0 Comments

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی تکه ای از متن پایان نامه : مورد حمله قرار می‌گیرند، بنابراین اطلاعات تولید شده توسط آنها بسیار مهم می‌باشد. مثال دیگری که از اطلاعات تولید شده توسط برنامه کاربردی می‌توان یاد […]

0 Comments

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی تکه ای از متن پایان نامه : -1-8 منابع اطلاعات اولین نیاز برای هر سیستم تشخیص نفوذ فراهم کردن داده‌های ورودی می باشد. این داده ها به روش‌های مختلف از منابع گوناگونی […]

0 Comments

دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی تکه ای از متن پایان نامه : -1-5 زمانبندی یکی از مواردی که در ارتباط با آنالیز داده ها مطرح می باشد، زمانبندی [1] می باشد. آنالیز داده‌ها می‌تواند به دو صورت […]

0 Comments

دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی تکه ای از متن پایان نامه : سیستم تحت حفاظت و سیستم تشخیص نفوذ به صورت جداگانه قرار گیرند . جدا کردن سیستم تشخیص نفوذ از سیستم تحت حفاظت دارای مزایایی می […]

0 Comments

دانلود پایان نامه دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی تکه ای از متن پایان نامه : خبره اقدام می‌نمود .  این سیستم کردن امکانی برای ماموران امنیتی بود که بتوانند بهره گیری غیرمجاز از کامپیوترهای [1]SBLC نیروی هوایی را تشخیص بدهند. […]

0 Comments

پایان نامه ارشد دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی تکه ای از متن پایان نامه : -1 سیستم های تشخیص نفوذ[1] یک سیستم تشخیص نفوذ عبارت می باشد از یک یا چند سیستم که توانایی تشخیص تغییرات و رفتارهای خاصی در […]

0 Comments

دانلود پایان نامه ارشد دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی تکه ای از متن پایان نامه : -3 اهمیت و ضرورت پژوهش امروزه شبکه‌های موردی متحرک پرکاربردتر و محبوب تر از گذشته هستند. از این رو در نظر داشتن  مقوله امنیت در […]

0 Comments

پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی تکه ای از متن پایان نامه : پخش‌همگانی می‌کند. وقتی از طریق پخش‌همگانی، بسته درخواست مسیر از گره مبدأ به گره مقصد برسد، گره مقصد مسیر برعکس را ایجاد یا بروزرسانی می‌کندو […]

0 Comments

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی تکه ای از متن پایان نامه : -1 مقدمه شبکه‌های موردی سیار [1]شامل مجموع‌های از گره‌ها می‌باشند که می‌توانند آزادانه بدون داشتن هیچگونه زیرساخت شبکه‌ای و از طریق فرکانس‌های رادیویی با یکدیگر […]