.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} علمای اهل سنّت در بحث از مرور زمان در حدود، قائل به چهار نظریه هستند :1-اگر جرم منجر به حد، با شهادت شهود ثابت شود ، با تقادم... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} علمای اهل سنّت در بحث از مرور زمان در حدود، قائل به چهار نظریه هستند :1-اگر جرم منجر به حد، با شهادت شهود ثابت شود ، با تقادم... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بنابراین اگر چه از باب «اصاله العموم» و « اصاله الاطلاق» قاعده مورد بحث، شامل هر دو نوع جهل قصوری و تقصیری می شود، اما ادله... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بنابراین اگر چه از باب «اصاله العموم» و « اصاله الاطلاق» قاعده مورد بحث، شامل هر دو نوع جهل قصوری و تقصیری می شود، اما ادله... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بنا بر نص فقهی مذکور، توبه در رابطه با علم قاضی، نمی تواند مقوله ای منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه باشد. چرا که مبنا و... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بنا بر نص فقهی مذکور، توبه در رابطه با علم قاضی، نمی تواند مقوله ای منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه باشد. چرا که مبنا و... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در مقابل حالات مختلف ذهن یعنی وهم، جهل و ظن، به عنوان یکی دیگر از حالات ذهنی است که در نتیجه سنجش و ارزیابی مجموعه قرائن،... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در مقابل حالات مختلف ذهن یعنی وهم، جهل و ظن، به عنوان یکی دیگر از حالات ذهنی است که در نتیجه سنجش و ارزیابی مجموعه قرائن،... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در صورت آشکار شدن جرم و گناه، توبه عبارت است از پشیمانی از گذشته، عدم تکرار جرم و پذیرفتن حکم اجرای حد. با توجه به موارد فوق... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در صورت آشکار شدن جرم و گناه، توبه عبارت است از پشیمانی از گذشته، عدم تکرار جرم و پذیرفتن حکم اجرای حد. با توجه به موارد فوق... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} تمرکز اصلی فقهای امامیه در رابطه با میزان تأثیرگذاری توبه در سقوط مجازات، در باب حدود و تحت دو عنوان الف) توبه قبل از اثبات... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} تمرکز اصلی فقهای امامیه در رابطه با میزان تأثیرگذاری توبه در سقوط مجازات، در باب حدود و تحت دو عنوان الف) توبه قبل از اثبات... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} آیت الله خویی می گویند:«…از طریق کتاب و سنت ثابت شده است که خداوند توبه را از بندگان خودش قبول می کند و خداوند به بندگانش... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} آیت الله خویی می گویند:«…از طریق کتاب و سنت ثابت شده است که خداوند توبه را از بندگان خودش قبول می کند و خداوند به بندگانش... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 5-1-3- اجماع اکثر فقهاء بر مساله توبه ادعای اجماع کرده و آن را مورد پذیرش قرار داده اند. آیت الله موسوی بجنوردی در این باره می... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 5-1-3- اجماع اکثر فقهاء بر مساله توبه ادعای اجماع کرده و آن را مورد پذیرش قرار داده اند. آیت الله موسوی بجنوردی در این باره می... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} جابر بن عبدالله انصاری روایت نموده است: زنی خدمت پیامبر (ص)رسید و عرض کرد: ای نبی خدا، زنی پسر خود را کشت، آیا بر او توبه هست؟... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} جابر بن عبدالله انصاری روایت نموده است: زنی خدمت پیامبر (ص)رسید و عرض کرد: ای نبی خدا، زنی پسر خود را کشت، آیا بر او توبه هست؟... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در تفسیر عیاشی آمده است که امام صادق-علیه السلام-فرمودند:«خداوند رحمت کند بنده ای را که قبل از مرگ به توبه مبادرت ورزد، به... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در تفسیر عیاشی آمده است که امام صادق-علیه السلام-فرمودند:«خداوند رحمت کند بنده ای را که قبل از مرگ به توبه مبادرت ورزد، به... متن کامل