نقاط قوت و ضعف کارت امتیازی متوازن
نقاط قوت:
1. قابلیت انعطاف و سازگاری با هر گونه سازمان.
2. تمرکز بر تعدادی از معیارهای مهم و کنار گذاشتن اطلاعات غیر مرتبط.
3. وسیله ای برای عملی کردن استراتژی سازمان از طریق ترجمه آن به هدفهای مشخص و معیارهای عملکرد.
4. تسهیل اجرای فرآیند تغییر در سازمان.
5. ایجاد یکپارچگی و وحدت نسبی در بین برنامه های عملیاتی مختلف از طریق وحدت استراتژیک
6. با طرح چهار حوزه مهم در سازمان دیدگاهی جامع نگر را درباره فعالیت های سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد که به کمک آنها ارتباط اجزا با یکدیگر و با کل، معنی و مفهوم بهتری پیدا می کند و تصور جدایی واحدها از یکدیگر به حداقل می رسد .
7. ایجاد روابط علت و معلولی بین مؤلفه های مختلف.
8. تمرکز بر اولویت های استراتژیک
9. تخصیص بهتر منابع
10. تسریع در تصمیم گیری
11. سیستم مفیدی برای شناخت مشکل و ارائه راه حل برای رفع آن است.

نقاط ضعف:
1. مدل کارت امتیازی متوازن به راحتی قابل تبدیل به یک مدل اندازه گیری نیست .
2. به راحتی نمی توان میان چهار حوزه مورد بحث در این مدل ارتباط برقرار کرد .
3. رویکردی کاملاً جامع و خدشه ناپذیر به سازمان ندارد بلکه در چهار حوزه کلان به کار می آید ، هر چند بخش اعظم سازمان را در ارزیابی خود تحت پوشش قرار می دهد .
4. نقش عوامل خارجی نظیر محیط ،تکنولوژی ،دوره عمر و …سازمان را در ارزیابی در نظر نمی گیرد .
(غلامی ، 1385)

دسته بندی : باید ها و نباید ها