28448/159615512/17470/1a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده حاصل از... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بیش ترین202/8607/0750/28448/159615512/17470/1a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده حاصل از... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} برای تحلیل داده های کمی روش های آماری به خوبی توسعه یافته اند. ابتدای این فصل با توصیف داده ها برای متغیرها شروع شده است.... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} برای تحلیل داده های کمی روش های آماری به خوبی توسعه یافته اند. ابتدای این فصل با توصیف داده ها برای متغیرها شروع شده است.... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} و در نهایت با توجه به این که در مدل های آزمون فرضیه های تحقیق بازده آتی سهام نسبت به متغیر های توضیحی برازش می شود و عدم وجود... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} و در نهایت با توجه به این که در مدل های آزمون فرضیه های تحقیق بازده آتی سهام نسبت به متغیر های توضیحی برازش می شود و عدم وجود... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} (3-3)متغیرهای تحقیقمتغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر تعریف می شوند:الف- متغیر وابستهمتغیر وابسته این تحقیق شامل 1)... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} (3-3)متغیرهای تحقیقمتغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر تعریف می شوند:الف- متغیر وابستهمتغیر وابسته این تحقیق شامل 1)... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} SIZE برابر با ارزش بازار سهام عادی بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل؛BM برابر با نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} SIZE برابر با ارزش بازار سهام عادی بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل؛BM برابر با نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در... متن کامل