باید ها و نباید ها

مفهوم فرهنگ

مفهوم فرهنگ فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته‌های علمای مردم‌شناسی پدیدار شد و کاربرد علمی کلمه فرهنگ در اواخر قرن مذکور توسط تایلر (1917ـ1832) مردم‌شناس... متن کامل

By 92, ago
باید ها و نباید ها

بازاریابی در بانک و مؤسسات پولی و مالی و نقش آن در جذب منابع مالی

بازاریابی در بانک و مؤسسات پولی و مالی و نقش آن در جذب منابع مالیبسیاری از نارضایتی¬ها و ناراحتی¬های موجود در جامعه پولی و مالی کشور، حاصل ناآگاهی، ناتوانی و سهل-انگاری¬های مربوط به... متن کامل

By 92, ago