پایان نامه ها و مقالات

آب آبیاری، آب و هوای خشک، دی اکسید کربن، انعطاف پذیری

– دانه درشت: وزن ١٠٠ بیشتر از۴٠ گرم. شکل دانه علاوه بر این که یک صفت مهم در طبقه بندی لوبیا محسوب می شود، عامل مهمی در بازار پسندی بذر لوبیا نیز می باشد. بر اساس تقسیم بندی بین... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله درباره جدایه، بیماری، میکروتیوب، میکرولیتر

میکروسکوپ اندازه گیری شد. 2-12-5-تعیین گروه های آناستوموزی جدایه هادر خصوص تعیین و برقراری پیوند آناستوموزی چهار حالت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، در حقیقت جفت نمودن جدایه های... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله درباره بیماری، زمینی، سیب، گیاه

ز شوره سیاه ( Rhizoctonia or Black scurf) یکی از مهمترین بیماری های سیب زمینی بوده که انتشار جهانی دارد. عامل بیماری در مرحله ی غیر جنسی قارچ Rhizoctonia solani Kuehn است و در مرحله ی جنسی DonkThanatephorus cucumeris (Frank)... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان تعارض نقش، سلسله‌مراتب، نقطه مرکز

است. تئوری مبادله رهبر- عضو برای اولین بار، سی سال قبل، در آثار و کارهای دانزرو، گرائن و هاگا 24 (1973)وهمین طور گرائن و کاشمن (1975)25 توضیح داده شد.(افجه،1385 )تئوری مبادله رهبر-عضو که تئوری... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه ارشد درمورد انتروکوکوس، سویه، بررسی، سویه‌های

امروزه از این روش در شناسایی پاتوژنها، اسکرین جنسیت، آنالیز Linkage، مطالعات جرم شناسی، بررسی کیفیت و کمیت نمونه ها و تشخیص بیماریهای ژنتیکی استفاده میگردد. بطورکلی در شناسائی... متن کامل

By mitra2--javid, ago