دانلود پایان نامه

کارکردهای ویژه آموزش در سازمان

الف) تسهیل در راه نیل به اهداف سازمانی: فرض از ایجاد سازمان نیل به هدف معمولی است و برای این که سازمان به هدف خود رسیده و از فعالیتش نتیجه بگیرد لازم است هدف واحدی را دنبال کند کلیه کارکنان سازمان لازم است در تحقیق بخشیدن به هدف آن مجموعه اهتمام  ورزند.

لازمه تحقیق هدف به دور از آگاهی اعضاء از خصوصیات هدف ممکن نیست از آنجایی که ترکیب یک سازمان ازنقطه نظر نیروی انسانی دارای تخصص های مختلف و امکانات مادی متفاوت است لذا بسیج این قوا در راه شرایطی را لازم می دارد.

 • نیروی انسانی سازمان در رابطه با مسوولیتهای و وظایف محوطه باید از تخصصهای لازم برخوردار بود ومتعهد و مومن به کار باشد .
 • همبستگی بین اعضاء در رابطه با اهداف مزبور باشد.

چنان که می بینیم تمام موارد فوق با آموزش میسر است تعهد به وجود آوردن در فرد و همبستگی بین اعضاء و آشنایی آنان با اهداف و در نهایت توجیه آنان، نیاز به آموزش مستمر و کافی دارد. یعنی آموزش در نهایت از طریق کارکردهایش نیل به اهداف سازمان را تسهیل می کند( عسگریان، 1371).

ب) تسهیل هماهنگی بین اجزاء سازمان: یکی از پیش نیازهای نیل به اهداف سازمان هماهنگی و همبستگی بین اعضاء و اجزاء در رابطه با هدف سازمان است. به طوری که اگر اعضا یک سازمان اتحاد قوی نداشته باشند دوری از هدف اجتناب ناپذیر خواهد بود. هماهنگی بین واحدهای اجرایی نمی تواند انجام گردد، مگر این که بین فعالیتهای مختلف موسسه هماهنگی وجود داشته باشد این امر ممکن نیست مگر این که در این زمینه به کارکنان آموزشهایی داده شود و آنان به این نکته رسیده باشند که برای رسیدن به هدف سازمان، باید هماهنگی بین فعالیتهای مختلف ایجاد نمایند. سازمان نیاز به قهرمان یکه تاز ندارد. بلکه به مجموعه ای یکه تاز نیاز است. یعنی فرد باید فراگیرد که تکروی نکند چرا که در نهایت این تکروی به زیان سازمان تمام خواهد شد ( ابراهیمی، 1372).

ج) تقویت روحیه پرسنل و ایجاد ثبات در سازمان: وقتی که فرد از طریق آموزش به نقش خود در راه نیل به اهداف سازمان واقف گردید. احساس روانی مطبوعی به او دست داده از این که در سازمان فردی ثمربخش است. این باعث افزایش تفاهم و همکاری بیشتر با مدیریت شد. و نهایتا باعث تقویت روحیه کارمند می گردد. در نتیجه خود را جزئی از سازمان دانسته و به ایجاد ثبات در سازمان کمک می کند. نظام آموزشی در ژاپن باعث گردیده که محل کار برای یک ژاپنی به محیط خانه تبدیل شود. اینجاست که انسان خود را به آن محیط پیوسته دانسته و تجلی وجود خویش را به آن پیوند زده است به همین سبب نگرش افراد نسبت به گروه یا سازمانی که به آن پیوسته اند اغلب از احساسی ژرف و درونی مایه می گیرد و سخت ذهنی و درونی است(طوسی، 1371).

د) کاهش میزان نزاع، کشمکش و غیبت و نیز کاهش حوادث و سوانح در محیط کار: آموزش باعث کاهش عداوت و کینه بین کارکنان خواهد شد چرا که وقتی فرد در محیطی قدم می گذارد که با آن آشنایی کافی ندارد نوعی سوء ظن و حس بدبینی درونی پدید می آید. از طرفی این حس بدبینی فقط نسبت به مدیر نیست بلکه به تدریج فرد نسبت به سایر کارکنان شک می کند نهایتا بدبینی در سازمان پدید آمده منجر به کشمکش و نزاع بین کارکنان می شود.

مطلب مشابه :  فروشنده و خریدار و هزینه های اضافی

اما آموزش نقص دیگری هم دارد و آن اینکه چون فرد از روند تولید و کار با دستگاهها آشنایی کافی ندارد و با مسائل ایمنی آشنا نشده ، سوانح در محیط کار افزایش می یابد.

ه) افزایش رضایت شغلی و کاهش دوباره کاری:  آموزش خوب رضایت شغلی و دوباره کاری را به مقدار زیادی کاهش داده و کارکنان را یاری می دهد تا با تمام سلسله مراتب سازمان که از مدیر اجرائی شروع می شود باید به اهمیت آموزش آگاه باشند و از طرف دیگر کارکنان نیز آموزش را در جهت پیشرفت و تکامل خود بپذیرند.

و) انطباق پذیری کارکنان با محیط کار: آموزش یکی از موثرترین وسایل و ابزارهای انطباق و سازگاری کارکنان با شرایط دنیای کنونی است. ایجاد تحول و طرز تلقی مدیران و آشنا نمودن آنان با اصول مدیریت و نیز آماده ساختن کارکنان رده های مختلف به منظور افزایش شایستگی های اداری آنان برای پذیرش مسوولیتهای بالاتر و ارتقاء سطح کارائی جملگی با آموزش ارتباط تنگاتنگ دارد.

