می‌آیند) را در مقابل هم قرار دهیم. که از نفی این دو نشانه به نفی خیر و نفی شر می‌رسیم. روند حرکتی و ایجاد تنش و ایجاد کارکرد ارزشی نگاره را می‌توان به طور خلاصه در شکل ۴-۷ دید.
شکل ۴-۷- فرایند گفتمانی نگاره بر اساس مربع نشانه‌‌شناختی گرماس
این نگاره ایرانی– اسلامی همچون سایر نگاره‌های ایرانی–اسلامی علاوه بر ظاهر، باطن و مفهومی عمیق دارد و همه عناصر اعم از شکل و رنگ و ابعاد، چیدمان و ترکیب بندی و … نگاره که بهزاد به عنوان گفته‌پرداز نگاره با بینش عمیق و هوشمندانه آن‌ها را به کار برده است در جهت ایجاد معنی مورد نظر او و رساندن پیام او به مخاطب دیداری است. بررسی عناصر و بعد ظاهری و باطنی در راستای بررسی و چگونگی کارکرد گفتمان و به عنوان راه ورودی بر گفتمان نگاره، قابل توجه و بررسی است. این بخش در جهت ارایه الگویی مناسب برای تحلیل گفتمان دیداری در نگاره یوسف و زلیخا اثر بهزاد بود که نشان داد عناصر و ساختار نگاره در جهت ایجاد فضای تنشی و ارزشی گفتمان نگاره عمل می‌کنند. فرایند تنشی در این نگاره جریان‌هایی گستره‌ای، فشاره‌ای و هم‌سو را می‌آفریند. از طریق همین فرآیند تنشی مبتنی بر ادراک حسی و حضوری است که ارزش‌های معنوی و اسطوره‌ای و اخلاقی در گفتمان این نگاره پدید آمده‌اند.
فصل پنجم : پروژه عملی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید