دانلود پایان نامه

عوامل موفقیت پروژه‌هاى مهندسى مجدد
موفقیت یک هدف متحرک است. نتایج موفقیت می‌تواند با توجه به زمان ارزیابی و به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت باشند‌. معیارهای اصلی که سازمان‌ها برای ارزیابی موفقیت BPRاز آنها استفاده می‌کنند شامل هزینه، زمان چرخه یاکاهش نیروی کار است. معیارهای مالی نظیر رشد و درآمد به ندرت مد نظر قرار می‌گیرند(سعادت،1388)‌.
گیمارز و بوندعوامل موفقیتBPRرا بدین شرح ارائه کرده‌اند:
 به کارگیری متخصصان صنعت و دستیارخارجی
 انگیزه‌ی BPRتوسط تقاضاهای مشتریان و فشارهای رقابتی ایجاد شده باشد
 بازآموزی و بازپروری کارمندان درباره آنچه BPRدر واقعیت است
 استفاده اثربخش ازمنابع
 به اشتراک گذاری و تبادل مشتاقانه‌ی اطلاعات
 به کارگیری تجربه‌های عملی در مهندسی‌مجدد فرآیندهای مختلف
 تعیین کلیدی جزئیات پیاده سازی و ابزاربندی، زمان بندی، نگهداری، انبار، تکمیل (‌نوسازی)‌،‌کیفیت و …قبل ازاجرا
 اجرای فرآیندهای جدید همانطورکه طراحی شده‌اند وبرطبق زمان‌بندی
 ایجاد یک سازمان پروژه‌ی مشخص و تعریف شده
 برنامه‌ریزی زمانی جلسات بین مدیر پروژه و هر سطح از ساختار پروژه به طور منظم ومرتب
 ساده‌سازی گردش مواد، تدارکات،‌طرح‌ریزی و سایر عملیات متمایز توسط به کارگیری فناوری گروهی
 استفاده از نقشه‌کشی فرآیندبرای تفاوت قائل شدن میان فرآیندهای بهره‌ور و فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده
 ایجاد بیانیه‌های واضح چشم انداز و مأموریت و برقراری ارتباط میان آنها
 فقط مقدارکمی از فرآیندهای کسب وکار میان وظیفه‌ای بحرانی را هدف قراردهید
 دستورالعمل‌هایی که برآورده ساختن تقاضاهای داخلی بجای تقاضاهای بازار تمرکز دادند را بازبینی کنید
 برخروجی تمرکزکنید تاریز فعالیت‌ها
 به تکنولوژی به چشم یک تسهیل کننده نگاه کنید تا یک راه حل
 کارمندان را توانمند سازید آنچنان‌که انجام دهندگان، ‌تصمیم گیران باشند
 هزینه و زمان پاسخ را به وسیله‌ی اتوماسیون کاهش دهید
 خواهان بهبود مستمر عملکرد باشید
 BPRاز سطح مدیریت ارشد ازبالابه پایین (‌کل به جزء)‌آغازشده و رهبری شود
 انگیزه‌یBPRتوسط مجریان ارشد مشتاق به پذیرش مسئولیت موفقیت پروژه ایجادشود
 یک منشور توانمندساز ایجاد کنید که برنامه‌های BPRو حمایت از مدیریت را توصیف نماید
 مطالعاتی انجام دهید و ببینید چه چیز کار می‌کند و چه چیز کار نمی‌کند
 یک رویکرد یکپارچه ITو طرح‌ریزی کسب و کار به‌کارگیرید (Bond&Guimaraes، 1996).

مطلب مشابه :  روش حداقل مربعات

احدیمعیارهای اندازه گیری موفقیت BPRرا این‌گونه ذکر می‌کند:
 کاهش زمان فرآیند
 کاهش هزینه فرآیند
 یادگیری کاربر
 کیفیت خروجی
 کیفیت چرخه کار
 پاسخگویی به نیازمشتری
همچنین وی‌عوامل مؤثر بر اجرای موفق BPRرا این‌گونه بیان می‌کند:
 حمایت مدیران عالی
 مدیریت تغییر
 تصمیم گیری متمرکز
 تدوین دستورالعمل‌ها
 فرهنگ سازمانی
 مشارکت مشتری (‌مشتری جزئی از سازمان باشد )(Ahadi ، 2004).

بستانچی، عوامل موفقیت BPRرا اینگونه بیان می کند:
 مدیریت رده بالاى پشتیبان و متولى (با مشارکت قوی و پایدار)
 اولویت‌بندى یا رتبه‌بندى استراتژیک (در مسیر و منطبق با اهداف استراتژیک شرکت)
 مقید کردن کسب و کار به تغییرات مداوم (همراه با اهداف قابل سنجش)
 متدولوژى اثبات شده (که دربرگیرنده‌ى چشم‌اندازی برای فرآیندها باشد)
 مدیریت تغییر مؤثر (با فرهنگ تغییر شکل ماهرانه)
 خط مالکیت (مالکیت و پاسخگویی)
 ترکیب گروه مهندسى مجدد (هم در همدلى و یکرنگى و هم در دانش) (بستانچی، 2007).