ز) تقویت حس وفاداری و شکوفا نمودن استعدادهای کارکنان: ارتقا و احراز مشاغل جدید یکی از ابزار تشویق کارکنان سازمان می باشد وقتی فرد وارد سازمان می شود، همیشه این مهم را مدتظر دارد که روزی مشاغل بالاتری را احراز کند. همین محرکی است که حس وفاداری فرد را به سازمان افزایش می دهد از طرفی برای ارتقا و احراز مشاغل بالاتر، آموزش از مهمترین ابزار می باشد. هر چه فرد بیشتر در معرض آموزش قرار گیرد و توانائیهایش در اثر آموزش افزایش یابد از یک طرف این آموزش باعث شکوفا شدن استعدادهایش خواهد شد و از طرفی دیگر ارتقا پیدا خواهد کرد و ارتقا نیز نشانه این است که مدیریت سازمان به تقویت حس وفاداری و شکوفایی استعدادهای کارکنان توجه کافی دارد.

ح) آموزش و برنامه ریزی: برنامه ریزی در حقیقت مجموعه تدابیر در تعیین اهداف آتی سازمان و انتخاب مطلوبترین شیوه ها و راه ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مدت زمان مشخص است. با توجه به تعریف و اهمیت برنامه ریزی در سازمان، آنچه که مسلم است این است که ایجاد تفکر برنامه ریزی  در سازمان خود به خود بوجود نمی آید یعنی افراد و مدیران سازمان خلق الساعه به اهمیت برنامه ریزی پی نخواهند برد. در اینجا اهمیت آموزش ملموس تر بنظر می رسد و آموزش از دو نظر می تواند در این زمینه رهگشا باشد: یکی اینکه ابتدائا باید اهمیت برنامه ریزی و توجه به آنان را درافراد به وجود آورد دوم این که ابزار برنامه ریزی را از طریق آموزش به آنان منتقل کرد بهرحال انجام برنامه ریزی که از اهمیت وافری در سازمان برخوردار است بدون توجه به آموزش امکان پذیرنیست. و به همین صورت سایر وظایف مدیریتی( سازماندهی، هدایت، کنترل…) که به نوعی با کارکنان مرتبط است با آموزش رابطه تنگاتنگی دارد.

مطلب مشابه :  فارسی میانه

قابل ذکر است که روزمرگی یکی از نتایج عدم توجه به آموزش است. اساسا تازگی و جدید بودن برنامه همیشه ایجاد اشکال می کند و برای آشنایی کارکنان با برنامه می بایستی به آموزش افراد توجه کرد.

ت) آموزش و برنامه های توسعه: یکی از متخصصان امر آموزش با عنایت به این که آموزش به منزله سنگ بنای اولیه خلق انسانهای نو تلقی می شود به نقش اساسی آموزش در توفیق برنامه های عمرانی تاکید می ورزد. ضمنا نامبرده خاطر نشان می کند که این مهم در صورتی میسر است که محیط اجتماعی آماده باشو. اساسا وقتی برنامه های توسعه به اجرا در می آیند ، جامعه از نظر ایجاد ، پیچیدگی و مسائل اجتماعی رشد می کند. لذا آموزش افراد که در فرایند آنآموزش از روی میل از حق شخصی خود به نفع جامعه چشم پوشی کنند ، اهمیت پیدا می کند.

آموزش محیط اجتماعی مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه فراهم می کند. آموزش کارکنان دولت در اولویت نخستین هزینه های سرمایه ای دولت قرار دارد و اگر در این زمینه کوتاهی شود آثار زیان بارش در همه برنامه های توسعه و عمران دولتی پایدار خواهد ماند.

آموزش کارکنان در سازمانها زمینه شکوفایی استعدادها و پرورش قابلیتهای کارکنان را فراهم می سازد و ضمن بهبود کیغیت کار، شرایط جایگزینی ارتقا و ترفیع مناسب شغلی را مهیا می کند از سوی دیگر چنین آموزشی در شکل فراگیر و کارامد خود میزان مشارکت مسوولانه افراد را در مدیریت بالا برده و سبب تسهیل مدیریت و پیشرفت نظام مدیریت در سازمانها می گردد پس آموزش عمر مفید تاسیسات و تجهیزات فنی را افزایش داده و از اتلاف سرمایه های مادی و انسانی می کاهد(وظایفی، 1372).

آموزش دارای کارکرد های دیگری هم هست که در اینجا فقط به ذکر عناوین آن اکتفا می کنیم:

 • کاهش نظارتهای مستقیم و غیر مستقیم.
 • کاهش هزینه های عمومی ( از قبیل هزینه تعمیرات…) در سازمان.
 • افزایش سوددهی و اثرات استفاده از سود حاصله جهت رفاه کارکنان.
 • ایجاد زمینه موفقیت در امور اجتماعی انفرادی و خصوصی.
 • ایجاد حس انعطاف پذیری لازم در کارکنان.
 • بهبود کمی و کیفی خدمات تولیدات ارائه شده توسط سازمان.
 • کاهش میزان ترک خدمت.
 • کاهش مدت زمان یادگیری.
 • فراهم آوردن قابلیت انعطاف در کار در مورد بکارگیری ابزار آلات و شیوه های کاری مدرن.

10- تکریم شخصیت کارکنان(ابطحی،1368).