دانلود پایان نامه

اقلیدسی زیر 5/0 نسبت به مشاهدات رنگ کلونی، جدایه های مذکور به سه گروه متفاوت تفکیک شدند که با نتایج مقایسه دانکن از نظر تقسیم بندی گروه ها ارتباط نزدیک دارد (شکل 3-2).
جدایه های سمیرم 4، گلپایگان 2، نمین 8 و روستای آقاباقر 3 دارای رنگ کلونی تیره می باشند و همگی در گروه 3 دندروگرام به نمایش گذاشته شده است. هم چنین، جدایه های سنندج 1 و 2 و5، جیرفت 2 و 3 و 5، مرودشت 2، کازرون 3،ده پیاز 2، کبودر آهنگ 1، روستای نیاز 2 و اصفهان 5 دارای رنگ کرم مایل به قهوه ای روشن می باشند و در گروه 1 دندروگرام قرار می گیرند. در گروه 2، جدایه های اقلید 1 و 4 و 5، آباده 1، رزن 1 و 2، ده پیاز 1، اسدآباد 1، نیر 11، نمین 5، سمیرم 3،چادگان 1 قرار می گیرند (شکل 3-2).

جدول(3-2) مقایسه رنگ کلونی جدایه های قارچ عامل بیماری
رنگ
تیمار
تیمار
16a
12
روستای آقاباقر 3
16a
11
نمین 8
16a
5
گلپایگان 2
16a
4
سمیرم 4
8b
24
اقلید 1
8b
23
اقلید 4
8b
22
آباده 1
8b
21
اقلید 5
8b
16
رزن 2
8b
15
ده پیاز 1
8b
14
رزن 1
8b
13
اسدآباد 1
8b
9
نیر 11
8b
8
نمین 5
8b
7
نمین 5
8b
3
سمیرم 3
8b
2
چادگان 1
5.5bc
1
اصفهان 1
4c
30
سنندج 5
4c
29
سنندج 1
4c
28
سنندج 2
4c
27
جیرفت 3
4c
26
جیرفت 5
4c
25
جیرفت 2
4c
20
مرودشت 2
4c
19
کازرون 3
4c
18
ده پیاز 2
4c
17
کبودر آهنگ 1
4c
10
روستای نیاز 2
4c
6
اصفهان 5
میانگین ها در هر ستون که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، اختلاف معنی دار ندارند.

شکل (3-2): مقایسه رنگ کلونی جدایه های قارچ عامل بیماری

3-1-5- بررسی های میکروسکوپی ناشی از اندازه گیری قطر میسلیوم ها
بررسی های انجام شده بر روی قطر ریسه های جدایه های قارچی نشان داد که جدایه ی روستای نیاز دارای بیشترین قطر میسلیومی می باشد و همچنین جدایه های سمیرم 3، گلپایگان 2 و اقلید 5 دارای کمترین قطر میسلیومی می باشند و لازم به ذکر است که در یک گروه آماری قرار می گیرند. بقیه جدایه ها نیز با اختلاف معنی داری نسبت به یکدیگر در این بین قرار می گیرند (جدول 3-3).

3-1-6-تجزیه ی خوشه ای جدایه های عامل بیماری شوره سیاه بر اساس قطر میسلیوم
تجزیه ی خوشه ای به روش Ward’s با قطع دندروگرام در فاصله اقلیدسی زیر5/0 جدایه های عامل بیماری شوره سیاه سیب زمینی را بر حسب قطر میسلیومی، در استان های اصفهان، اردبیل، فارس، همدان، سنندج و کرمان(منطقه جیرفت) را به پنج گروه متفاوت تقسیم بندی نموده است که کماکان در این جا نیز با نتایج مقایسه دانکن از نظر تقسیم بندی گروه ها هم خوانی دارد که تاییدی بر نتایج حاصله می باشد (شکل 3-3).
در این راستا به تفکیک 5 گروه متمایز، روستای نیاز دارای بیشترین قطر میسلیوم به شمار می آید و درگروه 5 دندروگرام به نمایش گذاشته شده است. هم چنین جدایه های سمیرم 3، گلپایگان 2، اصفهان 3، اقلید 5 همگی در گروه دیگری(3) دارای کمترین قطر میسلیومی باشند. سپس بقیه جدایه ها در 3 گروه دیگر واقع شده اند (شکل 3-3).

