دانلود پایان نامه

مفهوم شبکه

از روش های کارآمد در حل مسائل پیچیده، شکستن آن به زیرمسأله های ساده تر است که هر کدام از این زیربخش ها به نحو ساده تری قابل درک و توصیف باشند. در حقیقت یک شبکه، مجموع های از این ساختارهای ساده است که در کنار یکدیگر سیستم پیچیده نهایی را توصیف می کنند. شبکه ها انواع مختلفی دارند اما همگی آ نها از دو مؤلفه تشکیل می شوند:

  1. مجموعه ای از گرهها؛ هر گره در حقیقت واحد محاسباتی شبکه است که ورود یها را گرفته و برروی آن پردازش انجام میدهد تا خروجی بدست آید. پردازش انجام شده توسط گره می تواند از ساده ترین نوع پردازش ها نظیر جمع کردن ورودی ها تا پیچیده ترین محاسبات را شامل شود. در حالت خاص، یک گره می تواند خود، شامل یک شبکه دیگر باشد.
  2. اتصالات بین گره ها؛ این اتصالات نحوه گذر اطلاعات بین گر هها را مشخص می کند. در حالت کلی اتصالات می توانند تک سویه[1] یا دوسویه[2] باشند.

تعامل بین گره ها از طریق این اتصالات سبب بروز یک رفتار کلی از سوی شبکه می گردد که چنین رفتاری به تنهایی در هیچ یک از المانهای شبکه دیده نمی شود. جامع بودن این رفتار کلی بر عملکرد موجود در هر گره سبب تبدیل شبکه به یک ابزار توانمند می شود. به عبارت دیگر، مجموعه ساده ای از المان ها وقتی در قالب یک شبکه باشند می توانند رفتاری از خود بروز دهند که هیچ یک از آن المان ها به تنهایی قادر به بروز چنین مشخصه ای نبود.

مطلب مشابه :  اصول تئوریک و دلایل اهمیت کنترل مطالبات

[1] – Unidirectional

[2] – Bidirectional

دسته بندی : باید ها و نباید ها