کارکنان، مانند کارکنان ساعتی یا کارکنان رسمی سازمان، را شامل می‌شد؛ اما امروزه برای بالا بردن موفقیت سازمان و ضریب رضایت شغلی و رضایت حرفه‌ای، جهت اصلی به سوی شامل نمودن تقریباً... متن کامل

کارکنان، مانند کارکنان ساعتی یا کارکنان رسمی سازمان، را شامل می‌شد؛ اما امروزه برای بالا بردن موفقیت سازمان و ضریب رضایت شغلی و رضایت حرفه‌ای، جهت اصلی به سوی شامل نمودن تقریباً... متن کامل

حوزه های سازمان که در سال 1976 مطرح گردید و کماکان به طور وسیعی به وسیله کارگزاران تحول سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.این مدل به کارگزاران تحول سازمان نشان می دهد که برای تشخیص... متن کامل

حوزه های سازمان که در سال 1976 مطرح گردید و کماکان به طور وسیعی به وسیله کارگزاران تحول سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.این مدل به کارگزاران تحول سازمان نشان می دهد که برای تشخیص... متن کامل

آنها را سازمان های یادگیرنده مینامد و کارآمدی شان نیازمند خلاقیت در روش ها و نظام های مدیریتی است.5.1. چارچوب نظری پژوهشچارچوب نظری تحقیق مبنایی است که طرح کلی تحقیق بر آن استوار است.... متن کامل

آنها را سازمان های یادگیرنده مینامد و کارآمدی شان نیازمند خلاقیت در روش ها و نظام های مدیریتی است.5.1. چارچوب نظری پژوهشچارچوب نظری تحقیق مبنایی است که طرح کلی تحقیق بر آن استوار است.... متن کامل

و دانشگاه (افجه و نایینی، 1391، ص 107-108). 2-5. صنایع دستی2-5-1. تعریف صنایع دستیاز نظر یونسکو مصنوعاتی، صنایع دستی تلقی می‌شوند که کاملاً با دست یا به کمک ابزار دستی ساخته شده باشند. دخالت... متن کامل

و دانشگاه (افجه و نایینی، 1391، ص 107-108). 2-5. صنایع دستی2-5-1. تعریف صنایع دستیاز نظر یونسکو مصنوعاتی، صنایع دستی تلقی می‌شوند که کاملاً با دست یا به کمک ابزار دستی ساخته شده باشند. دخالت... متن کامل

بازارهای ملی و بین‌المللی؛امکان تهیۀ مواد و خدمات از سایرشرکتها با هزینه کمتر و سرعت بیشتر؛کوتاه کردن و حتی حذف کانال‌های توزیع و در نتیجه کاهش قیمت و افزایش سود؛امکان داشتن سطح... متن کامل

بازارهای ملی و بین‌المللی؛امکان تهیۀ مواد و خدمات از سایرشرکتها با هزینه کمتر و سرعت بیشتر؛کوتاه کردن و حتی حذف کانال‌های توزیع و در نتیجه کاهش قیمت و افزایش سود؛امکان داشتن سطح... متن کامل

و فعالیت‌های فقرزدایی کشورها (به ویژه جهان سوم) ایفا می‌کند. مهر اصالت سازمان یونسکو در خصوص صنایع دستی- که در صورت احراز شرایطی چون اصالت، هویت ملی، ابداع و نوآوری، رعایت جنبه‌های... متن کامل

و فعالیت‌های فقرزدایی کشورها (به ویژه جهان سوم) ایفا می‌کند. مهر اصالت سازمان یونسکو در خصوص صنایع دستی- که در صورت احراز شرایطی چون اصالت، هویت ملی، ابداع و نوآوری، رعایت جنبه‌های... متن کامل

زندگی صنعتی، نوعی تنوع و آرامش ایجاد می‌‌کند.( صرامی،1384،ص 53) با توجه به قابلیت‌های صنایع دستی از جمله بهرهوری بالا، امکان استفاده از مهارت‌های بومی و ایجاد اشتغال، امروزه بسیاری... متن کامل

زندگی صنعتی، نوعی تنوع و آرامش ایجاد می‌‌کند.( صرامی،1384،ص 53) با توجه به قابلیت‌های صنایع دستی از جمله بهرهوری بالا، امکان استفاده از مهارت‌های بومی و ایجاد اشتغال، امروزه بسیاری... متن کامل