جدول (3-3): مقایسه قطر میسلیومی جدایه های قارچ عامل بیماری
قطر میسلیوم
تیمار
تیمار
1.5a
10
روستای نیاز 2
1.3b
25
جیرفت 2
1.3b
22
آباده 1
1.3b
17
کبودرآهنگ 1
1.3b
13
اسدآباد 1
1.2c
23
اقلید 4
1.2c
18
ده پیاز 2
1.2c
16
رزن 2
1.2c
15
ده پیاز 1
1.2c
14
رزن 1
1.2c
9
نیر 11
1.1d
28
سنندج 2
1.1d
26
جیرفت 5
1e
30
سنندج 5
1e
29
سنندج 1
1e
27
جیرفت 3
1e
24
اقلید 1
1e
19
کازرون 3
1e
12
روستای آقاباقر 3
1e
11
نمین 8
1e
7
نمین 5
1e
6
اصفهان 5
1e
4
سمیرم 4
1e
2
چادگان 1
0.9f
20
مرودشت 2
0.9f
8
نمین 5
0.85g
1
اصفهان 1
0.8h
21
اقلید 5
0.8h
5
گلپایگان 2
0.8h
3
سمیرم 3
میانگین ها در هر ستون که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، اختلاف معنی دار ندارند.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درموردزرده، نتایج، سیر، تیمارهای

شکل(3-3): مقایسه قطر میسلیومی جدایه های عامل شوره سیاه

3-1-7- مشاهدات ماکروسکوپی ناشی از اندازه گیری مقدار تولید اسکلروت
در اندازه گیری اسکلروت بر روی کلونی مشاهده شد که بیشترین تولید اسکلروت را سنندج 2 به خود اختصاص داد، همچنین جیرفت 3، اقلید 4 و 5، آباده 1، کازرون 3، رزن 2، گلپایگان 2، سمیرم3 و4 و اصفهان 1 دارای کمترین تولید اسکلروت بودند. بقیه جدایه ها با اختلاف معنی داری نسبت به هم قرار گرفتند (جدول 3-4).

3-1-8-تجزیه ی خوشه ای جدایه های عامل بیماری شانکر رایزوکتونیایی بر اساس مقدار تولید اسکلروت
تجزیه ی خوشه ای به روش Ward’s با قطع دندروگرام در فاصله اقلیدسی زیر 5/0 جدایه های رایزوکتونیا در ارتباط با صفت مقدار تولید میسلیوم، در شش استان مورد مطالعه را به سه گروه متفاوت تقسیم نموده است که کماکان در این جا نیز با نتایج مقایسه دانکن از نظر تقسیم بندی گروه ها هم خوانی دارد که تاییدی بر نتایج حاصله می باشد (شکل 3-4).
در این راستا به تفکیک 3 گروه، سنندج 2 به بیشترین مقدار میسلیوم را تولید می کند و درگروه 3 دندروگرام به نمایش گذاشته شده است. هم چنین جدایه های
جیرفت 3، اقلید 4 و 5، آباده 1، کازرون 3، رزن 2، گلپایگان 2، سمیرم3 و4 و اصفهان 1 همگی در گروه دیگری(3) باکمترین تولید میسلیوم در نمودار دندروگرام واقع شده است (شکل 3-4).

جدول(3-4): مقایسه ی مقدار اسکلروت جدایه های قارچ عامل شانکر رایزوکتونیایی
مقدار اسکلروت
تیمار
تیمار
16a
28
سنندج 2
8b
29
سنندج 1
8b
26
جیرفت 5
8b
25
جیرفت 2
8b
24
اقلید 1
8b
20
مرودشت 2
8b
18
ده پیاز 2
8b
17
کبودرآهنگ 1
8b
15
ده پیاز 1
8b
11
نمین 8
8b
10
روستای نیاز 2
8b
9
نیر 11
8b
6
اصفهان 5
8b
2
چادگان 1
7.33b
8
نمین 5
7.33b
7
نمین 5
6.6667b
30
سنندج 5
6.6667b
14
رزن 1
6.6667b
13
اسدآباد 1
6.6667b
12
روستای آقاباقر 3
4c
27
جیرفت 3
4c
23
اقلید 4
4c
22
آباده 1
4c
21
اقلید 5
4c
19
کازرون 3
4c
16
رزن 2
4c
5
گلپایگان 2
4c
4
سمیرم 4
4c
3
سمیرم 3
4c
1
اصفهان 1
میانگین ها در هر ستون که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، اختلاف معنی دار ندارند.

شکل(3-4): مقایسه‌ی مقدار تولید اسکلروت جدایه های قارچ عامل شانکر رایزوکتونیایی

3-2- مطالعه ی اثبات بیماریزایی جدایه ها
بر اساس روش تحقیق، نتایج حاصله نشان داد که درصد آلودگی، شدت بیماری و شاخص آن از درجات مختلفی بر روی جدایه های مورد آزمون برخوردار می باشد. این تفاوت از نظر آماری در سطح یک و پنج درصد از اختلاف معنی داری برخوردار بوده و نشان می دهد واکنش جدایه های قارچی عامل بیماری شوره سیاه و شانکر خشک در مقایسه با یکدیگر و نسبت به منطقه مورد کشت اثر معنی دار و قابل توجهی داشته است.
نتایج حاصل از صفات درصدآلودگی، شدت بیماری و شاخص بیماری به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که تمامی داده ها به طور میانگین ارایه شده است.

