دانلود پایان نامه
-663/0
301
852/8
-622/3
بیش ترین
139/3
59615
689/17
576/1
aبا توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.
متغیرها در زیر جدول 4-2 توضیح داده شده است.
متغیر وابسته بازده آتی ماهانه سهام با میانگین 026/0 و انحراف معیار 149/0، متغیر قیمت با میانگین 408/4896 و انحراف معیار 071/5696 و متغیر اندازه شرکت با میانگین 692/12 و انحراف معیار 532/1 دارای چولگی و کشیدگی مثبت هستند. متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت با میانگین 491/0- و انحراف معیار 723/0 دارای چولگی منفی و کشیدگی مثبت است. ضرایب چولگی از تقسیم مقادیر چولگی بر خطای چولگی و ضرایب کشیدگی از تقسیم کشیدگی بر خطای کشیدگی محاسبه شده است. قدر مطلق مقادیر ضرایب چولگی و کشیدگی محاسبه شده برای همه متغیرها (به استثنای ضریب کشیدگی اندازه) بزرگ تر از 96/1 است که نشان دهنده نامتقارن بودن توزیع همه متغیرهای مورد مطالعه است. چولگی های مثبت در متغیرها بیانگر این است که در همه متغیرها داده های انتهایی در دنباله راست مقیاس قرار گرفته است و کشیدگی مثبت در همه متغیرها نشان دهنده این است که افراشتگی توزیع داده ها نسبت به توزیع نرمال بیشتر است. علاوه بر این جدول 4-4 نشان می دهد که بازده ماهانه شرکت های بورسی بین 663/0- و 139/3 (3/66-% و 9/313%) در دامنه سال های 1385 تا 1390 در نوسان بوده است. متوسط بازده ماهانه در این دوره 6/2% بوده که بالاتر از متوسط سود ماهانه سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانک ها و اوراق مشارکت است. البته حداقل بازده ی ماهانه ای که بیش ترین فراوانی را در این دوره داشته 0% بوده است. همچنین نتایج آمار توصیفی نشان می دهد قیمت ماهانه سهام شرکت ها بر خلاف سایر متغیر های ماهانه از انحراف معیار بسیار بزرگ تری برخوردار است که نشان دهنده پراکنش و گستردگی بیشتر قیمت ماهانه سهام شرکت ها است.
آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پرتفوی های تشکیل شده
برای آزمون فرضیه سوم و این که شاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری است یا خیر، همان طور که در فصل سوم بیان شد از روش رگرسیون مقطعی دو مرحله‏ای برای پرتفویی از شرکت ها استفاده شده است که در مرحله اول بتاهای عوامل (RM-RF, SMB, HML, AQFactor) و در مرحله دوم صرف خطرپذیری عوامل را محاسبه می شود.
هر یک از متغیرهای RM-RF، SMB، HML و AQFactor بر اساس نمونه ای شامل 72 مشاهده (پرتفوی) که از داده های ماهانه (7287 مشاهده) 184 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سال های 1385 تا 1390 استخراج شده است، محاسبه شده اند.
جدول شماره (4-5) شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی متغیرهای RM-RF، SMB، HML و AQFactor و جدول 4-6 شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی بازده های اضافی پرتفوی های تشکیل شده را نشان می دهد.
جدول شماره 4-5: شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پرتفوی های تشکیل شده
نام شاخص
RM-RF
SMB
HML
AQfactor
تعداد
72