دانلود پایان نامه

مقدار برآورد 1? که برابر 665/0 بدست آمده است، نشان از آن دارد که قیمت گذاری مبتنی بر هزینه بر روش قیمت گذاری در مراکز اقامتی استان زنجان تاثیر مستقیم دارد.
4-3-1-2. فرضیه دوم
روش قیمت گذاری مبتنی بر رقابت بر شیوه های قیمت گذاری در مراکز اقامتی استان زنجان(هتل بزرگ زنجان و…) تاثیر دارد .
این فرضیه که به بررسی تاثیر متغیر مستقل(قیمت گذاری مبتنی بر رقابت) بر روی متغیر وابسته(روش قیمت گذاری) می پردازد از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است . که نتایج حاصل در زیر جداول زیر آمده است:
جدول 4- 8- خلاصه مدل
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعییین تعدیل یافته

786/0
618/0
600/0

جدول 4- 9- ANOVA

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانطرفین، جایز، بسیاری، مبانی

دیدگاهتان را بنویسید