3-2-1- درصد آلودگی
در بررسی و محاسبه ی درصد آلودگی مشخص گردید که کلیه ی سیب زمینی های مورد آزمون به جدایه های مربوطه آلوده گردیده بودند که البته از درجات آلودگی مختلفی بر خوردار می باشد. یعنی اینکه همه ی جدایه ها بیماری زا بوده و ساقه و استولون ها را آلوده می سازد.درصد آلودگی جدایه های مورد کشت در استان های اصفهان، همدان، اردبیل، فارس، کردستان(سنندج) و کرمان(جیرفت) نشان داد که همه ی جدایه ها باعث بیماریزایی و ایجاد شانکر خشک ساقه می شوند و هم چنین اختلاف معنی داری بین ارقام مورد آزمون وجود ندارد و همگی در یک گروه آماری قرار گرفتند در واقع درصد آلودگی فقط نمایان گر تعداد گیاه آلوده است و معیاری برای تفکیک بیماری زایی محسوب نمی گردد چرا که توسعه ی بیماری و فراگیری آن در سطح ساقه و استولون حایز اهمیت می باشد که همان شدت بیماری مد نظربوده که در قسمت زیر بدان پرداخته می شود (جدول 3-5).

مطلب مشابه :  حق الزحمه

3-2-2- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا بر اساس درصد آلودگی
تجزیه ی خوشه ای به روش Ward’s با قطع دندروگرام در فاصله اقلیدسی زیر 5/0 به بیماری شوره سیاه در ارتباط با صفت درصد آلودگی، جدایه های مورد آزمون در شش استان مورد نظر را همگی در یک گروه قرار گرفتند که کماکان در این جا نیز با نتایج مقایسه دانکن از نظر تقسیم بندی گروه ها هم خوانی دارد که تاییدی بر نتایج حاصله می باشد (شکل 3-5).

جدول (3-5): مقایسه ی درصد آلودگی جدایه های قارچ رایزوکتونیا
درصد آلودگی
تیمار
تیمار
100a
26
جیرفت 5
100a
6
اصفهان 5
100a
24
اقلید 1
100a
27
جیرفت 3
100a
2
چادگان 1
100a
9
نیر 11
100a
5
گلپایگان 2
100a
30
سنندج 5
100a
19
کازرون 3
100a
3
سمیرم 3
100a
11
نمین 8
100a
28
سنندج 2
100a
29
سنندج 1
100a
7
نمین 5
100a
18
ده پیاز 2
100a
17
کبودرآهنگ 1
100a
8
نمین 5
100a
20
مرودشت 2
100a
14
رزن 1
100a
23
اقلید 4
100a
13
اسدآباد 1
100a
12
روستای آقاباقر 3
100a
22
آباده 1
100a
1
اصفهان 1
100a
21
اقلید 5
100a
25
جیرفت 2
100a
10
روستای نیاز 2
100a
15
ده پیاز 1
100a
16
رزن 2
100a
4
سمیرم 4
میانگین ها در هر ستون که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، اختلاف معنی دار ندارند.

?

شکل(3-5): مقایسه ی درصد آلودگی جدایه های قارچ رایزوکتونیا

3-2-3- شدت بیماری
بررسی های شدت بیماری شانکر خشک ریزوکتونیایی نتایج قابل قبول و اختلاف فاحشی را بین جدایه های مورد آزمون نشان داد که نمایانگر تفاوت جدایه های مورد آزمون بیماری شانکر خشک بود. شدت بیماری مشخص نمود که جدایه های جیرفت 5 و اصفهان 5 بیشترین شدت آلودگی را به ترتیب با 86.1 و 80.55 به خود اختصاص دادند و پس از آن بقیه جدایه ها با اختلاف بسیار فاحشی قرار گرفتند. کمترین شدت آلودگی به ترتیب با 15 و 33.33 مربوط به جدایه های سمیرم 4 و رزن بود2 که در پایین جدول قرار گرفتند.بقیه جدایه ها با اختلاف معنی داری نسبت به یکدیگر قرار گرفتند (جدول 3-6).

3-2-4-تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا بر اساس شدت آلودگی
با تجزیه ی خوشه ای به روش Ward’s و قطع دندروگرام در فاصله اقلیدسی زیر 5/0 در ارتباط با صفت شدت آلودگی، جدایه های مورد آزمون در شش استان مورد نظر همگی در پنج گروه قرار گرفتند که در ای
ن جا نیز با نتایج مقایسه دانکن از نظر تقسیم بندی گروه ها هم خوانی دارد. در این راستا جدایه های جیرفت 5 و اصفهان 5 با بیشترین شدت آلودگی در گروه 2 قرار می گیرند و همچنین کمترین شدت آلودگی متعلق به جدایه های سمیرم 4 و رزن 2 بود که در گروه 5 قرار گرفتند (شکل 3-6).


دیدگاهتان را بنویسید