10
ترزیوسکی و سامسون(1999)
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
11
ﻫﯿﻮز (1998)
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ، ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ، ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ، ﺷـﻔﺎفﺳـﺎزی، ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮاﯾﯽ
12
توریک و ﻣﮏﮔﯿﻮن (1997)
ﻫﻢﺗﺮازی، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و رﻫﺒﺮی
13
لاولر(1996)
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
14
واگنر(1994)
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﯽ
15
ﺗﻮﻣﺎس (1991)
ﺗﻨﻮع ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
2-1-4) مدیریت عملکرد سازمانی
مدیریت عملکرد سازمانی فرایندی است که از طریق آن بین عملکرد سازمانی و عملکرد منابع انسانی هماهنگی و همسویی ایجاد میشود. به عبارت دیگر مدیریت عملکرد سازمانی عبارت است از مجموعهی بهم پیوستهای از سیاستها و اقدامات که از طریق تمرکز بر عملکرد فردی، موجب دستیابی به اهداف سازمانی میگردد. مدیریت عملکرد سازمانی به عنوان راهی که میتواند بین اهداف سازمانی و فردی همسویی ایجاد کند و سبب بهبود، رشد، توسعه و تعالی سازمان شود. به عبارت دیگر مدیریت عملکرد سازمانی عبارتست از یک سری ابزار و رویکردهایی که سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری میکند(Kim,2013) در واقع مدیریت عملکرد سازمانی یک پیوند استراتژیک را از طریق ارزیابی و ممیزی کارکنان سازمان به منظور آگاهی از مهارتها، تواناییها، دانش و رفتارشان فراهم میسازد و بیانگر یکسری اقداماتی است که در راستای اهداف سازمان در دورههای مشخص و به هم پیوسته صورت میگیرد تا بتواند لایههای مختلف سازمان از پایینترین سطح(افراد یا کارکنان) تا بالاترین سطح را به صورت یکپارچه، کارا و اثربخش به سمت اهداف سوق دهد. بنابراین میتوان اصول اولیه مدیریت عملکرد را در چهار دسته زیر خلاصه کرد:
ایجاد یک چشم انداز مشترک از اهداف استراتژیک سازمان
تعیین اهداف عملکردی برای هر یک از افراد و گروهها به منظور حصول اطمینان نسبت به همسویی عملکرد افراد با نیازهای سازمان
استفاده از فرایند رسمی بررسی و ارزشیابی میزان موفقیت گروهها و افراد در تحقق اهداف
پیوند دادن ارزشیابی عملکرد و توسعه کارکنان، پاداشدهی و ایجاد انگیزه و تقویت رفتار مطلوب، به کارگیری این اصول سبب پیوند بین اهداف استراتژیک سازمان و عملکرد کارکنان، توسعه سازمانی، پاداشها و نتایج سازمانی میشود(جزئی،19:1388-21).
مدیریت عملکرد سازمانی مسیر دست یافتن به اهداف سازمانی را تعیین میکند و به این علت، متغیرهایی که سبب بهبود عملکرد سازمان میشوند از اهمیت قابل توجهی برخوردارند(محقر و همکاران، 1392).
2-1-5) معرفی مدل جامع اجرایی مدیریت عملکرد سازمان